לישרים תהלה

Type of book:
Type of book
Full title of book: 
לישרים תהלה: שיר ידידות ליום חתונת החכם והנבון כהר"ר יעקב די-גאויש ... עם הכלה הבתולה המהוללת הצנועה מרת רחל דא-וייגא אינריקש
Title of the book in Latin characters: 
La-yesharim tehilah: shir yedidut le-yom ḥatunat he-ḥakham ṿeha-navon khr.r. Yaʿaḳov Di-Gaṿis ... ʿim ha-kalah ha-betulah ha-mehulalah ha-tsanuʿah marat Raḥel Da-Ṿega Enriḳes
Text is presented as a new edition of old text? 
Yes
New edition
Name of the old text's author as it appears in the book: 
משה חיים לוצאטו
General notes: 

לפי דובנא, המביא לדפוס, הספר הודפס ע"י "המחבר בעצמו באמשטרדם בשנת תק"ג, ולא הדפיס ממנו רק חמשים ספרים, ולא הובאו כי אם אל אוצרות הגבירים הספרדים שבאמשטרדם יצ"ו, ולכן כל מבקשו לא ישיגהו, אם לא יתן הו רב באהבתו".
כך הוא מתאר את הספרות העומדת לרשות הקורא המתעניין במליצה עברית: "אם עמדו איזה מחברים קדמונים וחברו ספרים בחכמת המשל והמליצה ובשירים יקרים, כמו ספרי האלחריזי והבדרשי והפניני והנקדן ובן סהולא ובן חסדאי, הנה מעטים המה הספרים ההם, גם קצתם לא דרכו בנתיבות מליצות ספרי הקודש, אשר עניניהם ומוסרם... וההצלחה האמתית תכליתם, והאושר הנצחי פרי כוונתם, ועם קוצר מאמריהם מאד עמקו מחשבותיהם, לא כן שירי התחכימוני וספר המחברות, כי רוב עניניהם בנוים על מעשים דלי התכלית ורזי הכוונה..."

Publisher/ Printing press
Year of publication as it appears in the book: 
תקמ
Place of publication as it appears in the book: 
Format of date: 
modern
Book structure
Number of languages: 
Languages in book: 
Alignment of text: 
Typography: 
Is there a preface? 
No
Is there an epilogue? 
No
Is there a table of contents? 
No
Number of pages in the book: 
[82] ע'
Height of book, in cm: 
21
Width of book, in cm: 
12.5
Are there illustrations/diagrams? 
No
Persons mentioned in book
Are there personal addresses? 
No
Are there rabbinical approbations? 
No
Are there recommendations? 
No
Are there dedications? 
No
Are there thanks? 
No
Is there an appeal to sell subscriptions? 
No
Is there a list of subscribers? 
No
Is there a list of printers? 
No
Is there a list of proofreaders? 
No
Is there a list of the book's funders? 
No
Is there a list of the book's sellers? 
No
Textual models
Secondary textual models: 
Notes: 

מחזה אלגורי. האנשה של מדות אנושיות ומוסריות.

Topics
Topics: 
Notes: 
כפי שאומר דובנא בהקדמתו, הוא רואה בהדפסה המחודשת של הספר שתי "תועלות": האחת קשורה לתחיית העברית, השניה היא טיפוח החוש המוסרי.
Target audience
Target audience
Target audience as described in the book: 
Notes on target audience: 

דובנא, המביא לדפוס, מסביר כי הביא ספר להדפסה שניה "לתועלת בחורי חמד, להלהיב לבותיהם אל הלשון המקודש...ועתה אחי וריעי תנו לבבכם אל הספר הזה, וקראו בו בעתות הפנאי, ותתענגו על יופי מליצותיו ועל צחות לשונו, ולמדו את בניכם להרגיל עצמם בלשון הזה... לרפא לשוננו, ולשון עלגים תמהר לדבר צחות..."
הוא פונה בהקדמתו: "אליכם משכילי עם! אליכם בחורי חמד, המשתוקקים לדעת משל ומליצה, הרודפים לדבר צחות! ותבקשו ולא תמצאו, כי גמר ממשל משלים, פסו דוברי צחות מבינינו, מעת נסתם חזון ונביא וכל איש ואיש אף החכם אשר לו חיך לטעום דבש המליצות אשר בכ"ד ספרי הקודש, ילאה לכתוב על ספר בלשון צח ונקי את אשר הולידו עשתונותיו, והחכמה נשארה טמונה בלבו, עד אשר עמו תמות חכמה...
והתועלת היוצאת מספר זה, כי בחורי חמד יתנו לבם אל לשון הקודש, ללמוד אותו היטיב, עדי ימהרו לדבר צחות, ובל יאמרו אמרנו נגזרנו, בשכבר הכל נשכח, כי אין עוד נביא, ולא אתנו יודע עד מה מדרכי הלשון ההוא, ולמה ניגע לריק, נבקש ללא הועיל? ... אכן עתה בקראם בספר זה המחובר בימינו, ידעו כי לא אלמן ישראל מהלשון ההוא... מלבד התועלת הגדולה מן הראשונה, כי אמריו הטהורים ימשכו לבב כל איש, להפוך מחשבותיו מן הרע אל הטוב, עד אשר ימשול ביצרו להגביר המדות המעולות על הפחותות... ולהשיג התכלית הנרצה לפני ה'"

Production
Evidence about book production: 

לפי יוזף מכמן בספרו

Dutch Jewry
דובנא מצא עותק נדיר ביותר של מחזה זה בספריית עץ חיים, בית מדרש פורטוגזי לרבנים, והדפיסו מחדש עם הקדמה משלו. (עמ' 164)

Catalog numbers
National Library of Israel: 
S 31 V 1646
Bar-Ilan University Library: 
R/ C2
Tel-Aviv University Library: 
לוצ 812.412 - אוסף יפה
References and bibliography
Copy of book used: 

עותק באוניברסיטת תל אביב.

Notes: 

נטלי:

פיינר תשס"ב

ספרייה לאומית: S 31 V 1646 (ישנו עותק נוסף תחת אותה סיגנטורה, ללא S).

עותק בבר אילן: R/ C2

לוצ.לי תק"ם

עותק גם בתל אביב.

זאת מהדורה שנייה של ספרו של רמח"ל, אשר יצא במקור באמסטרדם, 1743.

בשנת 1799 הביאו שוב לדפוס ד"ר שנמן בברלין.

בקטלוג ישנה השארה כי הספר יצא ב"[דפוס י' סאטנוב]".

Book producers
Role(s) in book creation: 
Mevi La'Dfus (Producer)
Prefaces
Number: 
1
Writer of preface: 
Dubno, Salomon - דובנא, שלמה
Role in book production: 
Editor
Preface title: 

אליכם משכילי עם!

Number: 
3
Writer of preface: 
לוצטו, משה חיים
Preface title: 

רמזי המליצות

Number: 
4
Writer of preface: 
לוצטו, משה חיים
Preface title: 

פתשגן המשל