דברי ריבות א

Type of book:
Type of book
Full title of book: 
דברי ריבות א
Title of the book in Latin characters: 
Divre rivot 1
Text is presented as a translation? 
Yes
Volumes
Number of volumes published: 
2
Number of examined volume: 
1
Names of other published volumes: 

דברי ריבות - חלק ב'

Part of a series of books? : 
Yes
Name of series: 
Printed originally with other books? 
Yes
Names of other books: 

כרוך יחד עם דברי ריבות - חלק ב'

General Notes: 

בעותק שבידי הספרים כרוכים יחד,
אך ממידע ביבליוגרפי על הספר עולה כי הם נדפסו בנפרד: החלק הראשון בשנת תקנ"ט, והחלק השני בשנת תק"ס.

Publisher/ Printing press
Place of publication as it appears in the book: 
Year of publication as it appears in other sources: 
תקנט
Notes: 

בלאומית העבריתר רשומה ההערה לגבי מקום ההוצאה:
קונשטאנטינא [ברלין]
מקום ההוצאה האמיתי נחשב לברלין, למרות שעל גבי הספר נרשם "קונשטאנטינא". על כן, ציינתי את שני המקומות גם יחד. תאריך ההוצאה לאור אינו רשום על הספר.

Book structure
Number of languages: 
Languages in book: 
Alignment of text: 
Typography: 
Language of footnotes: 
Location of footnotes: 
Is there a preface? 
No
Is there an epilogue? 
No
Is there a table of contents? 
No
Number of pages in the book: 
מח' דף, [1] עמ'
Height of book, in cm: 
15
Width of book, in cm: 
9
Are there illustrations/diagrams? 
No
Persons mentioned in book
Are there personal addresses? 
No
Are there rabbinical approbations? 
Yes
Are there recommendations? 
No
Are there dedications? 
No
Are there thanks? 
No
Is there an appeal to sell subscriptions? 
No
Is there a list of subscribers? 
No
Is there a list of printers? 
No
Is there a list of proofreaders? 
No
Is there a list of the book's funders? 
No
Is there a list of the book's sellers? 
No
General notes: 

ככל הנראה, ההסכמות בדויות (ראו שדה "הערות" בחלון "חוקר ומקורותיו").

People mentioned in the book
Hebrew Name: 
אפרים פישל (ככל הנראה, דמות בדוייה)
German Name: 
אפרים פישל
Description of mentionee: 
Location city of mentionee: 
Hebrew Name: 
חיים נחמי' מזרחי (ככל הנראה, דמות בדוייה)
German Name: 
חיים נחמי' מזרחי
Description of mentionee: 
Hebrew Name: 
יוחנן בה"רר שלמה סלמן ס"ט (ככל הנראה, דמות בדוייה)
German Name: 
יוחנן בה"רר שלמה סלמן ס"ט
Description of mentionee: 
Location city of mentionee: 
Textual models
Main textual models of the book: 
Notes: 

בסגנון הוויכוח שבכוזרי

Topics
Notes: 
בספר מוצג ויכוח בין מלך "ממלכי ארצות המערב עם שר צבאו והגמוניו ויהודי ויתר האנשים הלוים בזה הוויכוח, ..." (דברי המעתיק, דף ד'). סיפור המסגרת: רופא המלך היהודי מרגל עבורו ומסייע לו לנצח במלחמה. המלך מעריך אותו מאוד, אך ההגמון שלו טוען כי המלך צריך להעביר את היהודים על דתם, וכך יזכה להיות "נגיד על עמים רבים ויכלת עמוד על ממלכתך לאורך ימים (דף ו'). מתפתח ביניהם ויכוח פילוסופי על מהות האמונה, והיהודי נקרא להשתתף בו. הוויכוח עוסק בשאלת השילוש הקדוש, בין אמונה לידיעה, הישארות הנפש, שתיית דם כחלק מפולחן יהודי וכד'. בדיון יש התייחסות לענייני מדע (למשל, דף יב' - משקל סגולי וחשמל. חינוך מודרני וללימוד מדעים - דף מז' והלאה). המלך מסכם את הוויכוח שהחלטה שכל איש באמונתו יחיה (דף לט', מ'). מוצגת תוכנית ללימוד עברית דרך תרגומים ומושמעת טענה כי הדבר מסייע לעיתים, כן יש גם הנחיות ללימוד ספרות יהודית מסורתית (דפים י'-יג'). עוד מושמעות דעות שר הצבא, מומר, ריע המלך. שר הצבא סבור כי סיבת השנאה ליהודים בשל כך שנמנעים מלהעסיק אותם במלאכות כגון, גננות, כלכלה והנדסה וכך הם רחקו ממלאכות אלה ("על כן רחקו היהודים מלמדו אלה החכמות המביאות לידי מעשה במלאכת חרש וחושב... על כן צמחה השנאה ופרחה האיבה בינם ובין החכמה...", דף מג').
Target audience
Target audience
Target audience as described in the book: 
Catalog numbers
National Library of Israel: 
S 22 V 12850
Tel-Aviv University Library: 
מהלמן: 296.19 סטנ
Frankfurt University Library: 
MP 26713
References and bibliography
Copy of book used: 

ספריית אוניברסיטת תל אביב, אוסף מהלמן: 296.19 סטנ

Studies about the book: 

פלאי, משה. 1999. "הפולמוס הדתי: דברי ריבות". בתוך: סוגות וסוגיות בסיפרות ההשכלה העברית: הז'אנר המשכילי ואביזרייהו. [תל אביב] : הקיבוץ המאוחד, 115-101.

Notes: 

טק:

בפתח הספר "הסכמת הגאונים" ולאחריה שתי הקדמות של המחבר, ודברי "המעתיק". בהסכמת הגאונים (דף ב') רשום: "... זמירות שמענו מאיש הלוי אשר לבין האסופים אשר העתיק לכובדנו איזה מאמרים מספר דברי ריבות...". ככל הנראה ספר זה חובר על ידי סטנוב, למרות שהוא מציג אותו כספר מתורגם (כיוון שהדבר לא נבדק עדיין ואין מחקרים המצביעים על כך באופן ברור, לא ציינתי זאת בחלון "סוג הטקסט").

IUL

Bibliography of the Hebrew Book:

המחבר הוא יצחק סאטאנוב. עיין: כרם חמד, מחברת א, תקצ"ג, עמ' 46.

בשערים: נדפס פה קונשטאנטינא. מקום הדפוס והשנה על-פי:

Steinschneider, Hebraeische Drucke in Deuschland, ZGJD, V, 1892, p. 181-182.

עיין גם: שמואל ווינער, קהלת משה, עמ' 273, מס' 2243; משה פלאי, לבירור שאלות ביבליוגרפיות ביצירתו של יצחק סאטאנוב, קרית ספר, מט, תשל"ד, עמ' 437-436. לדבריו נדפס הספר בשנת תקנ"ג.
על עיקרי היהדות ועל שאלת התיקונים בדת. חיקוי לספר "הכוזרי" בצורתו.

"הסכמת הגאונים", עם שלוש חתימות, בדויות: חיים נחמי' מזרחי חוב"ק מוסקא אשר בערב המדינה, אפרים פישיל איש ירושלים מקדם אב"ד בק"ק קראשניק, יוחנן ב"ר שלמה סלמן ס"ט מילידי דמשק. - חלק א

חלק א: העתק סיפור וויכוח אחד שהיה בין מלך... ממלכי ארצות המערב ובין שר צבאו ורופא המלך איש יהודי. הועתק לכבוד אחד הרבנים אשר בערב המדינה. מדובר בו... מענין שינוי הדעות וחילוף התעודות, לדכא תחת רגלי האמת אמונות כוזבות ודעות נפסדות. [תקנ"ט]. מח דף.

כולל שנים ועשרים פרקים.

Additional Personal Name אפרים פישיל איש ירושלים

חיים נחמי' מזרחי

יוחנן ב"ר שלמה סלמן ס"ט

שמואל ווינער

עברית

Book producers
Role(s) in book creation: 
Don't know