סדר סליחה

Type of book:
Type of book
Full title of book: 
סדר סליחה: לימים נוראים ולשוב"בים ת"ת כמנהג פולין פיהם מעהרין ואוסטרייך ... הכינה גם חקר ביאורה ... יצחק לבין לוי איש סטנאב
Title of the book in Latin characters: 
Seder seliḥah: le-Yamim noraʾim ule-Shovavim tat ke-minhag Polin, Pihem, Mehrin ṿe-Isṭraikh ... hekhinah gam ḥaḳar beʾurah ... Yitsḥaḳ le-ven Leṿi ish Saṭanov
Text is presented as a new edition of old text? 
Yes
Publisher/ Printing press
Year of publication as it appears in the book: 
תקמה
Gregorian year of publication as it appears in the book: 
1785
Format of date: 
modern
Place of publication as it appears in other sources: 
Book structure
Number of languages: 
Languages in book: 
Alignment of text: 
Number of pages in the book: 
[2] מד' ד'
Height of book, in cm: 
34
Are there illustrations/diagrams? 
Yes
Pages in which illustrations / diagrams appear: 
עמוד שער
Textual models
Main textual models of the book: 
Target audience
Target audience
Target audience as described in the book: 
General notes
General notes: 

ליראי שמיים מתפללים

Catalog numbers
Tel-Aviv University Library: 
Univ. Tel Aviv, Slg. Mehlmann: תפל 296.31531
References and bibliography
Secondary sources used by researchers: 

קלוזנר; קרסל; Rezler-Bersohn;

Copy of book used: 

אוניברסיטת תל אביב, מהלמן:
תפל 296.31531

Notes: 

Bibliography of the Hebrew Book:

עם "הקדמה למבאר" (מעבר לשער), שהוסיף גם דברי-סיום "פשע ארש" (בעמוד האחרון).

כולל קסא סליחות. עיקרו של הספר: סדר סליחות (סי' א-קמא) כמנהג "פיהם מעהרין ואיסטרייך", על-פי דפוס פראג תס"ט, אלא שנוספו בסופו, מתוך דפוס פראג תמ"ז, סליחות בודדות (סי' קמג-קסא), לפי מנהג "פולין קטן", שאינן נמצאות בסדר הסליחות הנז'.

לוח סימני הסליחות לפי מנהג "פולין קטן" נדפס מעבר לשער.
כולל גם סימני ה"סליחות לשבבי"ם ת"ת", עם הסליחה (סי' קמב): אל נא רפא נא (דף מד,ב).

עיין: יוסף קלוזנר, היסטוריה של הספרות העברית החדשה, כרך א, ירושלים תשי"ב, עמ' 174-172.

Additional Personal Name קלוזנר, יוסף גדליהו בן יהודה ליב

סאטאנוב, יצחק בן משה הלוי

Language עברית

Book producers
Role(s) in book creation: 
Editor