סדר הגדה על פסח

Type of book:
Type of book
Full title of book: 
סדר הגדה על פסח עם תרגום אשכנזי מדוייקת ... על ידי ... יצחק לבית לוי מסטנאב ... אדר פ'ארטראג אויף דיא ביידן ערשטן אבנדע פסח אויפס נייע אינס דייטשע איברזעצט אונד מיט אנמערקונגן פרזעהן פאן יואל ברי"ל
Title of the book in Latin characters: 
Seder hagadah ʿal pesaḥ ʿim targum ashkenazi meduyeḳet ... ʿal yede ... Yitsḥaḳ le-bet Levi mi-Satanoṿ ... Oder Forṭrag oyf di baydn ershṭen abnde Pesaḥ oyfs naye ins Dayṭshe iberzetzṭ und mit Anmerḳungn ferzehn fun Yoʾel Brill
Text is presented as a translation? 
Yes
Text is presented as a new edition of old text? 
Yes
Translation
Type of translation: 
translation of old text
Type of original text: 
Title of the original text as it appeared originally: 
סדר הגדה על פסח
New edition
Type of new edition, as specified in the text: 
Name of the old text as it appears in the book: 
הגדה על פסח
Publisher/ Printing press
Year of publication as it appears in the book: 
תקמה
Gregorian year of publication as it appears in the book: 
1785
Place of publication as it appears in the book: 
Format of date: 
modern
Price of book as it appears in the book: 
8 גראשן
Notes: 

לא כל העותקים שהודפסו (ע"פ עמוד השער) בברלין, תקמ"ה הינם זהים. השוואה (לא מעמיקה) של שני עותקים הנראים על פניו זהים מגלים הבדלים כגון: שינוי קל בסידור האותיות בהקדשה, שינויים קלים באיות בהקדמה (לעזריננען במקום לעזרינן).
לפי יודלוב, אוצר ההגדות, מס' 318, מן ההשוואה בין שני עותקי הספר עולה כי אחד כולל נח דפים, בעוד שאחר כולל רק נ דף. בעותק זה, "דף נ (הוא הדף הראשון של קונטרס 'שיח יצחק') כולל דין מכירת חמץ ונוסח שטר המכירה. דף נא-נח, הערות על ההגדה, לא נדפסו בו. בטופס של נ דף רשימת תיקוני הטעויות (שבדף מח, א)קצרה (2 שורות בלבד), ובסוף דף נ נדפס שמו של מסדר האותיות. בטופס בן נח דף ברשימת הטעויות 6 שורות ושמו של הפועל נשמט... יש טפסים שנדפסו על נייר כחול." יודלב שולח אל: י' ריבקינד, הגדה של פסח באספקלריה של הדורות, ניו יורק תשכ"א, עמ' 10 - 11.

Editions
Last known edition: 
אפען, 1851 [יודלוב מציין מהדורה מאוחרת יותר, ברלין 1875, הנכללת באחד הקטלוגים, אך טוען כי ייתכן שמדובר בטעות (במקום 1785).]
References: 

יודלוב, אוצר ההגדות

Notes: 

במהדורות רבות נוספו דינים, הלכות בדיקת חמץ, פירושים, וכו'.

מהדורת תקמ"ו:החל ממהדורה שניה זו, התווסף שמו של משה מנדלסון לכותרת הספר, והוא מוצג כמתרגם, בזו הלשון: "...אויפ'ס נייע אינס דייטשע איברזעצט פ'אן החכם ר' משה מדעסויא אונד מיט אנמערקונגן פרזעהן פאן יואל בריל". כפי שמציין ירושלמי, הגדה והיסטוריה, מס' 81, מנדלסון לא היה המתרגם, כי אם ברי"ל. לפי ירושלמי, ייתכן כי הוספת שמו של מנדלסון נועד להוסיף יוקרה לספר ולהגדיל את מכירתו.
לא צוין מקום ההוצאה (כתוב רק "כמו שנדפס בברלין"), אך לפי ירושלמי, שם, מהדורה זו יצאה בפיורדא, היא:
Fürth
ממהדורת תקמ"ו נעלמם אחרית הדבר, "קונטרס שיח יצחק" מאת יצחק סטנוב, וכן ההערות שהוא הוסיף בשולי העמודים לאורך ההגדה. גם הטיפוגרפיה משתנה: במקום להציג את הטקסט הגרמני בעמוד נפרד מול הטקסט העברי, מוצגים עתה שני הטקסטים במקביל באותו עמוד (בצורה שדומה אולי יותר לביאור?)

Year of edition: 
תקמ"ה
City of edition: 
References: 
יודלוב, אוצר ההגדות
Year of edition: 
תקמ"ו
City of edition: 
Changes in this edition: 
[יודלוב, עמ' 29, מציין כי היו למעשה 3 הדפסות שונות בפיורדא באותה שנה] [יערי מוסיף כאן: לא קיימת מהדורת ברלין, תקמ"ו, כפי שרשום אצל ווינער, מס' 154]
References: 
יודלוב, אוצר ההגדות
Year of edition: 
תקנ"א
City of edition: 
References: 
יודלוב, אוצר ההגדות
Year of edition: 
תקנ"ב
City of edition: 
References: 
יודלוב, אוצר ההגדות
Year of edition: 
תקנ"ה
City of edition: 
Changes in this edition: 
[לפי יודלוב: 3 הדפסות]
References: 
יודלוב, אוצר ההגדות
Year of edition: 
תקנ"ה
City of edition: 
References: 
יודלוב, אוצר ההגדות
Year of edition: 
1795
City of edition: 
References: 
יודלוב, אוצר ההגדות
Year of edition: 
תקנ"ז
City of edition: 
References: 
יודלוב, אוצר ההגדות
Year of edition: 
תקנ"ח
City of edition: 
Changes in this edition: 
[יודלוב מציין 2 מהדורות שונות, אצל שתי הוצאות לאור שונות]
References: 
יודלוב, אוצר ההגדות
Year of edition: 
תק"ס
City of edition: 
Changes in this edition: 
[18 (!) הדפסות]
References: 
יודלוב, אוצר ההגדות
Year of edition: 
תקס"ג
City of edition: 
References: 
יודלוב, אוצר ההגדות
Year of edition: 
תקס"ד
City of edition: 
Changes in this edition: 
[שלוש הדפסות]
References: 
יודלוב, אוצר ההגדות
Year of edition: 
תקס"ה
City of edition: 
References: 
יודלוב, אוצר ההגדות
Year of edition: 
תקס"ו
City of edition: 
References: 
יודלוב, אוצר ההגדות
Year of edition: 
תקס"ח
City of edition: 
References: 
יודלוב, אוצר ההגדות
Year of edition: 
תק"ע
City of edition: 
Changes in this edition: 
בסוף הכותרת הארוכה נכתב: "עם תרגום אשכנזי מן ר' יואל ברי"ל ור' דוד פרידלענדר...", אף שלא היה לפרידלנדר כל חלק בתרגום
References: 
יודלוב, אוצר ההגדות
Year of edition: 
תק"ע
City of edition: 
References: 
יודלוב, אוצר ההגדות
Year of edition: 
תקע"ב
City of edition: 
References: 
יודלוב, אוצר ההגדות
Year of edition: 
תקע"ה
City of edition: 
References: 
[וינוגרד: אינו מזכיר את המהדורה המקורית משנת תקמ"ה. רק מהדורת וינה, תקע"ה, ומנדלסון כמתרגם.] יודלוב, אוצר ההגדות
Year of edition: 
תקע"ה
City of edition: 
References: 
יודלוב, אוצר ההגדות
Year of edition: 
תקע"ב
City of edition: 
References: 
יודלוב, אוצר ההגדות
Year of edition: 
תקע"ז
City of edition: 
Changes in this edition: 
[2 הדפסות]
References: 
יודלוב, אוצר ההגדות
Year of edition: 
תקע"ט
City of edition: 
References: 
יודלוב, אוצר ההגדות
Year of edition: 
תקפ"ה
City of edition: 
References: 
יודלוב, אוצר ההגדות
Year of edition: 
תקצ"ד
City of edition: 
References: 
יודלוב, אוצר ההגדות
Year of edition: 
1851
City of edition: 
References: 
יודלוב, אוצר ההגדות
Book structure
Number of languages: 
Occasional words in other languages: 
Alignment of text: 
Typography: 
Is there a preface? 
Yes
Is there an epilogue? 
Yes
Notes: 

בסוף הספר, מיד לאחר "חד גדיא", ישנו "קונטרס שיח יצחק" בן שני עמודים, הכולל גם "נוסח שטר המכירה". קונטרס זה נכתב על-ידי יצחק סטנוב.

Is there a table of contents? 
No
Number of pages in the book: 
[6] ע', נ ד'
Are there illustrations/diagrams? 
No
Persons mentioned in book
Are there rabbinical approbations? 
No
Are there recommendations? 
No
Are there dedications? 
Yes
Notes: 

לאחר עמ' השער ישנה הקדשה: "מיינע ווירדיגן געננדין מאדאם בלימכה פרידלענדר גווידמט". ובעמ' לאחר מכן, ישנו דף הקדשה נוסף, וזו לשונו:
"מאדאם!
זיא ערלויבן [או: ערלוימן], דאס איך דען נאמן איינר דער ווירדיגסטן איהרס גשלעכ'טס איינר איברזעצונג פ'ארזעצן דארף, וועלכ'ע אויס אכ'טונג פ'יר דיזס גשלעכ'ט איהר דאזיין ערהאלטן. דען דיא בזאנדרע האכשעצונג דיא איך איהנן, געהרטסטע פ'רויא! שולדיג בין, אונגרעכ'נט, ווערדע איך אויך אים גאנצן איממר איין גשלעכ'ט צו שעצן וויסן, דאס עדלע פ'רויען, צערטליכ'ע גאטטינן, פ'רשטענדיגע מיטטר אונג קלוגע הויסווערטינען פ'ארצוצייגן האט; זא וויא וויר דאס בייאשפיל הירפ'אן אין איהנן זעהן.
דיזע מיינע גאייסרטע וואהרע גזיננונג, ווירד זיא פ'רזיכ'רן דאס איך מיר יעדרצייט איינע עהרע דרויס מאכ'ן ווערדע, מיך נענן צו קעננן ...
מאדאם
איהר ערגעבנר דיהנר
יואל ברי"ל"

Are there thanks? 
No
Is there an appeal to sell subscriptions? 
No
Is there a list of subscribers? 
No
Is there a list of the book's funders? 
No
Is there a list of the book's sellers? 
No
People mentioned in the book
Hebrew Name: 
בלימכה פרידלענדר
Description of mentionee: 
Location city of mentionee: 
Textual models
Main textual models of the book: 
Target audience
Target audience
Target audience as described in the book: 
Notes on target audience: 

הספר מוקדש לאישה, ובין היתר כתוב שם כי תרגום ההגדה "אויס אכ'טונג פ'יר דיזס גשלעכ'ט איהר דאזיין ערהאלטן".
גם ההקדמה שכתב ברי"ל פונה ל"גנייגטע לעזרינען". במהלך ההקדמה ישנה חזרה על פנייה לנשים: "מיינע לעזרינן", "דעניעניגן אונטר מיינן לעזריננן, דענן...".
יש לציין כי לפחות בחלק מן המהדורות המאוחרות, מטושטשת פניה מפורשת זו לנשים.

Catalog numbers
National Library of Israel: 
R 0 23 V 1229
References and bibliography
Secondary sources used by researchers: 

אברהם יערי, ביבליוגרפיה של הגדות פסח, ירושלים תשכ"א.
יצחק יודלוב, אוצר ההגדות, ביבליוגרפיה של הגדות פסח מראשית הדפוס העברי עד שנת תש"ך, ירושלים תשנ"ז.
Yosef Hayim Yerushalmi, Haggadah and History, Philadelphia 1975 (ירושלמי, הגדה והיסטוריה).

Book producers
Role(s) in book creation: 
Translator
Role(s) in book creation: 
Don't know
Prefaces
Number: 
1
Writer of preface: 
Löwe, Joel - ברי"ל, יואל
Role in book production: 
Translator
Preface title: 

גנייגטע לעזריננען!