העתקה

Type of book:
Type of book
Full title of book: 
העתקה
Title of the book in Latin characters: 
Haʻataḳah
Text is presented as original: 
Yes
Publisher/ Printing press
Year of publication as it appears in the book: 
תקסט
Gregorian year of publication as it appears in the book: 
1808
Place of publication as it appears in the book: 
Format of date: 
modern and non-modern
Notes: 

נוסח כתיבת התאריך: שנת בתוך קהל אהללך לפ"ק

Book structure
Number of languages: 
Alignment of text: 
Typography: 
Language of footnotes: 
Location of footnotes: 
Is there a preface? 
No
Is there an epilogue? 
No
Is there a table of contents? 
No
Number of pages in the book: 
[7] דף
Height of book, in cm: 
22
Width of book, in cm: 
17
Are there illustrations/diagrams? 
No
General Notes: 

שפת ההקדמה וההערות: עברית.
ריבוי השפות: מדובר במעין לקסיקון.

Persons mentioned in book
Are there personal addresses? 
No
Are there rabbinical approbations? 
No
Are there recommendations? 
No
Are there dedications? 
No
Are there thanks? 
No
Is there an appeal to sell subscriptions? 
No
Is there a list of subscribers? 
No
Is there a list of printers? 
No
Is there a list of proofreaders? 
No
Is there a list of the book's funders? 
No
Notes: 

העורך/מוציא לדפוס מציין בסוף הקדמתו:
"דע נא קורא הנעים שנתתי העתקה על מלה תחת כמה פעמים במקום אשר הוא דם למען לבל ילאה מעיין לחפש תמיד אי' מקום מצבו והנכם רואים שלא חסתי על הוצאות הדפוס אך למען עשות הטוב והישר למלאות רצון יראה ה' המתאוים בה".

Is there a list of the book's sellers? 
No
Textual models
Main textual models of the book: 
Notes: 

מדובר במילון קצר המציג מילים המופיעות אצל ברטנורה ולקוחים משפות שונות. לצד כל מילה מופיעה המקבילה ב"לשון המשנה", באיטלקית ו"דייטש" או "אשכנזית" - דהיינו בגרמנית באותיות עבריות. כמו כן, מצוין המקום המדויק במשנה בו מופיעה המילה.

Topics
Notes: 
העורך והמביא לדפוס מתייחס רבות בהקדמתו לשיבושים שחלו בנוסח הטקסט של ברטנורה, בעיקר כתוצאה מכך שלא היה ברור מאיזו שפה נובעות מילים מסוימות: "הלשונות נשתבשו עד מאד תחת ידי המדפיסים, וכאשר עיניכם תחזינה במישרים, ומרוב הימים והעיתים שונים נפלו בהם שנויים וחילופים רבים עד אין מספר. ולכן תמצא כשנים ושלשה מלות אשר אינם נעתקים על אשר נשתבשו כל כך עד אשר לא ידע החכם המעתיק לכוון המלה ההיא באיזה לשון הוא דובר. וכל מגמתו אך לפרש הדבר על בוריו ובראיות ברורות..."
Target audience
Target audience
Notes on target audience: 

בהקדמתו אומר המביא לדפוס והעורך: "ואני הרחבתי מעט לתועלת המלמדים ותלמידיהם לכן הצגתי באיזה מקומות אף דברים קלים למען לא יטעו התלמידים. נוסף לזה הצגתי הוראות השרשים הנוף והעיקר מאין חוברו מאמריה, ואיה מקום מצאו, אם הוא לשון צרפת או איטליע, למען יוכל הקורא לחפש אחריו, ומי שיש לו חיך לטעום יראה כי אמריו צדקו... וגם במקום שצריך להגיה הצגתי בכתב לטיין, כמו שמצאתי וראיתי כתב על גליון משניות של אדוני הקצין...

פנייה ישירה לקורא בתוך טקסט ההקדמה.

Production
Evidence about book production: 

המביא לדפוס מספר כיצד בהיותו "מאוכלי לחם" בביתו של דורמיצר, "ראיתי חמדה גנוזה באוצרותיו ה"ה כתובים על גליון משניות שלו בכ"י ממש, ליבן ובירר כל המלות זרים אשר נמצאים בר"ע מברטנורה ות"יט בלשון צרפת ואיטליע ללשון אשכנזי. ואחרי רואי נשתוממתי ולגודל שמחתי אשר עלץ לבי הראתי העתקה הזאת לבעלי מדע ותושיה פה פראג, וכאשר מצאו צוף לחכם, דברי על לבי להיות מכהנים זריזין למצוה ולהיות להם לפה אצל אדוני הנגיד יחי' שיתן כח והרשאה, להעלות העתקה הזאת על מזבח הדפוס ולזכות הרבים... מרוב חכמתו וגודל ענותנותו לא אבה לשמוע בקולי, פן ואולי יאמרו הבוערים בעם אשר דרכם דרכם כסל למו אלה יאמרו מעשה ידיו הוא אך להתפאר, ואלה יאמרו אין די באר (אף שלא ידעו ולא יבינו מה טוב פעל מול ___ רעהו) ולא יאמרו שאין בלבו שום פניה אחרת כ"א עשות טוב וכל כוונתו וכל חפצו לברר המלות על מכונם בבאר היטיב... נתן לי ההעתקה הזאת במתנה גמורה...

Contacts with other people: 

מזכיר מגעים עם אנשים בפראג, וכן עם "אחד מבני עיר פה פראג", שהדפיס את המשנה ו"ביקש בבקשה שטוחה מאת אדוני" שיתנו לו רשיון להדפיס טקסט זה.

Book's reception in its time
Censorship: 

בעמוד השער:
Vidi C. Fischer
Pragae 3. Octobris 1808

Catalog numbers
National Library of Israel: 
R 8 24 V 573
References and bibliography
Copy of book used: 

עותק בספריה הלאומית

Notes: 

נטלי:
Kestenberg-Gladstein 1969
IUL
עותק בספריה הלאומית: 573 V 24 8 R.

Book producers
Role(s) in book creation: 
Author
Role(s) in book creation: 
Editor
Prefaces
Number: 
0
Writer of preface: 
אברהם בן לא"א כהן מביסטריץ
Role in book production: 
Editor
Preface title: 

אל עין הקורא