דרך חיים

Type of book:
Type of book
Full title of book: 
דרך חיים: כולל שלשה ספרים
Title of the book in Latin characters: 
Derekh ḥayim: kolel sheloshah sefarim
Text is presented as original: 
Yes
Volumes
General Notes: 

ספר זה מורכב משלושה "ספרים", שכל אחד מהם עוסק בנושא שונה. אך כמעט בוודאות יצאו שלושתם יחד, עם עמוד שער משותף. ההסכמות מופיעות רק בספר הראשון. כן מקום הדפוס ושם בית הדפוס מופיע רק בשער הספר הראשון. לוח טעות ישנו בסוף הספר הראשון ובסוף הספר השלישי (עבור הספר השני והשלישי).

Publisher/ Printing press
Year of publication as it appears in the book: 
תקעב
Gregorian year of publication as it appears in the book: 
1812
Format of date: 
modern and non-modern
Place of publication as it appears in other sources: 
Notes: 

נוסח כתיבת התאריך: לפרט אז בנדבה אזבחה לך אודה שמך ה' כי טוב לפ"ק

Book structure
Number of languages: 
Languages in book: 
Alignment of text: 
Typography: 
Language of footnotes: 
Location of footnotes: 
Is there a preface? 
No
Is there an epilogue? 
No
Is there a table of contents? 
Yes
Notes: 

מעין תוכן עניינים, תחת הכותרות:
"לוח הרשום עליו השמות הנרדפים הבאים בספר הזה", "לוח המקראות המתבארים לפי הנחת שרשיהן למען ירוץ הקורא בו" (עם המיקום בתוך הספר)

Persons mentioned in book
Are there personal addresses? 
No
Are there rabbinical approbations? 
Yes
Notes: 

אברהם בן אריה ליב ממעזריטש הינו אחיו של המחבר.
מיכאל שמעון מייא הינו "מחותנו". "לא רב ומורה אני".

Are there recommendations? 
Yes
Notes: 

אחרי ההסכמות ישנם דברי שבח על הספר מאת אחי המחבר, תחת הכותרת: "רגשת נפש".
כמו כן, "מכתם" מידידו זלמן הלוי בן רפאל מק"ק גלוגא.

Are there dedications? 
Yes
Notes: 

לשון כותרת החלק השני: "שעיפי לילה ונלוה אליו הגיון לבב עברי מזכרת תודה ואהבה לכבוד ידידי חתני הנכבד היקר והנעלה הקצין הנגיד המפורסם מה"ו אברהם נ"י המכונה גאטטשטיין ליום הולדתו בשנת שבע וארבעים לשני חייו מאת חתנו הסר למשמעתו או"הנ[_] חיים לעוונשטאם". חלקו הראשון של החלק השני מופנה אל חתנו.

Are there thanks? 
No
Is there an appeal to sell subscriptions? 
No
Is there a list of subscribers? 
No
Is there a list of printers? 
Yes
Notes: 

על ידי הפועל הזעצר העוסק במלאכת הקודש הב"ח איצק בן מהור"ר משה שלעזינגער זצ"ל מק"ק מיץ ולע"ע בק"ק דעסויא.

Is there a list of proofreaders? 
No
Is there a list of the book's funders? 
No
Is there a list of the book's sellers? 
No
People mentioned in the book
Hebrew Name: 
אברהם בהגאון מוה' גדלי'
German Name: 
אברהם בהגאון מוה' גדלי'
Description of mentionee: 
Location city of mentionee: 
Hebrew Name: 
אברהם בן אריה ליב
German Name: 
אברהם בן אריה ליב
Description of mentionee: 
Location city of mentionee: 
Hebrew Name: 
יעקב בהרב מהו' יעקב משה
German Name: 
יעקב בהרב מהו' יעקב משה
Description of mentionee: 
Location city of mentionee: 
Hebrew Name: 
מיכאל שמעון מייא
German Name: 
מיכאל שמעון מייא
Description of mentionee: 
Location city of mentionee: 
Hebrew Name: 
זלמן הלוי בן רפאל
German Name: 
זלמן הלוי בן רפאל
Description of mentionee: 
Location city of mentionee: 
Hebrew Name: 
מרדכי לעוונשטאם
German Name: 
מרדכי לעוונשטאם
Description of mentionee: 
Location city of mentionee: 
Hebrew Name: 
אברהם גאטטשטיין
German Name: 
אברהם גאטטשטיין
Description of mentionee: 
Hebrew Name: 
איצק בן משה שלעזינגער
German Name: 
איצק בן משה שלעזינגער
Description of mentionee: 
Textual models
Main textual models of the book: 
Secondary textual models: 
Notes: 

האוטוביוגרפיה הינה קצרה למדי וחלקית, ומשמשת מקור להרהורים. היא מהווה רק חלק קטן מהספר.

Topics
Notes: 
ראו אצבע "קהל יעד". כמו כן: בהקדמתו לספר השלישי מבקש לוונשטם לפאר את השפה העברית "היפה והברה", "אם הלשונות". את הספר כתב "למען יראו יביטו בוזי שמיך [ה'] כי אלמנת לשון עבר העניה הנתעבת עתה עוד רוח בה, עוד קמה היא וגם נצבה. ולמען הראות לעמך כי עוד לה הכח והגבורה להתיצב לפני מלכים לדבר לפני אלהים ואדם". הספר השלישי, הגיון לבב עברית, "תהלת ה' ועזוזו מדברת/ תולדות אום עברית מספרת/ עד חרבן ציון היא אומרת/ ועל בניה מהר תפלל ושוררת..."
Target audience
Target audience
Target audience as described in the book: 
Notes on target audience: 

בהקדמת הספר הראשון "אמר המחבר", מבכה לוונשטם את שכחת השפה העברית ופונה אל קוראיו: "אוי לך, עבד ישראל!... אוי לגבר כי לא יכין דבר כן, ולא יבין שפת מלכו ואדונו. מי יגיד לנו עתה תעלומות חכמה, מי יפתח לנו שערי בינה, מי יגלה לנו מטמונו? בת יעקב! שאי סביב עיניך וראי כמה שמות ישנם אתנו, והמה בכתובים, נראים אחדים, והנם תאומים: ואת, התדעי הבדליהן ומחלקות כל שרש על מקורו ועל מכונו? בתולת בת ציון! הטרם תדעי כי לשוננו הקדושה כמו בית בנויה, שרשיה ימלאו חדרים... צאי לך בעקבי צאן ישראל הנדחה ובקשי ברחובות, אן תמצאי דורש לשון עבריה למען השיבה על כנה, ואיה האיש השב על אשמתו ושגיונו? הלא חצי העם מדברים לשון צרפת וחצי העם מלהגים שפת ספרד, ולשון הזהב יבז כל איש בזדונו. הלא בני הכושים, זה העם לא היה, גם יושבי אהלי אדום וישמעאל, ההחליפו את לשונם? ... ואתה מה לך ישראל, כי תגרע שיחה לפני אל אשר נתן לך לשון למודים, מיום היותך לעם קדוש..."

Catalog numbers
National Library of Israel: 
S 25 V 14248
References and bibliography
Copy of book used: 

עותק בספריה הלאומית (צולם)

Notes: 

נטלי:

וינוגרד 1993

IUL

ספרייה לאומית: S 25 V 14248

צולם בשלמותו.

לפי וינוגרד הנושא: "עברית, מלים נרדפות ומשחקי מלים"