מאמר חקור דין

Type of book:
Type of book
Full title of book: 
מאמר חקור דין
Title of the book in Latin characters: 
Maʼamar ḥiḳur din
Expanded in new edition? 
Yes
Text is presented as a new edition of old text? 
Yes
Notes: 

בעמ' לח בספר כותב המדפיס על מאמר חקור דין שהוא "כבר נדפס בקונטרס המאסף תקמ"ח, ולפי שאינו ביד כל, חזרתי להדפיסו על הסדר בכרך בפני עצמו..."

Textual and cultural sources for the book
Are there sources mentioned in the book itself? 
Yes
List of sources: 

Wessely, Hartwig, וייזל, נפתלי הירץ: ספר המדות.

References: 

ספר המדות: בעמ' ה' ובמקומות אחרים.

General notes: 

החיבור הוא מקורי - נכתב ע"י וייזל, אך פורסם קודם לכן בתוך "המאסף".

New edition
Type of new edition, as specified in the text: 
Name of the old text as it appears in the book: 
מאמר חקור הדין...
Name of the old text's author as it appears in the book: 
נפתלי הירץ וויזל
Publisher/ Printing press
Place of publication as it appears in the book: 
Format of date: 
don't know
Price of book as it appears in the book: 
4 גראשן לפי רשימת ספרים של דפוס "חברת נערים משנת תקנ"ט ח"כ
Book structure
Number of languages: 
Languages in book: 
Alignment of text: 
Typography: 
Fonts: 
Is there a preface? 
No
Is there an epilogue? 
No
Is there a table of contents? 
No
Number of pages in the book: 
מ ע'
Are there illustrations/diagrams? 
No
Persons mentioned in book
Are there personal addresses? 
Yes
Are there rabbinical approbations? 
No
Are there recommendations? 
No
Are there dedications? 
No
Are there thanks? 
No
Is there an appeal to sell subscriptions? 
No
Is there a list of subscribers? 
No
Is there a list of printers? 
No
Is there a list of proofreaders? 
No
Is there a list of the book's funders? 
No
Is there a list of the book's sellers? 
No
Textual models
Main textual models of the book: 
Target audience
Target audience
Target audience as described in the book: 
Notes on target audience: 

לקראת סוף המאמר כותב וייזל: "ואתם משכילים, חברת שוחרי הטוב והתושיה!"

Production
Evidence about book production: 

כפי שוייזל מציין, הוא היה מעדיף לא לעסוק בנושא שכר ועונש, אך מפני שביקשו ממנו "לפשט עקמומיות שבלב מקצת בני אדם הדוברים תועה, ולקבוע בם אמונת אבות בדרך נאה ונוחה...ויפן לבי להתבונן כפי כחו בדברים שכבר נאמרו בו, ולהוסיף דברים לחזק דברי רבותינו ז"ל..." (עמ' ה')

Contacts with other people: 

מאמר זה נכתב כחלק מדיון בעניין האמונה בשכר ועונש, בגהנום וכו', שהתנהל על דפי "המאסף". המחבר מתייחס אל דברים שכתבו "המשכילים בעלי המאסף" באותו נושא.
כעדותו, הוא כותב בעקבות פניה אליו: "לא בשמחת לבב אני הולך לתור ולדרוש [על נשמת האדם ומה יקרה לה אחרי המוות], אך על דברת שלומי אמוני ישראל ממרחקים, השואלים מאתי דברי חפץ בענין זה, את קולם שמעתי לאמור אם יש איתך דבר... עליך הדבר לעשותו להעמיד דבריהם על מכונן..." (עמ' ד', ה')

Catalog numbers
National Library of Israel: 
S 22 V 12602
References and bibliography
Copy of book used: 

עותק הספריה הלאומית

Book producers
Role(s) in book creation: 
Author
Role(s) in book creation: 
Mevi La'Dfus (Producer)