דברי שלום ואמת ב

Type of book:
Type of book
Full title of book: 
דברי שלום ואמת ב
Title of the book in Latin characters: 
Divre shalom ṿe-emet 2
Text is presented as original: 
Yes
Textual and cultural sources for the book
Are there sources mentioned in the book itself? 
Yes
List of sources: 

רש"י.

רמב"ם.

בעלי התוספות.

רמב"ן.

ר' יצחק אלפסי.

רשב"א.

רא"ש.

References: 

לאורך הספר

Are there sources not mentioned in the book? 
Yes
References: 

פרידלנדר, הסטירה, עמ' 77.

Quotes from Jewish sources: 

גמרא

Moses Mendelssohn, משה מנדלסון: הקדמה לתשועות ישראל למנשה בן ישראל.

פרקי אבות

תנ"ך

מקרה אחד שבו וייזל נשען על דברי ראשונים כדי לחזק את דבריו: כאשר מבקש לתקן את העיוות שנוצר בסדר הלימוד. בעוד שבגמרא נאמר כי על האדם להקדיש שליש משנותיו למקרא, שליש למשנה ושליש לתלמוד, "מי בנו שומר על הסדר הזה?" (עמ' [21])

לקראת סוף הספר, וייזל מביא ציטוט ארוך מתוך ההקדמה של משה מנדלסון לספרו של מנשה בן ישראל.

[להעביר לספר של וייזל]

Volumes
Part of a series of books? : 
Yes
Publisher/ Printing press
Year of publication as it appears in the book: 
תקמב
Hebrew year of publication as it appears in the book: 
תקמב
Gregorian year of publication as it appears in the book: 
1782
Place of publication as it appears in the book: 
Format of date: 
non-modern
Year of publication as it appears in other sources: 
תקנד
Gregorian year of publication as it appears in other sources: 
1794
References: 

פלאי, כתב יושר, נספח 1 (דיון על תאריך פרסום הספר);
פרידלנדר, הסטירה, עמ' 66

סמט, ר' שאול ברלין, עמ' 432 (על סמך "המאסף" ועוד).

Notes: 

נוסח כתיבת התאריך: הספר (למעשה מכתב) חתום בתאריך
"יו"ד אייר תקמ"ב".

Editions
Total number of editions: 
1
References: 

וינוגרד

Notes: 

מהדורת וינה כוללת את 4 ה"מכתבים" של "דברי שלום ואמת".

Year of edition: 
תקנ"ד
City of edition: 
Book structure
Number of languages: 
Languages in book: 
Occasional words in other languages: 
Alignment of text: 
Typography: 
Language of footnotes: 
Location of footnotes: 
Is there a preface? 
No
Is there an epilogue? 
No
Is there a table of contents? 
No
Number of pages in the book: 
טז ד'
Are there illustrations/diagrams? 
No
Persons mentioned in book
Are there rabbinical approbations? 
No
Are there recommendations? 
No
Are there dedications? 
No
Are there thanks? 
No
Is there an appeal to sell subscriptions? 
No
Is there a list of subscribers? 
No
Is there a list of printers? 
No
Is there a list of proofreaders? 
No
Is there a list of the book's funders? 
No
Is there a list of the book's sellers? 
No
Textual models
Secondary textual models: 
Topics
Notes: 
"יהודי המזרח/יהודים ספרדים": וייזל משווה בין השכלתם ושליטתם בשפות לועזיות, לבין אלה של יהודי אשכנז (למשל, עמ' [4], [27]).
Target audience
Target audience
Target audience as described in the book: 
Notes on target audience: 

חיבור זה מופנה כתשובה אל ראשי קהילת טרייסט, כתגובה כביכול למכתב תמיכה ששלחו לו בעקבות הפולמוס סביב דברי שלום ואמת (כך בכותרת הספר ובסופו). בתוך הספר הוא פונה אל "אחי ורבותי הקהל הקדוש שבטריעסט" (עמ' [27]).

אך החיבור גם מהווה תשובה (ואתגר) אל אותם רבנים שיצאו נגדו: "אם יש בפיהם דבר, יבואו ויגידו, יכתבו דבריהם על ספר, יחוקו בעט ברזל ונוכחה יחדיו, מאהבת אחים... אהה! אחר שחשדתם אותי בכך, שאני מיסב לב ישראל אחור מן התורה, להוליכם בתהו לא דרך, היה לכם לחמול על בית ישראל, ללמד אותם דעת, שלא יכשלו במכשלה הזאת, ולהודיעם יתרון חכמת התורה על חכמות למודיות וטבעיות, שלא ילכדו ברשת הטמון להם. אך זאת לא עשיתם, אין עונה מכם דבר, העתיקו מכם מלין, לכן אדברה אני. לכו בנים שמעו לי, יראת ה' אלמדכם, האזינו דברי ותחי נפשיכם." (עמ' [15- 16])

ולקראת סוף הספר מאתגר באופן ישיר ומציב בפניהם אולטמטום (דברים אלה נכתבו באותיות בולטות, השונות משאר הטקסט): "הנני משביע באלהי ישראל, לאותן שלשה רבני עמי, ששפכו עלי דברי איבה ודברי חמה, שיגידו ויתנו עידיהן במכתב ובדפוס, מה רעה או פשע מצאו במכתבנו דברי שלום ואמת? ומה הניא לבבם לחלל את כבודי בבתי כנסיות ובמקהלות ישראל... כי עד הנה לא שמענו מהם בענין זה דברי דעת ולא טענות אנשים, זולתי קול ענות ודברי נאצה. ואני איחל לזה מועד שלשה חדשים המתחילים מהיום, וכי יבואו דבריהם, ישפטו כל בית ישראל הדין עם מיחיבור זה מופנה כתשובה אל ראשי קהילת טרייסט, כתגובה כביכול למכתב תמיכה ששלחו לו בעקבות הפולמוס סביב דברי שלום ואמת (כך בכותרת הספר ובסופו). בתוך הספר הוא פונה אל "אחי ורבותי הקהל הקדוש שבטריעסט" (עמ' [27]).

Production
Evidence about book production: 

ייתכן כי תהליך כתיבת החיבור רב טוב לבית ישראל היה שונה מכפי שמצטייר בספר עעצמו. לפי דובין, טרייסט וברלין, עמ' 195, ייתכן כי הספר לא היה תגובה למכתב שהפנו יהודי טרייסט אל וייזל בעקבות סערת הרוחות שעורר חבורו דברי שלום ואמת. במקום זה, וייזל,
"[w]ithout his own direct contact with Triestine Jews and without their permission, ... publicly invoked their support: he cast his second pamphlet... as a response to their purported letter to him endorsing his first pamphlet. In a private letter to Trieste... Wessely begged their indulgence for taking this liberty."

Contacts with other people: 

בין היתר, כתיבת החיבור היתה כרוכה במגעים הדוקים עם יהודים בולטים בברלין, ובראשם משה מנדלסון.

Contacts with official agents: 

מגעים עם קהילת טרייסט, בעניין המכתב הראשון מדברי שלום ואמת.

Book's reception in its time
Contemporary references to the book: 

סוג אחד של התייחסות לספר זה ולחלק הראשון של דברי שלום ואמת ניתן למצוא בתגובות הרבנים מאיטליה כפי שאלה התפרסמו בחלק השלישי של הספר: עין משפט.

Catalog numbers
National Library of Israel: 
R 8= 59 A 3631
References and bibliography
Secondary sources used by researchers: 

סמט, ר' שאול ברלין: משה סמט, "ר' שאול ברלין וכתביו", קרית ספר מ"ג (תשכ"ח), עמ' 429 - 441.

פלאי, כתב יושר:
Moshe Pelli, "Saul Berlin's Ktav Yosher, The Beginning of Satire in Modern Hebrew Literature of the Haskalah in Germany", YBLBI, XX (1975), pp. 109 – 127.

פרידלנדר, הסטירה:
יהודה פרידלנדר, "שאול לוין-ברלין", פרקים בסאטירה העברית, א', תל אביב בש"ם, עמ' 61 - 119.

דוסצ'ינסקי, רבנות לונדון:
C. Duschinsky, The Rabbinate of the Great Synagogue, London, From 1756 - 1842, London 1921, repr. 1971.

Studies about the book: 

רשימה מפורטת (מעודכנת עד 1795) של ספרים המתייחסים לספר כתב יושר בתוך פלאי, כתב יושר, עמ' 125 - 127.

Book producers
Role(s) in book creation: 
Author