דברי ריבות ב

Type of book:
Type of book
Full title of book: 
דברי ריבות ב
Title of the book in Latin characters: 
Divre rivot 2
Text is presented as a translation? 
Yes
Textual and cultural sources for the book
General notes: 

ככל הנראה ספר זה חובר על ידי סטנוב, למרות שהוא מציג אותו כספר מתורגם (כיוון שהדבר לא נבדק עדיין ואין מחקרים המצביעים על כך באופן ברור, לא ציינתי זאת בחלון "סוג הטקסט").

Volumes
Number of volumes published: 
2
Number of examined volume: 
2
Names of other published volumes: 

דברי ריבות - חלק א'

Part of a series of books? : 
Yes
Name of series: 
Printed originally with other books? 
Yes
Names of other books: 

נכרך עם דברי ריבות - חלק א'

General Notes: 

בעותק שבידי הספרים כרוכים יחד,
אך ממידע ביבליוגרפי על הספר עולה כי הם נדפסו בנפרד: החלק הראשון בשנת תקנ"ט, והחלק השני בשנת תק"ס.

Publisher/ Printing press
Place of publication as it appears in the book: 
Year of publication as it appears in other sources: 
תקס
Notes: 

בלאומית העבריתר רשומה ההערה לגבי מקום ההוצאה:
קונשטאנטינא [ברלין].
מקום ההוצאה האמיתי נחשב לברלין, למרות שעל גבי הספר נרשם "קונשטאנטינא". על כן, ציינתי את שני המקומות גם יחד. תאריך ההוצאה לאור אינו רשום על גבי הספר.

Book structure
Number of languages: 
Languages in book: 
Occasional words in other languages: 
Alignment of text: 
Typography: 
Language of footnotes: 
Location of footnotes: 
Is there a preface? 
No
Is there an epilogue? 
No
Is there a table of contents? 
No
Number of pages in the book: 
סח' דפים, [1] עמ'
Height of book, in cm: 
15
Width of book, in cm: 
9
Are there illustrations/diagrams? 
Yes
Persons mentioned in book
Are there personal addresses? 
No
Are there rabbinical approbations? 
No
Are there recommendations? 
No
Are there dedications? 
No
Are there thanks? 
No
Is there an appeal to sell subscriptions? 
No
Is there a list of subscribers? 
No
Is there a list of printers? 
No
Is there a list of proofreaders? 
No
Is there a list of the book's funders? 
No
Is there a list of the book's sellers? 
No
Textual models
Main textual models of the book: 
Notes: 

בסגנון הוויכוח שב"כוזרי"

Topics
Notes: 
הספר ממשיך את הסיפור המופיע בחלק הראשון. אשת המלך יולדת תאומים. התאומים בעלי סגולות מיוחדות כבר מלידתם: הראשון בהם ירא ה' ושמו "יראיה", והשני - חכם ושמו "תחכמוני". מגלי העתידות צופים שיהיו נתונים בוויכוח תמיד (יתווכחו, אך לא ילחמו). תחכמוני מתעניין בפילוסופיה, והולך את "הפרסים ואל הישמעאלים המתבודדים פה" (דף ד') כדי לשמוע על עניני אמונתם. הוא מנהל דיון עם אחיו על הדת היהודית, במהלכו הוא טוען כי הדת היהודית היא זו היסודית "בני ישראל שהם בעלי הדת האלהיית... כי הם ראשית גוים בעלי דתות ושורש דבר נמצא בם..." (דף ד'). הם משתפים בשיח את "לוי" -- יהודי חכם ומתבודד. לוי מסביר להם את תורת האלוהות היהודית:מהות האל, האל כמהות הטוב, החכמה כשמש המפיצה אור, פעולות הטבע למול ניסים, חשיבות לימוד כתבי הקודש בעברית ולא מתרגומים שונים, והיותה של הדת היהודית שורש החוכמות. יראיה מקשה לגבי המצוות המעשיות וטיבן, ומקבל הסבר מלוי על תפקידן. האחים מחליטים להתגייר ועוברים ברית מילה (דף יז'). הדיון על מהות הדת היהודית ממשיך אח"כ בין האחים לבין "הרב" - חכם יהודי שנמצא בקרבת מקום ונקרא אליהם. הם רואים שהוא מתנועע בתפילתו ותמהים על כך, ואילו הרב מסביר להם שכך מבטא הגוף את התפילה, ואין לבוז ליהודים על כך. אח"כ הם עוסקים בשאלות של בריאת היקום, הבריאה כפי שמותארת במקרא הסותרת את ההגיון (יום א' - אור; יום ד'-בריאת המאורות, דפים כג'-כד'), התורה כמשל, אנטומיה של גוף האדם (מערכת העצבים והדם), החושים והתבונה, סדר לימוד האדם - קודם לימוד המדות, חכמת הטבע ולבסוף בתורת האל (למודיות, טבעיות, אלהיות (דף מו'), ומותר האדם מן הבהמה (הבדלים בין האדם לבע"ח שמתבטאים בעיקר ביכולת הדיבור , דפים מט'-נ'), הטבע כמבטא את דרכי האלוהים, היריאה כקודמת לחכמה. הוא מונה ענפי מדע מודרני רבים (דף נט'), קבלה, ויוצא כנגד אלה השונאים את החכמה. לבסוף "סוגר" המחבר את סיפור המסגרת: המלך זקן ונוטה למות וממנה את נאמניו למלוך אחריו - אך אין טעם לדעתו להעתיק את שאר הדברים, כי העיקר הוא הוויכוח העוסק ב"המדרש לאלהים" (עמוד אחרון).
Target audience
Target audience
Target audience as described in the book: 
Catalog numbers
National Library of Israel: 
S 22 V 12850
Frankfurt University Library: 
MP 26713
References and bibliography
Copy of book used: 

ספריית אוניברסיטת תל אביב, אוסף מהלמן: 296.19 סטנ

Studies about the book: 

פלאי, משה. 1999. "הפולמוס הדתי: דברי ריבות". בתוך: סוגות וסוגיות בסיפרות ההשכלה העברית: הז'אנר המשכילי ואביזרייהו. [תל אביב] : הקיבוץ המאוחד, 115-101.

Notes: 

טק:

הספר נפתח בהקדמה מטעם המעתיק, המהללת את החוכמה והאמת.

IUL

Bibliography of the Hebrew Book:

בשערים: נדפס פה קונשטאנטינא. מקום הדפוס והשנה על-פי:

Steinschneider, Hebraeische Drucke in Deuschland, ZGJD, V, 1892, p. 181-182.

עיין גם: שמואל ווינער, קהלת משה, עמ' 273, מס' 2243; משה פלאי, לבירור שאלות ביבליוגרפיות ביצירתו של יצחק סאטאנוב, קרית ספר, מט, תשל"ד, עמ' 437-436. לדבריו נדפס הספר בשנת תקנ"ג.
על עיקרי היהדות ועל שאלת התיקונים בדת. חיקוי לספר "הכוזרי" בצורתו.

Approbations "הסכמת הגאונים", עם שלוש חתימות, בדויות: חיים נחמי' מזרחי חוב"ק מוסקא אשר בערב המדינה, אפרים פישיל איש ירושלים מקדם אב"ד בק"ק קראשניק, יוחנן ב"ר שלמה סלמן ס"ט מילידי דמשק. -

חלק ב: העתק סיפור וויכוח שהיה בין בני המלך הנזכר בח"א [בחלק א] עם משכילי ה'... ויתגיירו... במעשה בראשית יבאר... ועל ס' איוב ידבר. [תק"ס]. סח דף.

כולל שלושים פרקים.

Additional Personal Name אפרים פישיל איש ירושלים

חיים נחמי' מזרחי

יוחנן ב"ר שלמה סלמן ס"ט

שמואל ווינער

Language עברית

Book producers
Role(s) in book creation: 
Don't know