ספר בחינות עולם

Type of book:
Type of book
Full title of book: 
ספר בחינות עולם
Title of the book in Latin characters: 
Sefer Beḥinot ʿolam
Text is presented as a new edition of old text? 
Yes
Publisher/ Printing press
Gregorian year of publication as it appears in the book: 
1789
Place of publication as it appears in the book: 
Format of date: 
modern
Book structure
Languages in book: 
Occasional words in other languages: 
Alignment of text: 
Typography: 
Is there a preface? 
No
Is there an epilogue? 
No
Is there a table of contents? 
No
Number of pages in the book: 
[44] ד', [1] עמ'
Height of book, in cm: 
14.5
Width of book, in cm: 
9
Are there illustrations/diagrams? 
No
Persons mentioned in book
Are there personal addresses? 
No
Are there rabbinical approbations? 
No
Are there recommendations? 
No
Are there dedications? 
No
Are there thanks? 
Yes
Is there an appeal to sell subscriptions? 
No
Is there a list of subscribers? 
No
Is there a list of printers? 
No
Is there a list of proofreaders? 
No
Is there a list of the book's funders? 
No
Is there a list of the book's sellers? 
No
People mentioned in the book
Hebrew Name: 
יחיאל מיכל מ"ס
German Name: 
יחיאל מיכל מ"ס
Location city of mentionee: 
Textual models
Main textual models of the book: 
Topics
Notes: 
הפרשן משלב ערכים משכיליים בפרשנות.לדוגמה, בביאור של פס' ג'-ו' בפרק ב':"ויש בכח האדם לגלות הסתום בחדרי תימן אם יפרוש כנפיו שמה ור"ל שיהיה זריז בעיונו וכן יש בכחו להבין תעלומת חכמת בני קדם אם יהלוך שם בעיונו... אם יעלה בעיונו לעיין במהלכי השמים גם שם ימצא מרכבת חכמתו ר"ל שגם בגלגלי השמים יש כוח בחכמה להשגם וכן יוכל לבנות חדרי חכמה ועליות בבטן הארת והתהומות אם יוריד עיונו שמה. הנה החכמות עוזרות זו את זו ואחר שהשיג הדברים הטבעיים והלמודים אשר בשפל מצבו יעלה על ידם לרום שמים אחר שהשיג האמת בדברים השפלים יותר ממה שהשיג בתחלה אח"כ ישוב ויעלה השמים להשיג שם יותר מבתחילה עד שיסקל ויסיר מכשולי העיון... וכן מעלה עיונו מן דברים השפלים אל העליונים ומוריד מן העליונים אל השפלים עד שיהיו בידו כל גלילות ארץ מדעים אצלו כאילו אספם בחפניו בכחו ובתקפו ... כל כל ירגיל עצמו בעלות העיון ברד' ברצוא ושוב על שתהיה דעת כוללת תכונת כל הברואים וטבעיהם ויבחין ההבדל שבין מיני הנבראים וישיג צורת המיניות ומשם יעלה להשגי באלקית שהיא תכלית החכמה".
Target audience
Target audience
Target audience as described in the book: 
Book's reception in its time
Censorship: 

הצנזור - הרץ הומברג? ראו שדה "הערות". יש לבדוק שוב על גבי הספר.

General notes
General notes: 

הערה לגבי צנזורה מצוייה כאן ב"הערות" - צריך לבדוק שוב על גבי הספר

Catalog numbers
National Library of Israel: 
S 36 A 2030
References and bibliography
Copy of book used: 

S 36 A 2030 לאומית

Book producers
Role(s) in book creation: 
Mevi La'Dfus (Producer)