מדרש מלים לשונות עברית ואשכנזית

Type of book:
Type of book
Full title of book: 
מדרש מלים לשונות עברית ואשכנזית: ... אדער פאללשטענדיגעס לשון הקדש אונד דייטשעס ווערטער בוך
Title of the book in Latin characters: 
Midrash milim leshonot ʻIvrit ṿe-Ashḳenazit: ... oder Follshṭendiges loshn haḳoydesh und dayṭshes ṿerṭer bukh
Text is presented as original: 
Yes
Textual and cultural sources for the book
Are there sources not mentioned in the book? 
Yes
References: 

לטענת נותן ההסכמה, פירושיו של המחבר למילים "מיוסדים על אדני הקודש אשר בית ישראל נשען עליהם והם פירושי תנ"כ למאורי הגולה רש"י והראב"ע והרד"ק ז"ל אשר המחבר הנ"ל בקי בהן".

Publisher/ Printing press
Year of publication as it appears in the book: 
תקלג
Place of publication as it appears in the book: 
Book structure
Number of languages: 
Alignment of text: 
Typography: 
Is there a preface? 
No
Is there an epilogue? 
No
Is there a table of contents? 
No
Number of pages in the book: 
ד ד', שנד עמודות, [1] ע' כולל שער
Height of book, in cm: 
17.5
Width of book, in cm: 
12
Are there illustrations/diagrams? 
No
Persons mentioned in book
Are there personal addresses? 
No
Are there rabbinical approbations? 
Yes
Notes: 

נותן ההסכמה כותב: "להפצרת מחברו... אשר בקשני לחפות עליו בזה מפני הטועים או הקנאים אשר פגעו בו להוציא דבר לאמר כי צריך בדיקה אחרי ביאורי תרגומי' כאלה פן יכשילו עלינו לשוננו פן באחת יבערו וכסלו והיה למכשול עון למשוך לב עם הארץ אחר דעות כוזבו' ואמונות זרות ע"כ העברתי על החבור הזה עין עיוני ומצאתי כי כל ביאוריו מיוסדים על אדני הקודש... ואין לחשדו... כי מה לעני יודע לאבד יגיע כחו והונו וזמנו לכתוב ספר על מנת לקבעו בדפוס ולהוציאו דוקא לישראל במכירה ולא ישים אל לבו ולא דעת ולא תבונה להטיל מום במקחו בקדשי שמים למען יפסל ולהקרבה לישראל והיה יגיע לריק..." אם איש מוצא פגם בספר, הוא מוסיף, עליו "להראות באצבע בחבור הזה איה מקום המעוות הזה..."

Are there recommendations? 
No
Are there dedications? 
No
Are there thanks? 
No
Is there an appeal to sell subscriptions? 
No
Is there a list of subscribers? 
No
Is there a list of printers? 
No
Is there a list of proofreaders? 
No
Is there a list of the book's funders? 
No
Is there a list of the book's sellers? 
No
People mentioned in the book
Hebrew Name: 
צבי הירש ליבשיץ
German Name: 
צבי הירש ליבשיץ
Description of mentionee: 
Location city of mentionee: 
Textual models
Main textual models of the book: 
Topics
Target audience
Target audience
Target audience as described in the book: 
Notes on target audience: 

כותב ההסכמה מציין כי הספר יועיל "למעתיק מלשון עברי אל לשון אשכנז או להפך ללמד זאטוטי בני ישראל לה"ק מאז דעתם לדבר".
המחבר בהקדמתו מסביר את מניעיו. רבים אינם מבינים את שפת הקודש, לא יכולים לקרוא בכתה"ק, "לא ישיבו אל לבם לחקור אחרי אמרי הקדמונים לראות האם גם הם ככה פרשו ובהתקם המקרא ללשונם אשר ידברו בה עוד יוסיפו סרה ורבה העזובה מדרך האמת... על זה היה דוה לבי... וראיתי באבדן לשון מולדתי לא תאר ולא הדר לה לכן יצאה כאש חמת קנאתי ללבון ולברר כל קצוי הלשון... והכנותי את לבבי לחבר מדרש כל מלים ... ובארם בלשון אשכנזית כדבר העם אשר אנכי בקרבו והחלותי להכינו על דרך אלף בית החל וכלה ולמען ייטב הספר הזה אף לכבד לשון אשר אינינו יודע מוצאי השמות לשרשיהם לא העמדתי השמות למוצאיהם כאשר עשו הראשונים אך גם המה הצגתי על שדרות הא"ב..."

Production
Evidence about book production: 

המחבר בהקדמתו מבטא את לבטיו האם להרהר ולערער בספרו על דברי קדמונים, "כי צעיר אני לימים בער ולא אדע דבר ואיך אתיצב מול גדולים אשר קטנם עבה ממתני".

Book's reception in its time
Contemporary references to the book: 

יואל ברי"ל בספרו עמודי הלשון מציין את הספר מדרש מלים (עליו הסתמך) ותייחס אל מחברו כאל "גשיקטן מדקדק ר' פייבש ספרי, לעהרער אין אונזרער שולע אונד פ'רפ'אסר דעם עברישן-דייטשן ווערטרבוכס מדרש מלים. דער אויך וויללנס איזט דאס האנדבוך, צום נוצן דעריעניגן אונזרער מיטברידר, דיא דער דייטשן שפראכע אונקונדיג זינד אינם עברישע צו איברזעצן". עמ'
VIII

Catalog numbers
National Library of Israel: 
S=05041V52
Tel-Aviv University Library: 
492.433אור-מהלמן
References and bibliography
Copy of book used: 

עותק בתל אביב

Notes: 

נטלי:

וינוגרד 1993

IUL

ספרייה לאומית: S=05041V52 - [בחיפוש לא נמצא במקום].

עותק גם בחיפה וב- TAU: מהלמן: 492.433 אור (MR), וגם:

492.433 אור (CR).

שם המביא לדפוס (אורי פיבוש) מופיע יחד עם משה פיליפזון, המכונה: "משה בן כ"ה אורי פייבש"

Book producers
Role(s) in book creation: 
Author
Prefaces
Number: 
0
Writer of preface: 
אורי פיבוש בן אריה ליב
Role in book production: 
Author
Preface title: 

פתח דבר

Notes: 

בפתח דבריו, מהרהר המחבר על מטרת ההקדמה: "לב הקורא ישתומם לדעת מה זה עשה המחבר לנו הלא כאלה רבים עמנו... מה ידע ולא נדע. לכן בפעם הזאת אודע את ידי הקצרה מפדות מה ראיתי לחבר את הספר הזה ומה המה הדברים אשר נאמרו ושונו אני מונה אל סדר החדשים ..."