מודעה

Type of book:
Type of book
Full title of book: 
מודעה
Title of the book in Latin characters: 
Modaʿah
Text is presented as original: 
Yes
Publisher/ Printing press
Year of publication as it appears in the book: 
תקמט
Place of publication as it appears in the book: 
Format of date: 
modern
Book structure
Number of languages: 
Languages in book: 
Typography: 
Is there a preface? 
No
Is there an epilogue? 
No
Is there a table of contents? 
No
Number of pages in the book: 
[1] ע'
Height of book, in cm: 
21
Width of book, in cm: 
16
Are there illustrations/diagrams? 
No
Persons mentioned in book
Are there personal addresses? 
No
Are there rabbinical approbations? 
No
Are there recommendations? 
No
Are there dedications? 
No
Are there thanks? 
No
Is there an appeal to sell subscriptions? 
No
Is there a list of subscribers? 
No
Is there a list of printers? 
No
Is there a list of proofreaders? 
No
Is there a list of the book's funders? 
No
Is there a list of the book's sellers? 
No
Textual models
Main textual models of the book: 
Topics
Notes: 
ויכוח סביב הספר מצפה יקתאל. מודעה זו באה בעקבות "שמועות" שעוברות "בין אחינו בני ישראל, כי באו אגרות שונות ורצוף בתוכם כרוז מברלין, לק"ק פ"פ דאדר פראג האמבורג ברעסלויא ואמשטרדאם ועוד מקומות אחרים בלתי חתומים בשמות הכותבים לאמור: כי יצא הקצף מלפני כבוד אדוננו מ"ו הגאון המפורסם ובית דינו הצדק, להחרים את ספר מצפה יקתאל אשר יצא מחדש בדפוס חנוך נערים". המחברים מגנים קריאות להחרים לא רק את הספר עצמו אלא גם את בית הדפוס, אשר בראשו הם עומדים. המחברים אף מצטטים את דברי "הרב הגאון", שנאמרו כאשר נשאל בדבר ההאשמות.
Target audience
Target audience
Target audience as described in the book: 
Notes on target audience: 

"מודעה" זו מופנית בעיקר אל קהל הקונים - אף כי יש להניח כי גם אל המחרימים. בסוף ה"מודעה" מציינים המחברים: "ומעתה יצאנו ידי חובותינו להודיע את כל זאת ברבים ולהשקיט לבב הקונים המתאוים לקנות ספרים אשר נדפסו אצלינו לרות צמאונם, להגדיל תורה ולהאדירה".

Catalog numbers
National Library of Israel: 
R 8=37 A 1946
References and bibliography
Copy of book used: 

עותק בספריה הלאומית

Notes: 

נטלי

Book producers
Role(s) in book creation: 
Author
Role(s) in book creation: 
Author