אגרות

Type of book:
Type of book
Full title of book: 
אגרות
Title of the book in Latin characters: 
Igerot
Text is presented as a new edition of old text? 
Yes
Textual and cultural sources for the book
Motto: 

סור מרע. ועשה טוב. בקש שלום ורדפהו.

New edition
Type of new edition, as specified in the text: 
Notes: 

הדפסה ראשונה של מכתבים ששלח משה מנדלסון לעורך, אביגדור לוי, בתוספת הערות.

Volumes
Number of volumes published: 
2
Number of examined volume: 
1
Names of other published volumes: 

"המשך מאגרות החכם...": נכלל בתוך "חותם תכנית"

General Notes: 

בהקדמתו (עמ' [4]), מבקש לוי שיתוף פעולה להמשך מפעל פרסום מכתביו של מנדלסון: "ואשר יש אתו אגרות מיד הרמ"ד נ"ע, ראויות להגלות לטובן ויפין, וירצה לפרסמן בדפוס בעט ברזל ועופרת, למען תעמודנה ימים רבים למשמרת... יעשה נא אתי ברכה וימהר לשלחן אלי הנה לשם הערן אנטאן שמיד..."

Publisher/ Printing press
Year of publication as it appears in the book: 
תקנד
Gregorian year of publication as it appears in the book: 
1794
Place of publication as it appears in the book: 
Format of date: 
modern and non-modern
Notes: 

נוסח כתיבת התאריך: והיה כאשר ירים משה את ידו וגבר ישראל

Book structure
Number of languages: 
Languages in book: 
Occasional words in other languages: 
Alignment of text: 
Typography: 
Language of footnotes: 
Location of footnotes: 
Is there a preface? 
Yes
Is there an epilogue? 
No
Is there a table of contents? 
No
Number of pages in the book: 
[5], כ, [2] ד'
Are there illustrations/diagrams? 
No
General Notes: 

יידיש: חלק ממכתביו של משה מנדלסון כתובים במה שנראה כגרמנית באותיות עבריות. עם זאת, משולבות גם מילים בעברית.

Persons mentioned in book
Are there personal addresses? 
No
Are there rabbinical approbations? 
No
Notes: 

מאחורי עמוד השער ולפני ההקדמה כותב העורך: "ההסכמות והחרמות, ושארי הכתבים המגיעים לשבח כותב האגרות האלה נ"ע והמחזיקים ביד המעיר ההערות עליהן, למען ירוץ כל קורא בהן בלתי משגה, נדפוס אי"ה אצל מחברת השנית, כי לא חפצנו להאריך מענית בזאת מחברת ראשונה, להקל על הקונה..."
כל הסכמה לא מופיעה ב"מחברת השניה" (שהודפסה בתוך "חותם תכנית").

Are there recommendations? 
No
Are there dedications? 
No
Are there thanks? 
Yes
Notes: 

לאחר ההקדמה, כותב אביגדור לוי "התנצלות ושבח תודה" וכותב: "...לשלם אלף תודות... לר' שלמה ווידלש בעל המדות, ולזוגתו הינדל יאם אשת לפידות, שניהם כאחד טובים עושים ומעשים... יבורכו מהר ובעושר וכבוד ונכסים... להיות כי ארכו לי פה הימים, ובכולם הטיב לי הק' ר' פייבש האמבורג איש תמים ואומן מהיר לפני מלכים יתיצב בפתח חותמים..."

Is there an appeal to sell subscriptions? 
No
Is there a list of subscribers? 
No
Is there a list of printers? 
No
Is there a list of proofreaders? 
No
Is there a list of the book's funders? 
No
Is there a list of the book's sellers? 
No
Textual models
Main textual models of the book: 
Topics
Notes: 
המכתבים נותנים מבט על חייו הפרטיים של מנדלסון, דאגותיו לגבי ילדיו (בנושאי חינוך, נשואין), תחושותיו ועמדותיו בנוגע לויכוחים הנודעים שבהם היה מעורב עם הוגים ואנשי דת נוצרים ועל תחושותיו. הם עוסקים גם בחיבורים שמנדלסון כתב והויכוחים שהם עוררו. בין היתר, באגרות מנדלסון דן בסיבות שבעטיין נמנע מלבקש הסכמות הרבנים עבור "נתיבות השלום" (עמ' ה' והלאה)
Target audience
Target audience
Notes on target audience: 

בעמ' [3] של ההקדמה: "אין נבון וחכם כמוך קורא נעים! ישאל מה תועלת וחפץ יש באגרות האלה אשר אנכי נותן לפניכם היום? ... [4] מההערות שעשיתי להן, מבקש אני מהקורא הנעים! שיסלח על כמותן הגדולה ואיכותן הקטנה..."
[5] "אם אתם אחי ורעי ורבותי! תדעו דבר עוד לפאר ולהקדיש כרס הזה, ביתר שאת ויתר עז, כי העטלף לא יראה, מה שיראה הנשר! נא אל תכחדו ממני מאומה, טרם החלי המחברת השנית לטובה ולמלאות רצונכם יהיה עלי חובה".

Production
Evidence about book production: 

"המתנתי וישבתי פה ששה חדשים, עד הגיעו לדפוס בה, כי לא תוכל להכיל כל הספרים שיטענו על המכבש לגמרם, וידוע כמה קשה ויוקר ישיבת כרך הגדול הזה; ולא שמתי לבי גם לזאת, מאור עיני גם הם אין אתי, אך שמתי עיני ולבי על הסדר והמלאכה מאין הפוגות..."

Contacts with other people: 

לוי יודע כי עלולים לפקפק באמינות האגרות, ועל כן מציין את שמותיהם של שלושה אנשים שיעידו על אימותן. בעמ' [4] בהקדמה: "הא' הוא, מבעלי תריסין, ושלשלת היוחסין, הקצין הפו' המופלג המושלם הנדיב מהו' דוד וו"ה ני'. והב' הקצין המושלם המהולל, נותן פזר ומחלק שלל, מהו' שלמה ארענשטיין ני'. ואחרון... הוא מכיר ביותר כ"י מהר"מד נ"ע, וביחוד אופן גלגול תוכן דבריו... הרץ האמבורג".

Catalog numbers
National Library of Israel: 
SR31V4005
References and bibliography
Copy of book used: 

עותק בספריה הלאומית

Notes: 

נטלי:

Kestenberg-Gladstein 1969 , p. 55 n. 93

הספרייה הלאומית:

31V4005

מדובר בהתכתבות בין מנדלסון לבין משה וינר מפראג.
חלק ב' התפרסם בסוף ספר חותם תכנית של אביגדור לוי. (שם, עמ' 400)

Book producers
Role(s) in book creation: 
Editor
Prefaces
Number: 
0
Writer of preface: 
Levi, Avigdor - לוי, אביגדור
Role in book production: 
Editor
Preface title: 

הקדמה

Notes: 

בהקדמה מסביר אביגדור לוי מה היו המניעים לפרסום המכתבים. "האמות השלמות, וביחוד האמה הנוצרי', אשר הגדילה לעשות בכל חכמה מחקרית, ועשות בה ספרים עד אין קץ, לבקש במטמונים ולחפש בנרות, ולקבץ בזרוע את אגרות גדולי חכמיהם, אשר כתבו והריצו למכיריהם רעיהם ותלמידיהם, ומהן, יוציאו לאור צדק חכמיהם, ומשפטם כצהרים; בשהן מגלות הנסתרות ותעלומות לבבם, יותר מכל מעשיהם וחבוריהם הנגלות לנו ולבנינו... האגרות אשר כתבו בקרן זוית בירכתי ביתם... ודאי ממעמקי הלב באו הדברים שבתוכן, ונוזלים ממקור האמת... למה נהיה אנחנו אחרוני' להשיב ולקבץ נפוצותיהן [של אגרות מנדלסון]? חרפה היא לנו, שיקדימונו זולתינו, לעשות זכר עולם לגבר יולד לנו ואיש נתן לנו, ותהי המשרה על שכמו!... והלא מרבית החכמים והשלמים, היא עטרת תפארת להעם שנולדו בו..."