מאמר מגיד חדשות

Type of book:
Type of book
Full title of book: 
מאמר מגיד חדשות
Title of the book in Latin characters: 
Maʼamar magid ḥadashot
Text is presented as original: 
Yes
Notes: 

החיבור הוא מקורי - נכתב ע"י וייזל, אך פורסם קודם לכן בתוך "המאסף".

הוא גם כולל קטע מתורגם - כפי שמציין זאת בפרוש וייזל.

Expanded in translations? 
Yes
Expanded in new edition? 
Yes
Text is presented as a translation? 
Yes
Textual and cultural sources for the book
Quotes from Jewish sources: 

רד"ק

מנשה בן ישראל

Maimonides, רמב"ם: אגרת תימן.

Quotes from non-Jewish sources: 

Basnage: Histoire des Juifs.

General notes: 

החיבור הוא מקורי - נכתב ע"י וייזל, אך פורסם קודם לכן בתוך "המאסף".

הוא גם כולל קטע מתורגם - כפי שמציין זאת בפרוש וייזל.

Translation
Type of translation: 
translation of contemporary text, or of adjacent period
Type of original text: 
Original language of text: 
Year of publication of original text: 
לפי וייזל, הטקסט שהוא תרגם הודפס ב- Eichhorns Allgemeine Bibliothek der biblischen Litteratur. 2ten Bandes 4tes Stück, "בחלק שלא יצא עדיין לאור" (עמ' ח').
Name of author of the original text as it appeared originally: 
ראו "אצבע" כללית ללשונית זו.
General notes: 

לטקסט אותו תרגם וייזל לעברית ופירסם בתוך ספר זה ישנה היסטוריה משלו: איש בשם ריץ, דרשן בעיר האג, מצא את הדברים בתוך כתב יד של אחד הפקידים ב"קומפני האללאנדי השולחים אניותיהם לאינדיא המזרחית, ושמו מארצעלוס בלעס, איש נכבד ומשכיל, ובטבעו חוקר ודורש לדעת הדברים על בוריין, ורשם במכתביו הדברים שראה במדינות שעבר בהם". בין הדברים שכתב אותו בלעס, מצא ריץ "ראשי דברים מספר דברי הימים אשר ליהודים היושבים בעיר קושין על חוף ארץ מאליבאר שהיא ארץ הודו, אשר קבל הפקיד הנ"ל מיד יהודי שהמיר דתו ושמו פ'אן דארט שהעתיק הדברים מדברי הימים הגדולה העברית שהיא [רווח - חסרה מילה?] תחת יד נשיא היהודים שבקושין".
וייזל אינו מאמין שאותו מומר ראה בעצמו את הספר הנדון, ספר דברי הימים: "(וכפי הנראה לי לא ראה פ'אן דארט האיגי"נאל הארוך, ורק זה הקצור מצא ביד מי שמצאו והעתיקו ללשון הולאנדי ונתה לפקיד הנ"ל)". (עמ' ח'-ט')

בקשר לשפת טקסט המקור: מדברי וייזל עולה כי הוא תרגם מגרמנית לעברית טקסט שהיה כתוב במקור בעברית, תורגם להולנדית, לאחר מכן תורגם לגרמנית (כפי שוייזל מציין, ריץ העתיק את הטקסט מהולנדית לגרמנית).

New edition
References: 

המאסף __

Notes: 

טקסט זה הופיע לראשונה בתוך כתב העת המאסף.

General notes: 

יש להוסיף אוצפיה: פרסום מתוך המאסף.

Publisher/ Printing press
Format of date: 
don't know
Year of publication as it appears in other sources: 
תקמט
Hebrew year of publication as it appears in other sources: 
תקמט
Place of publication as it appears in other sources: 
References: 

וינוגרד

Notes: 

ובעתק שלפניי אין עמוד שער ואין כל פרט המאפשר לענות על פרטי ההוצאה.

Editions
Total number of editions: 
3
Last known edition: 
קפוסט תקעג
References: 

וינוגרד

Notes: 

לפי וינוגרד, במהדורת למברג המאמר הופיעה בתוך: פריצול, אברהם, איגרת אורחות עולם. יש לציין כי החיבור הופיע בתוך אגרת ארחות עולם גם במהדורתו הראשונה, פראג תקנ"ג.

Year of edition: 
תקמט
City of edition: 
References: 
וינוגרד
Year of edition: 
תקע
City of edition: 
Changes in this edition: 
ראו הערה
References: 
וינוגרד
Year of edition: 
תקעג
City of edition: 
References: 
וינוגרד
Book structure
Number of languages: 
Languages in book: 
Occasional words in other languages: 
Alignment of text: 
Typography: 
Language of footnotes: 
Location of footnotes: 
Is there a preface? 
No
Is there an epilogue? 
No
Is there a table of contents? 
No
Number of pages in the book: 
לב ע'
Height of book, in cm: 
18
Width of book, in cm: 
10
Are there illustrations/diagrams? 
No
Textual models
Main textual models of the book: 
Topics
Notes: 
וייזל מבכה את חוסר הידע השורר בקרב היהודים ומדגיש את החשיבות של לימוד מקצועות שונים, וכאן במיוחד מדגיש את <ins>הגיאוגרפיה וההיסטוריה</ins>, כמקצועות "שהן צריכין והכרחים לנו גם להבנת דברי התורה והנביאים": "לא לבד שחסרו החכמות הצריכות לבינת לב ולעומק הדעת, כמו המדידה והמספר והתכונה וחכמת הטבע ועל כלם חכמת הנפש, אב גם הידיעות שהן למטה מהן, והן אותן שאינן צריכין לבינה יתירה, ומצד אחר עולות על הראשונות בעבור תועלתם והשתמשות האדם בהן בכל רגע, כמו תכונת הארץ וגבולותיה שהיא הגיאגראפ'י, וספורי הדורות איך נשתלשלו הדברים דור אחר דור, שהיא ההיסטאריא". (עמ' ב') וייזל מהלל את התנ"ך כספר ההיסטוריה הראשון והנאמן. הוא משווה את ספרי הנביאים לספרים שכתבו לא יהודים, ומדגיש את יתרונם כספרים המשקפים ביתר נאמנות את קורות העבר: "הנביאים היו ברי לבב וידיהם אמונה, לא הוסיפו ולא גרעום על המאורע, ולא שנו בו דבר לא מאהבת אדם ולא משנאה לא מבצע או מפחד, <ins>כאשר יקרה במעשה הדיוטים</ins>". (עמ' ג') וייזל קושר את החקירה בעניין תולדות היהודים וגורלם של עשרת השבטים עם האמונה בתורה ועם הוכחת צדקתה: "ואם הם [חכמים לא יהודים] נותנים לב על הדבר הכלול במכתב הנ"ל, ומשתוקקים לעמוד על ברור הדבר בכל פרטיו, כל שכן אנחנו בני ישראל שהדברים נוגעים לנו ולתורתינו..." (עמ' ח') מבחינתו, הסיפור שהגיע לידיו על היהודים שנמסרו על-ידי שלמנאסר מלך אשור כ"מנחה" למלך תימן, והגיעו לאחר דורות רבים להודו, מוכיח את אמיתות התורה. "ממעשים הנזכרים בד"ה הזה, ראינו שנתקיימו יעודי השם שיעד עלינו בתורתו, כי אמר ... [כאן מביא וייזל פסוק מדברים ד' כ"ט] כי ראינו שבעבור עבדו ישראל אלילים בשבתם על אדמתם, הפיץ ה' אותם בעמים, כי באו אל חלח וחבור ואל ערי מדי לתימן ולהודו, ומשם גם לארץ סינים... ובקשו לאחוז באמונת השם..." (עמ' כב).
Target audience
Target audience
Target audience as described in the book: 
Notes on target audience: 

נראה שוייזל מפציר בקוראיו - או ליתר דיוק מנסה למצוא מבין קוראיו מי שיטול על עצמו אחריות ויעשה מעשה שעשוי להיות גורלי עבור עם ישראל: "אמר המעתיק אם אמת הדבר שנמצא דברי הימים עברי כזה ליהודים אשר בקושין ושעד היום יש בידם הספרים הנזכרים בקצור ד"ה זה, כמה תגדל חובת כל איש חכם לתת לבו על הדבר הזה, לעשות מאהבת בקשת האמת מה שיש לאל ידו לעשות, הן בעצה הן בפועל בעבור השג ספר ד"ה אשר לאחינו בקושים, וביותר להשיג העתקה נאמנה מכל הספרים אשר בידיהם, לא שמעתי מעולם דבר גדול כזה, כי אז נראה אם ספר תורת משה רבינו שבידם מסכמת בכל עם ספר תורה שלנו, לא אוכל לפרוט הטובה הגדולה שיגיע מזה לישרי לבב בכל פרטיה, כי אם תסכים בכל עם אותה שבידינו, תהיה לאות לבני מרי האומרים שבבית ראשון נשכחה התורה מישראל ונאבדה מתוך הקהל... ואין ראוי להעלות על ספר מה שאומרים בעלי ריבנו על עזרא הכהן, ושאין התורה שבידינו כמו שהיתה מלפנים... אע"פי שנוכל להראות מצד השכל כי תהו המה, עוד כעשן יכלו, אם יגיע לידנו התורה שהיא ביד היהודים מגלות שלמנאסר... וכן בענין המחלוקת במלא וחסר ובקרי וכתיב..." (עמ' כ)

ושוב מוסיף: "אם אמת הדבר הנאמר בקצור ד"ה זה, לא לכבוד יהיה לבני ישראל, אשר השיבה ידם לחקור ולדרוש בענין זה, ולשאוב האמת ממקורו וממקומו, ולא שמו על לבם לעשות חסד זה עם בני הגולה הנתלים על שבר בית יוסף... להודיעם כי עוד עמק העכור יהיה לפתח תקוה, באשר רבים מהם האובדים בין העכ"ום, עוד לבם לב ישראלי, ואמרים בני ישראל אנחנו, ורבים מהם עד היום הולכים בדרך ה', וספר תורת ה' אתם..." (עמ' כט).

קריאה ישירה עוד יותר יש בסוף ה"מאמר", שם הוא פונה ליהודים אשר יושבים במדינות שונות באירופה ולהם מהלכים בארצותיהם: "כל איש ישראל אשר השיגה ידו לשאת ולתן עם אחינו היושבים בקושין, ודורש מפיהם האמת בכל פרטיו ויגד לנו הדברים באר היטב, תבוא עליו ברכה, כי מלאכת ה' הוא עושה, ומה נקל הדבר הזה לעשותו למקצת בני עמינו אשר להם יד ושם בחצרות נכבדי ארץ הוללנדי, כי אם הנכבדים האלה ידברו באזני ראשי ומנהיגי האניות, וגם יכתבו לנכבדים מכיריהם באי סילון ובחוף מאליבאר שיחקרו על הדבר הזה... עשה יעשו ויצליחו. וכן נכבדי היהודים שבאינגליטירי..." וכן הלאה. (עמ' ל)

Production
Contacts with other people: 

וייזל מציין כי ה"מכתב" שאותו הוא תרגם לעברית ופירסם בספר מגיד חדשות הגיע לידיו הודות ל"איצק אייכל, שהיה זה שמנה חדשים בעיר געטינגן [שם התגורר אייכ'הארן, מי שביקש לפרסם את הטקסט בגרמנית בכתב עת שהוא הוציא], ובקש ממנו שכבוא איזו דבר חדש מענין זה לידו, שישלחהו בדובו מיד לכאן, שלח עתה הקונטרס הכולל ספור ד"ה [דברי הימים] זה לכאן שאנו מעתיקים עתה ללשון עברי." (עמ' ח')

Preservation in the public consciousness
Partial publication of the book in other texts: 

Yes

Catalog numbers
National Library of Israel: 
S 33V93
Book producers
Role(s) in book creation: 
Author