ספר דקדוק אליהו הלוי האשכנזי

Type of book:
Type of book
Full title of book: 
ספר דקדוק אליהו הלוי האשכנזי: אשר שמו ספר בחור
Title of the book in Latin characters: 
Sefer diḳduḳ Eliyahu ha-Leṿi ha-Ashkenazi: asher shemo sefer Baḥur
Text is presented as a new edition of old text? 
Yes
New edition
Type of new edition, as specified in the text: 
References: 

ראו הערה ב'חוקר ומקורותיו'

General notes: 

הרב נותן ההסכמה מציין הבדלים חשובים ושיפורים שהוכנסו למהדורה הנוכחית, הנוגעים בצורתו של הספר: כשהוא מזכיר את 'לוח הבנין' המצורף לספר, הוא מציין כי 'לא כראשונם שנעשו על לוח גדול כאחת והיה צריכים לקפלו ומחמת הקיפול הלך ונקרע ונשחת. גם לא היה להקורא לנחת. לא כן עתה נעשה בבינה יתירה. ועל דפין קטנים וקצרים מסודרה. למען יעמוד ימים רבים ולא ינתק במהרה. ומתוקן בסידור חדש ויפה. בשכל טוב ומנוקה היטב בכפה. והטיבו לעשות בו הוספה. בתועלת רבות לתרופה. ובארו על הלוחות...'

Publisher/ Printing press
Year of publication as it appears in the book: 
תקכז
Gregorian year of publication as it appears in the book: 
1767
Place of publication as it appears in the book: 
Format of date: 
non-modern
Notes: 

נוסח כתיבת התאריך: בשנת ואל היהודים ככתבם לפ"ק

Book structure
Number of languages: 
Languages in book: 
Alignment of text: 
Typography: 
Is there a preface? 
No
Is there an epilogue? 
No
Is there a table of contents? 
No
Number of pages in the book: 
[2] ע', 39, [19] ד’
Are there illustrations/diagrams? 
No
General Notes: 

באשר למספר העמודים, דומה כי המספר [19] המצוין בקטלוגים מתייחס ללוח הבנינים שאינו מופיע בעותק ששימש לעבודה.

Persons mentioned in book
Are there personal addresses? 
No
Are there rabbinical approbations? 
Yes
Notes: 

חותמים על ההסכמה:
הרב אהרן ראב"ד פה ק"ק ברלין (בן משה)
בצירוף בית דינו הצדק:
הקטן יואל במהורר יקותיאל זצ"ל מגלוגא דיין דק"ק ברלין
הקטן גרשון בן הרר אלי' זצ"ל דמתקרי' גרשון אונגר דיין פה ק"ק ברלין
הקטן זנוויל נייאגס מפ"פ דמיין דיין... מיושבי בית המדרש דק"ק ברלין

Are there recommendations? 
No
Are there dedications? 
No
Are there thanks? 
No
Is there an appeal to sell subscriptions? 
No
Is there a list of subscribers? 
No
Is there a list of printers? 
No
Is there a list of proofreaders? 
No
Is there a list of the book's funders? 
No
Is there a list of the book's sellers? 
No
Textual models
Main textual models of the book: 
Topics
Topics: 
Target audience
Target audience
Notes on target audience: 

בהסכמה נכתב: 'וממנו [מספר זה] נלמד חחכמת הדקדוק גם חכם גם דרדק'.

Catalog numbers
National Library of Israel: 
S 25 V 14272
Bar-Ilan University Library: 
B450.9 אלי.בח תקכ"ז ( S)
References and bibliography
Copy of book used: 

עותק בספריה הלאומית

Notes: 

נטלי:

צולם ע"י אורית, 5.06.

IUL

Bibliography of the Hebrew Book

ספרייה לאומית: S 25 V 14272

ספריית בר אילן: B450.9 אלי.בח תקכ"ז ( S).

גם ספריית חיפה.

לפי ה"ביבליוגרפיה": "נראה שכנספח לספר זה הדפיס ר' מרדכי ב"ר שמעיה דריזן את החיבור "לוח הבנין", הנזכר בהסכמת רבני ברלין". המדובר ב: "לוחות הבנינים:... משער הפעלים והשתדלנו... לתת להם יתר שאת... כתבנו כל הגזרות..."

הערה בקטלוג הממוחשב על לוחות הבנינים: "כנראה היה הספר הזה נספח בדפוס לספר אחר כי הוא מתחיל עם קונטרס יד."

20.5.07: בדיקת העותק בבית אריאלה: אכן מצורף לספר "דקדוק אליהו". כרוך יחד עימו (בעותק הזה, אך לא בעותק שנבדק בספריה הלאומית) ואין לו שער כשל ספר שנדפס בפני עצמו. אולם בסוף ההחוברת מופיעים (שוב, כבסוף דקדוק אליהו) שמות המדפיסים.

להחליט האם להוסיף כספר נפרד או יחד עם דקדוק אליהו!

Book producers
Role(s) in book creation: 
Mevi La'Dfus (Producer)