מלוכת שאול

Type of book:
Type of book
Full title of book: 
מלוכת שאול: המלך הראשון על ישורן משש מערכות
Title of the book in Latin characters: 
Melukhat Shaʼul: ha-melekh ha-rishon ʻal Yeshurun mi-shesh maʻarakhot
Text is presented as original: 
Yes
Textual and cultural sources for the book
Are there sources mentioned in the book itself? 
Yes
List of sources: 

נפתלי הרץ וייזל

Isaac Euchel, יצחק אייכל.

Maimonides, רמב"ם: שמונה פרקים.

References: 

"הקדמה ומבוא הספר"

Are there sources not mentioned in the book? 
Yes
List of sources: 

רמח"ל: לישרים תהלה.

Shakespeare, שקספיר:מקבת.

References: 

שקד, מבוא, עמ' 17 - 21.

ראו דיון בדבר ה"השפעות" השונות על האפרתי בעת כתיבת המחזה בתוך: שקד, מבוא, עמ' 17 והלאה (כולל סיכום של דיונים קודמים ע"י חוקרים אחרים). שקד מציין שם מקורות השראה אפשריים נוספים, כגון שילר, גתה. (בעקבות דיונים מעין אלה, שביט, בעלות השחר, עמ' 45, מציין כי היצירה מצטיירת כ"אנציקלופדיה של השפעות").

Quotes from Jewish sources: 

תנ"ך

כפי שמציין שקד, מבוא, עמ' 16, בשונה ממחזאים אחרים מתקופתו, "האפרתי אינו מביא קטעי מקרא ככתבם וכלשונם, אלא טובע בהם תמיד את חותמו שלו".

Quotes from non-Jewish sources: 

A. von Haller, פון האלר: על הכבוד.

Publisher/ Printing press
Year of publication as it appears in the book: 
תקנד
Gregorian year of publication as it appears in the book: 
1794
Place of publication as it appears in the book: 
Format of date: 
modern
Notes: 

לגבי ההוצאה - בספר רשום כך:
"ווין / מיט אמשטרדאמר שריפטן/ געדרוקט/ בייא אנטאן שמיד/ ק' ק' פריווילעגירטען העברעישען בוכדרוקער..."

Editions
Total number of editions: 
9 (בעברית)
Last known edition: 
ירושלים 1979
References: 

ורסס, המחזה מלוכת שאול, עמ' 61.
(השוו: שקד, מבוא, עמ' 7. שקד גורס כי היו "שלוש-עשרה (או שמונה) מהדורות עבריות".)

Year of edition: 
1794
References: 
ורסס, המחזה מלוכת שאול, עמ' 61. (השוו: שקד, מבוא, עמ' 7. שקד גורס כי היו "שלוש-עשרה (או שמונה) מהדורות עבריות".)
Year of edition: 
1820
References: 
ורסס, המחזה מלוכת שאול, עמ' 61. (השוו: שקד, מבוא, עמ' 7. שקד גורס כי היו "שלוש-עשרה (או שמונה) מהדורות עבריות".)
Year of edition: 
1822
References: 
ורסס, המחזה מלוכת שאול, עמ' 61. (השוו: שקד, מבוא, עמ' 7. שקד גורס כי היו "שלוש-עשרה (או שמונה) מהדורות עבריות".)
Year of edition: 
1825
References: 
ורסס, המחזה מלוכת שאול, עמ' 61. (השוו: שקד, מבוא, עמ' 7. שקד גורס כי היו "שלוש-עשרה (או שמונה) מהדורות עבריות".)
Year of edition: 
1829
References: 
ורסס, המחזה מלוכת שאול, עמ' 61. (השוו: שקד, מבוא, עמ' 7. שקד גורס כי היו "שלוש-עשרה (או שמונה) מהדורות עבריות".)
Year of edition: 
1871
City of edition: 
References: 
ורסס, המחזה מלוכת שאול, עמ' 61. (השוו: שקד, מבוא, עמ' 7. שקד גורס כי היו "שלוש-עשרה (או שמונה) מהדורות עבריות".)
Year of edition: 
1885
City of edition: 
References: 
ורסס, המחזה מלוכת שאול, עמ' 61. (השוו: שקד, מבוא, עמ' 7. שקד גורס כי היו "שלוש-עשרה (או שמונה) מהדורות עבריות".)
Year of edition: 
1906
City of edition: 
References: 
ורסס, המחזה מלוכת שאול, עמ' 61. (השוו: שקד, מבוא, עמ' 7. שקד גורס כי היו "שלוש-עשרה (או שמונה) מהדורות עבריות".)
Translations
Language : 
References: 
הספר תורגם ליידיש (תחת הכותרת "ספר גדולת דוד ומלוכת שאול"), תוך שינוי אידיאולוגי עצום (ראו ורסס, המחזה מלוכת שאול) וזכה למהדורות רבות הרבה יותר מאשר בעברית. לפי ורסס ושקד, במהדורות 1871 ו- 1885 חלו שינויי גרסה לשוניים רבים מאת המו"ל.
Book structure
Number of languages: 
Languages in book: 
Occasional words in other languages: 
Alignment of text: 
Typography: 
Language of footnotes: 
Location of footnotes: 
Is there a preface? 
No
Is there an epilogue? 
No
Is there a table of contents? 
No
Number of pages in the book: 
[22] ע', צה ד'
Are there illustrations/diagrams? 
Yes
Notes on illustrations / diagrams: 

לפי בן-ישי, ספר שירים, עמ' 64 - 65, ייתכן כי הציורים בספר היו מעשה ידיו של האפרתי עצמו. בן-ישי גורס כי האפרתי היה, בין היתר, "אמן גראפי" (עמ' 65).

Pages in which illustrations / diagrams appear: 
אחרי דף י, פ
General Notes: 

"הופעת מלים בודדות בשפות": נראה כי רק במקום אחד מצא לנכון המשורר לתת תרגום למונח בו השתמש במחזה. בהערת שולים למונח "אש בליעל" הוא כותב: "אונטראירדישעס פייער..." (עמ' פו/1)

Persons mentioned in book
Are there personal addresses? 
Yes
Notes: 

בראשית הספר ישנה "אזכרת אהבה" המוקדשת "לידיד נפשי תלמידי ורעי, ה"ה הבח' החתן המופלג פאר ילדי ישרון כ"ה יוסף ראטיבאר".

Are there rabbinical approbations? 
No
Are there recommendations? 
Yes
Notes: 

שלוש ה"המלצות" כתובות כשיר.

ההמלצה הראשונה חתומה כך: "ממני תלמיד המחבר הקשור בו בעבותות האהבה לנצח יוסף בן לא"א כ"ה יקותיאל זלמן בראטיבר במדינת אבער שלעזיען". אל אותו יוסף מקדיש המחבר את "אזכרת אהבה" בפתח הספר.

ההמלצה השניה חתומה על ידי "ידידך ואוהבך לנצח, אלי' בהמנוח הגאון המפורסם מ"ה יוסף מ"מ ז"ל אב"ד דק"ק קעמפנא"

ההמלצה השלישית חתומה על ידי "אוהב דבק מאת אהרן פאלאק". לפי ורסס, המחזה מלוכת שאול, עמ' 58, אהרון פולאק היה ידידו של האפרתי ומגיה בבית הדפוס.

Are there dedications? 
No
Are there thanks? 
No
Is there an appeal to sell subscriptions? 
No
Is there a list of subscribers? 
Yes
Notes: 

יש להעתיק את הרשימה

Is there a list of printers? 
No
Is there a list of proofreaders? 
No
Is there a list of the book's funders? 
No
Notes: 

נראה כי לפחות חלק מן ההוצאות למימון הספר יצאו מכיסו של המחבר. בהקדמה הוא כותב: "לא למען רבת המחיר אשר תמצא חברתיהו [את הספר], כי גלוי וידוע לפני הרבה אנשים ממכירי אשר דברתי עמהם אודות הספר הזה כי הוצאות הדפוס רבה כמו רבה יען תרתי אחרי אותיות יותר יפות וניר לבן מאוד כאשר לפניך".

Is there a list of the book's sellers? 
No
People mentioned in the book
Hebrew Name: 
יוסף ראטיבאר
German Name: 
יוסף ראטיבאר
Description of mentionee: 
Location city of mentionee: 
Hebrew Name: 
אלי' בן יוסף ז"ל אב"ד דק"ק קעמפנא
German Name: 
אלי' בן יוסף ז"ל אב"ד דק"ק קעמפנא
Description of mentionee: 
Description of mentionee: 
Textual models
Main textual models of the book: 
Topics
Notes: 
אחד הנושאים המרכזיים במחזה הוא עירעור על האינטרפרטציה המסורתית של העימות בין שאול ודוד. האפרתי מציג תוך כדי כך עמידה מרדנית של שאול כלפי ההשגחה העליונה. על נושא הפוליטיקה: לדברי בן-ישי, ספר שירים, עמ' 61, הספר "ספוג דעות ליברליות ברוח דורו, ומקטרג על המושלים".
Target audience
Target audience
Target audience as described in the book: 
Notes on target audience: 

בהקדמה לספר, ישנה פניה ישירה אל הקוראים. "הספר הזה המובל לפניך קורא נעים! הוא ראשית מלאכתי בדרכי הלשון והמליצה... אתה אחי הלא ידעת כי ספרים כאלה בלשון עבר מעט המה ונער יכתבם, וכל מגמתי רק להרחיב את לשוננו אשר אבדנו זה כמה - הלא תראה כי לא למען רבת המחיר אשר אמצא חברתיהו... אף לא למען קנות כבוד ותפארת מבני עמינו... ראה תראה ידיד לבי! כי הספר הזה על פני כלו מלא מוסר השכל... אלה דברי ידידיך קורא נעים המשתוקק לראות עלות כנפי הצלחותיך בתורה בחכמה ובאושר."

לפי ורסס, המחזה מלוכת שאול, עמ' 58, המחבר "צופה מראש, כי קוראים הנמנים עם המחנה של אותם 'בוערים בעם' "בטרם יקראו בו שתים או שלוש דלתות יחרקו שן עליו כאשר טבע המון מן הבוערים בעם בראותו דבר חדש בעיניהם כאלה" [כך כותב האפרתי בדברי ההקדמה]. נוכח תחושה קודרת זו שוקד האפרתי להכשיר יצירתו זו בעיני קוראים עוינים כגון אלה כשהוא מבטיחם נאמנה "כי הספר הזה על פני כולו מלא מוסר השכל, כי מוסר השכל שמתי מטרה לכל הרעיונות הבאות בו". ביחד עם שימושו במינוח המשכילי הרווח כלפי יריביה של ההשכלה רואה האפרתי מחובתו להצהיר לפני קהל קוראיו אלה של מלוכת שאול על דביקותו באמונה באלהים:
"והנה כאשר מנעורי ועד עתה שמתי מבטחי באלהי, כי רק הוא יודע את כל לבי, כי חפץ חסדו הוא; כן עתה אתה ה'! -- הורני נא דרכך אלכה, רצה את דרכי! מלא חפצי לבבי אשר התפללתי אליך זה כמה - לדפוק על דלתותיך יום יום, כי ישרים דרכיך ה'!" [גם בהקדמה]
דומה, כי הצהרה נרגשת מעין זו מצדו של המחבר הצעיר נועדה להעניק ליצירתו בעיני קהל קוראיו העברים לגיטימציה אשר לאמונתו...
מכל מקום, ניכר כי מלכתחילה ומעיקרו נועד המחזה מלוכת שאול לקהל קוראים ממחנה ההמשכילים."

Production
Evidence about book production: 

בהקדמה כותב המחבר, כשהוא פונה אל הקוראים: "דע, כי זה שלש שנים עברו מדי החלותי לחבר הספר הזה. וארבע מערכות הראשונות כתבתי עדן בארץ מולדתי בהיותי על שלחן גבר חכם בעוז פאר האנשים ה"ה הקצין המפורסם הנגיד ר' זלמן ראטיבאר ללמוד עם בנו המופלג שי'. ושתי מערכות האחרונות עם השיר על הכבוד המדמה אשר העתקתי משיר האדון פאן האללער הבא בסוף הספר כתבתי פה פראג הבירה..."

ועוד הוא מוסר בהקדמה: "לא למען רבת המחיר אשר תמצא חברתיהו [את הספר], כי גלוי וידוע לפני הרבה אנשים ממכירי אשר דברתי עמהם אודות הספר הזה כי הוצאות הדפוס רבה כמו רבה יען תרתי אחרי אותיות יותר יפות וניר לבן מאוד כאשר לפניך".

Preservation in the public consciousness
Later references to the book: 

פ. בער בתוך כ"ע שולמית (1808) משבח את היצירה.
כן עשה ריב"ל בדברי הסיכום למהדורת תק"פ של המחזה.
(כך לפי שקד, מבוא, עמ' 7. וראו שם התייחסויות נוספות).

Catalog numbers
Tel-Aviv University Library: 
892.42 האפ (אוסף יפה)
References and bibliography
Secondary sources used by researchers: 

ורסס, המחזה מלוכת שאול:
ורסס, שמואל, "מחילופי לשון לחילופי משמעות: המחזה 'מלוכת שאול' בתרגומו ליידיש", חוליות, 6 (סתיו 2000), עמ' 55 - 78

בן-ישי, ספר שירים:
א.ז. בן-ישי, "ספר שירים אבוד של יוסף האפרתי", בחינות 11 (תשי"ז), עמ' 59 - 71.

שקד, מבוא:
גרשון שקד, "מבוא", בתוך: יוסף האפרתי, מלוכת שאול, ההדיר וצירף מבוא והערות גרשון שקד, ירושלים תשכ"ט, עמ' 7 - 34.

שביט, בעלות השחר:
עוזי שביט, בעלות השחר, שירת ההשכלה: מפגש עם המודרניות, תל אביב 1996.

Copy of book used: 

עותק באוניברסיטת תל אביב

Studies about the book: 

נעמי זהר, באור חדש, עיונים במחזה העברי המקראי בתקופת ההשכלה, רמת גן תשס"א, עמ' 25 והלאה.

Notes: 

ההערה הבאה מוקמה במקום הלא נכון - לברר:
ורסס, המחזה מלוכת שאול, 56. וכן: פיינר, מהפכת הנאורות, 241. שם רשום כי הוא נולד בשלזיה עילית.

בעניין שם עיירת הולדתו המשוערת - טרופלוויץ - קלוזנר (א', עמ' 193) מציין כי לפי אחת המקורות השם בלועזית הוא:
Troppelwitz

Book producers
Prefaces
Number: 
1
Writer of preface: 
Troplowitz, Joseph Ephrati - האפרתי, יוסף מטראפלוויץ
Role in book production: 
Author
Preface title: 

הקדמה ומבוא הספר