מאמר אמרה צרופה

Type of book:
Type of book
Full title of book: 
מאמר אמרה צרופה
Title of the book in Latin characters: 
Maʼamar Imrah tserufah
Text is presented as original: 
Yes
Textual and cultural sources for the book
Are there sources mentioned in the book itself? 
Yes
List of sources: 

רד"ק: ספר המכלול.

שלמה זלמן הנאו: צהר התבה.

Quotes from Jewish sources: 

אליקים מלונדון: מאמר עין הקורא.

ראב"ע: ספר צחות.

למנס מצטט את הנאמר במאמר עין הקורא (ברלין 1803) בזכות המבטא האשכנזי ובגנות הספרדי. בין היתר, המחבר אליקים מלונדון ביקר מדקדקים אשכנזים על שקיבלו את דברי חכמי הדקדוק הספרדים וסמכו עליהם כאילו נתנו בסיני. למנס יוצא להוכיח את טעותו של אליקים מלונדון. לאחר הצגת תמצית הדברים מתוך אותו ספר הוא מוסיף: "את כל הדברים האלה אבטל בלי טרח. וזאת לדעת שלא באתי ח"ו לקנטר ולהתעולל עלילות נגד החכם הנ"ל, חלילה לי, כי אוהב האמת אני וכל ישעי וחפצי להעמיד האמת על תלה, וגם בטוח אני שהחכם הנ"ל לא יקציף עלי כלל על סתרי את דבריו בדברי טעם, ובאלת רשות כתלמיד לפני רבו, כי הרשות נתונה לכל איש לחוות דעתו."

למנס מצטט מדברי רא"בע בעמ' ט/2 והלאה.

Publisher/ Printing press
Year of publication as it appears in the book: 
תקנז
Hebrew year of publication as it appears in the book: 
תקנז
Gregorian year of publication as it appears in the book: 
1797
Place of publication as it appears in the book: 
Format of date: 
non-modern
Notes: 

הוצאות פירטיות:
מאחורי עמוד השער רשם המחבר:
"המחבר יודיע בזה לכל קורא, שכל מחברת אשר איננה חתומה פה בחתימת ידו ביהודית ובסוף המאמר בלע"ז, איננה שלו"
כאן חתום שמו בעברית ("משה"), ובסוף הספר חתום שמו בלועזית
Moses Lemans

נוסח כתיבת התאריך: "בשנת וצרפתים כצרוף את הכסף לפ"ק"

Editions
Total number of editions: 
1
References: 

וינוגרד

Year of edition: 
תקנז
City of edition: 
References: 
וינוגרד
Book structure
Number of languages: 
Languages in book: 
Occasional words in other languages: 
Alignment of text: 
Typography: 
Is there a preface? 
No
Is there an epilogue? 
No
Is there a table of contents? 
No
Number of pages in the book: 
[19] ע'
Are there illustrations/diagrams? 
Yes
Pages in which illustrations / diagrams appear: 
עמוד השער
Persons mentioned in book
Are there personal addresses? 
No
Are there rabbinical approbations? 
No
Notes: 

במקום הסכמה, מאחורי עמוד השער ישנו הנוסח הבא:
"שני המאורות הגדולים הגאונים הגדולים, החכמים השלמים, אבות בתי דינים, בשתי הקהלות אשכנזים וספרדים יע'א בעירנו, אמרו, כי יען שמאמר הזה אין בו דבר אסור והיתר, טהור או בלתי טהור וכיוצא, לכן איננו צריך הסכמה בכתב, אבל דעתם מססכמת שיחלק ביעקב ויפוץ בישראל, וגם הם יקחו אותו כפי המחיר הקצוב."

Are there recommendations? 
No
Are there dedications? 
No
Are there thanks? 
No
Notes: 

זו לשון הברכה (עמ' ב):
"לכבוד יקר רוח איש תבונות, חכם לב ומושלם בידיעות, תפארת בחורי ישראל... דוד בן כה' בענדיט ווינג יצ"ו. אלף תודות אתן לך אדוני! על העמל והיגיעה אשר נטית שכמך לסבלם, למען הפיץ המחברת הזאת בישראל... וכל מגמתי בהוציאי המאמר הזה לאור, היא למען העמיד האמת על תלה, ולא לאהבת הבצע, ובכן תיקר נא תודתו זאת בעיניך, כי יקרא שמך על המחברת הזאת. וגם לי לכבוד גדול יהיה. נאם משה אוהבך לעולם."

Is there an appeal to sell subscriptions? 
No
Is there a list of subscribers? 
No
Is there a list of printers? 
No
Is there a list of proofreaders? 
No
Is there a list of the book's funders? 
No
Is there a list of the book's sellers? 
No
People mentioned in the book
Hebrew Name: 
דוד בן בענדיט ווינג
German Name: 
דוד בן בענדיט ווינג
Description of mentionee: 
Textual models
Secondary textual models: 
Topics
Notes: 
הספר עוסק בסיבות שהביאו את המחבר לנטוש את מנהג "אחי האשכנזים במבטא לשון הקדש, וקבלי מנהג אחינו הספרדים". ישנו בספר דיון בלשני, על פונטיקה. יש לציין כי וייזל, "רחובות" (בתוך דברי שלום ואמת), עמ' 59ב- 60א טוען כי יש להעדיף את המבטא הספרדי על האשכנזי. כך לפי: A. Schatz, "Returning to Sepharad...", p. 275
Target audience
Target audience
Target audience as described in the book: 
Notes on target audience: 

המחבר פונה בעיקר אל קהל אשכנזי, ככל הנראה קהל משכיל. בהקדמתו הוא כותב: "לא ייחלק הקורא ולא יקוה, שימצא בדברי אלה מופתים לימודיים
''(Demonstrationes Mathematicae)''
כפי דרכי המופת בחכמת החשבון והמדידה וכיוצא. כי לא בחכמות האלה, הדבר הזה... גם הכרחי הוא לכל קורא את מאמרי זה, שידע הידיעות הראשיות מחכמת דקדוק הלשון, מדיני האותיות והתנועות, ושנוייהן וחלופיהן, כי זולתן לא יבין את כוונתי באיזה מקומות אשר אדבר בם."

למנס מקיים מעין דו-שיח עם קוראיו. הוא מניח כי תהיה התנגדות לדבריו, והוא משתדל לענות מראש לטענות שתעלנה נגדו. בהקדמה הוא כותב: "אבקש מאת כל קורא, שיעיין את דברי בנחת ובמתון, ולא ימהר לקפוץ ולחלוק על דברי בטרם יבין את כוונתי. כי ידעתי שאנשים רבים רגילים לחלוק על כל דבר חדש אשר ישמעו, אם הוא מתנגד למה שחשבו עד הנה היות אמת גמור, ובפרט אם יהיה האומר רך בשנים וידוע להם: כי יחשבו שהוא קלון רב להודות על האמת... אף שעדיין אני צעיר לימים, את אשר הנני אלקים אותו אדע, ואדברה נגד חכמי לב ומביני מדע, ולא אבוש."

לאחר שכותב אחת מטענותיו על השפה העברית, מוסיף בסוגריים: "קורא נעים! שמור לפיך מחסום, לבל תשיבני על דברי אלה, ותאמר, איך תאמר שלא יחסר מאומה בלה"ק, הלא יחסרו בה שמות דברים רבים עד מאד? כי תשוב ותתבונן, שאין החסרון הזה תלוי בלשון אלא בנו, כי אנחנו שכחנוה בארך הימים..." (עמ' ד/1)

[פניות נוספות לקורא: עמ' ו/1 בסוף, וכו']

Production
Contacts with other people: 

לפי עדות המחבר, הספר הוא תוצאה של הפצרות רבות מצד ידידיו בקהילה היהודית. בהקדמה הוא כותב (עמ' ג): "הסבה אשר עוררתני לחבר המחברת הזאת... היא בקשת רבים מאוהבי מילדי בני ישראל האשכנזים כמוני, אשר הלו פני והפצירו בי עד בוש, שאגיד להם טעם מספיק על נטותי ממנהג אחי האשכנזים" בנוגע למבטא השפה העברית. "ויהי באמרם אלי יום יום כדברים האלה, ודחיתי אותם תמיד בקש, באמרי שעוד חזון למועד, ויבא יום אשר אפנה מכל עסקי, לתת להם טעם מספיק על הדבר הזה. ארכו הדברים בינינו, עד שהרימותי ידי לשלם את נדרי, ואכתוב מחברתי זאת לדפק [לספק?] רצונם."

Book's reception in its time
Contemporary disputes about the book: 

מאמר אמרה צרופה עורר גל של התנגדות. על החיבורים שהתפרסמו בעקבותיו ראו: מכמן, יהדות הולנד, עמ' 167, הערה 31.

Catalog numbers
National Library of Israel: 
S 25 V 13726
References and bibliography
Secondary sources used by researchers: 

יוסף מכמן, יהדות הולנד:
Joseph Michman, Dutch Jewry During the Emancipation Period, 1787-1815, Amsterdam 1995.

Copy of book used: 

עותק בספריה הלאומית

Book producers
Role(s) in book creation: 
Author