משא בערב

Type of book:
Type of book
Full title of book: 
משא בערב: הוא ספר הקורות
Title of the book in Latin characters: 
Masa be-ʻArav: hu sefer ha-ḳorot
Text is presented as original: 
Yes
Textual and cultural sources for the book
Quotes from Jewish sources: 

מגן אברהם הלכות פורים.
יעקב פרנסיס: עץ הדעת.

Quotes from non-Jewish sources: 

Pietro Metastasio, פייטרו מטסטסיו: חלום סיפיון - Il sogno di Scipione.

Volumes
Printed originally with other books? 
Yes
Publisher/ Printing press
Year of publication as it appears in the book: 
תקנב
Hebrew year of publication as it appears in the book: 
תקנב
Gregorian year of publication as it appears in the book: 
1792
Place of publication as it appears in the book: 
Format of date: 
modern
Editions
Total number of editions: 
7 לפחות
Last known edition: 
ורשה, תרפו
References: 

קלוזנר, וינוגרד

Year of edition: 
תקנב
City of edition: 
References: 
קלוזנר, וינוגרד
Year of edition: 
1834
City of edition: 
References: 
קלוזנר, וינוגרד
Year of edition: 
תקצה
City of edition: 
Changes in this edition: 
לפי קלוזנר, א', עמ' 315, המהדורה השלישית יצאה בהשמטות של הצנזורה הרוסית.
References: 
קלוזנר, וינוגרד
Year of edition: 
תרח
City of edition: 
References: 
קלוזנר, וינוגרד
Year of edition: 
תריד
City of edition: 
References: 
קלוזנר, וינוגרד
Year of edition: 
1886
City of edition: 
Changes in this edition: 
עברית ותרגום אנגלי
References: 
קלוזנר, וינוגרד
Year of edition: 
תרפו
City of edition: 
References: 
קלוזנר, וינוגרד
Translations
Language : 
Year: 
1886
City: 
References: 
הספר תורגם לאנגלית במחצית השנייה של המאה ה- 19 על-ידי. הוא יצא תחת הכותרת: Romanelli's Travels in Marocco towards the End of the 18th Century, fifth edition with Preface, Notes and the Life of the Author. By S.M. Schiller-Szinessy, Hebrew and English.
Book structure
Number of languages: 
Languages in book: 
Occasional words in other languages: 
Alignment of text: 
Typography: 
Language of footnotes: 
Location of footnotes: 
Is there a preface? 
Yes
Is there an epilogue? 
No
Is there a table of contents? 
No
Number of pages in the book: 
[4], צב ע'
Height of book, in cm: 
17
Width of book, in cm: 
11
Are there illustrations/diagrams? 
No
General Notes: 

סוגי האותיות:
ההקדמה הודפסה באותיות מרובעות, השיר בסוף הספר - באותיות מרובעות מנוקדות. עיקר הטקסט באותיות רש"י.

Persons mentioned in book
Are there personal addresses? 
No
Are there rabbinical approbations? 
No
Are there recommendations? 
No
Are there dedications? 
No
Are there thanks? 
No
Is there an appeal to sell subscriptions? 
No
Is there a list of subscribers? 
No
Is there a list of printers? 
No
Is there a list of proofreaders? 
No
Is there a list of the book's funders? 
No
Is there a list of the book's sellers? 
No
Textual models
Secondary textual models: 
Notes: 

הקטגוריה המתאימה להגדרת הספר היא: ספרות מסע.
הספר מסתיים בשיר קצר.

Topics
Notes: 
על היהודים שמצא במסעו כתב: "העדר הספרים והשמועות מטביע לבותם בבץ הסכלות והפתיות, ומשקיפים כפלאות כל חדשות ונצורות לא ידעום. ראמות להם חכמות ואולתם שמחה באמרם כי רבים חללים הפילה החכמה במהמורות המינות והכפירה. נהרת החכמה לא הופיעה ולא הגיעה אליהם עד הנה לבער שגיאות המוסר והבלי הנעורים. מסוה אמונה נבערת מדעת מסלף לבותם ומעור עיניהם." (עמ' ז) דוגמא לאמונות הטפלות שאותן הוא מבקר קשורה למנהגים שראה במו עיניו מיד לאחר הלידה: "וימהרו ויתלו מגילות רשומות בשני משולשים משולבים הנקראים מגן דוד, בפסוקים ובשמות מלאכים לשמור היולדה מלילית [וכו']... זה דרכם כסל למו באמרם כי זה חלק וגורל לעזאזל וזובחים את זבחיהם לשעירים להחזיק במנהג אולתם כאמור." (עמ' יג)
Target audience
Target audience
Target audience as described in the book: 
Notes on target audience: 

בסוף ההקדמה כותב המחבר: "ודע נא הקורא אהוב כי רק האמת תהיה נר לרגלי ואור לנתיבתי. לא אשא פני איש לא אשא פני.
עתה קום קרא בספרי ושפטהו ביושר לבך אם להימין או להשמיל, פלס דבר במאזני צדק ויהי אלהים עמך."

Production
Evidence about book production: 

הספר הוא תוצר של שהות המחבר בארצות אפריקה. בסוף ההקדמה הוא כותב: "הן כל המוצאות אשר השתרנו עלו על צוארי במשך מסעי הביאוני עד הלום שם ישבתי כמו ארבע שנים, ומקום היה לי להתערב בכל מיני אנשים גדולים וקטנים, ללמוד מעשיהם ולדעת את מוצאם ואת מובאם כמעט בכל דרכיהם".
עם זאת, הוא מדגיש כי אין לחשוש מעיוות הנתונים שהוא אסף על "מושא מחקרו". דיווחו הוא, לפי עדותו, מדעי: "ובכל זאת רק אשר חזיתי אותו אשמור לספר... ואל תשגיח לאומרים בלבבם כי כל עובר ארח ישפיל או ירים האמת כחפצו כל עוד שיתרחק מופת עדותו, כי יוכלו לחקור וימצאו כי כנים דברי".

General notes
General notes: 

המחבר מבקש לתרום להשכלת הקוראים ולהביא לידיעתם מידע על אחיהם היהודים היושבים במרוקו, כדי לתקן את חוסר הידע הקיים לגבי נושא זה. כך הוא כותב בהקדמה: "מושב בני ישראל השוכנים לעת הזאת בגלילות הערביאים תחת ממשלת קיסר המאורי"טאניאה באפ'ריק"א הנקראת היום מאראקש בלשון ערבי' או מארוק בלשונותינו במלכות בארבארי"אה, כמעט כלו נעלם מעיני כל העמים היושבים הלום בארצות האאירו"פה. ובאמת איזה דרך תגיע שמועתם עדינו? דרך המסחר הלא מזער היא ... ואף אם מדובר בם בספרים אשר חוברו בלשונות הגוים על ענין קורות המערב הן לא נזכרו שם רק כחלק בערך אל הכל. אך מי זה יפותה לדבר על היהודים בל ידע לשונם?... הן אלה קצות הסבות אשר הדפוני להוציא לאור הספורים האלה הנוגעים באמת לאחי בני עמי בפרט ובכלל אולי אף לזרים אתם אם כי ישנו בתכליתם."

Catalog numbers
National Library of Israel: 
S 36 A 987
Bar-Ilan University Library: 
S (64)D4 רומ.מש תקנ"ב
References and bibliography
Copy of book used: 

עותק בספרית בר אילן.

Book producers
Role(s) in book creation: 
Author
Role(s) in book creation: 
Translator
Prefaces
Number: 
1
Writer of preface: 
Romanelli, Samuel - רומנלי, שמואל
Preface title: 

הקדמה