גן נעול א

Type of book:
Type of book
Full title of book: 
גן נעול א: לבנון שם הכולל לענינים המחוברים לברר וללבן יסודות ושרשי לשון הקדש משליו ומליצותיו
Title of the book in Latin characters: 
Gan naʻul 1: Levanon shem ha-kolel la-ʻinyanim ha-meḥubarim le-varer ule-laven yesodot ṿe-shorshe leshon ha-ḳodesh meshalaṿ u-melitsotaṿ
Text is presented as original: 
Yes
Is there information to contradict this? 
No
Volumes
Number of volumes published: 
2
Number of examined volume: 
1
Names of other published volumes: 

גן נעול - הבית השני

Names of planned volumes that were not published: 

גן נעול - הבית השלישי

Part of a series of books? : 
Yes
Name of series: 
Publisher/ Printing press
Year of publication as it appears in the book: 
תקכה
Place of publication as it appears in the book: 
Format of date: 
non-modern
Notes: 

על פי רשימת ספרי דפוס "חינוך נערים"
משנת תקנ"ט
מחיר החיבור הוא 1 ר"ט ו12 גראשן
לא ברור באיזו מהדורה מדובר
והאם המחיר כולל את שני חלקי הספר
ח"כ

נוסח כתיבת התאריך: בשנת כי י"י יתן חכמה לפ"ק

Book structure
Number of languages: 
Languages in book: 
Alignment of text: 
Typography: 
Fonts: 
Is there a preface? 
Yes
Is there an epilogue? 
No
Is there a table of contents? 
No
Number of pages in the book: 
[4], כא, קא, [1] ד' כולל שער
Are there illustrations/diagrams? 
No
Persons mentioned in book
Are there personal addresses? 
No
Are there rabbinical approbations? 
Yes
Are there recommendations? 
No
Are there dedications? 
Yes
Are there thanks? 
No
Is there an appeal to sell subscriptions? 
No
Is there a list of subscribers? 
No
Is there a list of printers? 
No
Is there a list of proofreaders? 
Yes
Is there a list of the book's funders? 
No
Is there a list of the book's sellers? 
No
People mentioned in the book
Hebrew Name: 
שאול (אב"ד באמסטרדם)
Description of mentionee: 
Location city of mentionee: 
Hebrew Name: 
שאול הלוי
German Name: 
שאול הלוי
Description of mentionee: 
Location city of mentionee: 
Hebrew Name: 
שלמה שלם
German Name: 
שלמה שלם
Description of mentionee: 
Hebrew Name: 
יטלה מב"ת [וייזל]
German Name: 
יטלה מב"ת [וייזל]
Description of mentionee: 
Hebrew Name: 
יששכר בער וויזל
German Name: 
יששכר בער וויזל
Description of mentionee: 
Hebrew Name: 
אברהם יחזקיה בש"ן
German Name: 
אברהם יחזקיה בש"ן
Description of mentionee: 
Textual models
Main textual models of the book: 
Target audience
Target audience
Target audience as described in the book: 
Notes on target audience: 

לקראת סוף הקדמתו כותב וייזל (עמ' כ/ב): "מן הבאורים שהצגנו בפתיחתנו זאת... יבין כל מי שיבוא מחברתי זאת לידו מה כונתינו ומגמתינו בחיבור הספרים האלו וידעתי כי מי שחנן אותו אלהים לב טוב וחפץ אל היושר לא יהיה נבהל להשיב על דברינוו ואין צריך לומר שלא יתאמץ להטיל עליהן דופי וגנאי אבל ישמח בהשתדלותינו הנמרץ ועל הפרושים שייטיבו בעיניו יברכנו ואשר לא ייטיבו בעיניו מ"מ יהלל הכונות הרצויות שנתכווננו במלאכתנו זאת כי כדאי הן לעורר לבות החכמים ומבקשי האמת להוסיף אומץ ולהרחיב הדברים כפי רוחב דעתם ולטהר המעט אשר בארנו מכל שגיאה אם שגיתי ולתקן המעוות אם עויתי..."

Production
Evidence about book production: 

מתוך הקדמת המחבר (עמ' י/2):
"ידעתי גם אני כי הוא [מטרותיו בספר] ענין עמוק מאוד וקשה לעמוד עליו. ואם גדולים חקרי לב אשר קדמוני לא שלחו יד במלאכה הזאת מה אני כי אבוא עד הלום. ואולם לא בעבור זה אהי נסוג אחור או אלט פני במסוה הבושה כי אם כך היו עושים כל בני אדם מעולם לא היה יוצא דבר חכמה מהם והיו בני האדם נמנעין מן הטוב שהשיגו ממעשי זולתם. ולכן לא אחוש על כת הדוברים עתק ואשר כחם בפיהם לגנות ולהטיל דופי בדברי זולתם. אני אשא ואני אסבול ולא ארפה ממלאכתי. כי לבי יודע שכוונתי לטובה..."

Catalog numbers
National Library of Israel: 
S 25 V 14242
Tel-Aviv University Library: 
492.44ויז-CT
References and bibliography
Copy of book used: 

עותק בספריה הלאומית

Notes: 

נטלי:

צולם ע"י אורית, 5.06.

וינוגרד 1993

דפוס לפי וינוגרד: "בני שלמה פרופס"

"לבנון": ספרייה לאומית: S 25 V 14242

תל אביב (שני כרכים תחת אותה סיגנטורה): 492.44ויז - CT ומהלמן
מתוך ה- IUL לא ברור כמה כרכים יצאו לפועל ותחת איזו כותרת בדיוק. יש לבדוק בספרות משנית (קלוזנר וכו'). דומה כי שני החלקים (בתים) שאכן ראו אור (תוכננו יותר), פורסמו בשני בתי דפוס שונים.
לשקול החלפת הכותרת מ"גן נעול" ל"לבנון".

Book producers
Role(s) in book creation: 
Author
Prefaces
Number: 
0
Writer of preface: 
Wessely, Hartwig - וייזל, נפתלי הרץ
Role in book production: 
Author
Preface title: 

מכתב המחבר,פתיחת המחבר וזה שמה מבוא הגן