ספר העקרים

Type of book:
Type of book
Full title of book: 
ספר העקרים
Title of the book in Latin characters: 
Sefer ha-ʻIḳarim
Text is presented as a new edition of old text? 
Yes
Notes: 

לא מדובר בהדפסה של הספר הישן כי אם בעיבוד. לפי דברי המביא לדפוס, הוא קיצר במקומות מסוימים והאריך באחרים, שינה מילים לא ברורות, ובעיקר, שינה את צורתו של הספר, המופיע כאן כקטכיזמוס - דברי הרב ותלמידו.

New edition
Type of new edition, as specified in the text: 
Name of the old text as it appears in the book: 
ספר העקרים
Name of the old text's author as it appears in the book: 
יוסף אלבו
Publisher/ Printing press
Year of publication as it appears in the book: 
תקלב
Place of publication as it appears in the book: 
Format of date: 
non-modern
Notes: 

נוסח כתיבת התאריך: שנת יקרה היא מפנינים ומחרוץ נבחר לפ"ק.

Book structure
Number of languages: 
Languages in book: 
Alignment of text: 
Typography: 
Is there a preface? 
No
Is there an epilogue? 
No
Is there a table of contents? 
No
Number of pages in the book: 
[4], עה ד' [ללא עמ' א']
Height of book, in cm: 
19
Width of book, in cm: 
15.5
Persons mentioned in book
Are there personal addresses? 
No
Are there rabbinical approbations? 
Yes
Notes: 

הסכמות רבות:
* הסכמת הרב... האב"ד ור"מ דק"ק לבוב והגליל ה"ה בעל מרכבת המשנה... שלמה [לא ברור]
* הסכמת הרב... האב"ד ור"מ דפה ק"ק זאלקוי... [לא ברור]
* הסכמת הרב... ר"מ דק"ק לבוב [לא ברור]
* הסכמת הרב ... האב"ד ור"מ דק"ק יערסלוב... זכריה [לא ברור]
*הסכמת הרב... מהור"ר הירץ ראש כ"ד פה ק"ק זאלקווא... נפתלי הירץ בהמנו' הרבני מו' משה ז"ל ה"ה מבראד
*הסכמת הרב... מגיד משרים דק"ק קרעמניץ בעל מחבר שבט מישראל... [לא ברור]
* הסכמת הרב המאור הגדול החריף א"בד דק"ק שענדשוב... אליעזר בהרב הגדול מוהר"י יעקב הלוי הורוויץ... חונה פה ק"ק שענדשוב

Are there recommendations? 
Yes
Are there dedications? 
No
Are there thanks? 
Yes
Notes: 

בעמ' ג' אחרי ההקדמה: "ויהודא שנתעלה בכל יקר וגדולה לו נאה לברכו תחלה ולהפיל תחינה ותפלה לאל נורא עלילה שישמריהו מכל נגע ומחלה וינצריהו מכל מקרה ותקלה ויעלהו מעלה מעלה ה"ה הרבני המופלא והמופלג שלשלת היוחסין הנגיד והטפסר הנדיב המפורסם מהורר יהודא הכהן מיערסלוב בן המנוח הגאון המפורסם מהורר יעקב זצ"ל אב"ד ור"מ דק"ק פלאצק. והוא אחד מן הכהנים הנקראים לו"יים שהלוה לי לויית חן סך מסויים ובזה החל לי להועיל להוציא הספר הזה מכח אל הפועל במה אברכו הרי פירותיו מתוקים וצלו נאה כי עושר וכבוד אתו הון עתק וצדקה ורש לא שמע גערה וצעקה זאתי רב חסדא ורב חנן כשתילי זתים הסביב לשלחנו חתניו רבנן מעתה אין לי לברכו רק שיראה בני בנים שלשים וגם רבעים במועצת ודעת תורה ולא יעדי שלטון מבת הון [מבתיהון?] כל ימי חייהון אמן."

Is there an appeal to sell subscriptions? 
No
Is there a list of subscribers? 
No
Is there a list of printers? 
Yes
Notes: 

על ידי הפועל העוסק במלאכת הקודש המסדר אותיות צבי הירש בן לא"א מוהר"ר שמעון כ"ץ זצ"ל מק"ק גלינא הסמוך לק"ק לבוב הבירה.

ועל ידי הפועל העוסק במלאכת הקודש באמונה הדריקר יוסף משולם פייביל בהר"ר אברה' אבא זצ"ל מק"ק זאלקוו' הסמוך לק"ק לבוב הבירה.

Is there a list of proofreaders? 
No
Notes: 

בעמ' האחרון: "התנצלות המגיה - אמר המגיה כבר קדמוני הקודמים במליצתם בהתנצלות על דברי שגגתם אשר נמצא בספרים מכל מקומות מושבותם באמרם כמו שבזמני השעות לא יבצר מן הטובות הרעות כן כל מלאכה לא ישולל מן הטעות ובפרט במלאכת הדפוסים אשר שם נצבים וגם קמים צעירים לימים ויחנו באפס דמים ומחמת גודל המהירות בכדי לצאת מהרה לחירות יבואו לידי חסירות ויתירות ואף כי בכתב יושר דברי אמת נרשם תקנתא לא עבדי כי אם מעט מזעיר שם וגם זאת התנצלותי לצאת מידי חובתי ובשחק עדי אם שגיתי ומי האיש אשר במחזה יחזה איזה טעות בכ"רך הנורא הזה בה' שמתי כסלי ומבטחי שלכף חובה לא ידון רוחי ויען כי קונטרסים שנים שכחה היו לתקנם יפה הצגתי לוח הטעות מנופה בי"ג נפה."

Is there a list of the book's funders? 
No
Is there a list of the book's sellers? 
No
People mentioned in the book
Hebrew Name: 
יהודא הכהן מיערסלוב בן יעקב
German Name: 
יהודא הכהן מיערסלוב בן יעקב
Description of mentionee: 
Hebrew Name: 
יוסף משולם פייביל בן אברהם אבא
German Name: 
יוסף משולם פייביל בן אברהם אבא
Description of mentionee: 
Hebrew Name: 
צבי הירש בן שמעון כ"ץ
German Name: 
צבי הירש בן שמעון כ"ץ
Description of mentionee: 
Textual models
Main textual models of the book: 
Notes: 

על המודל בו בחר בעת עריכת הספר כותב אליהו מפינטשוב בהקדמתו:
"ולמען המשיך את הלבבות אל זה הספר הצגתי הכל בדרך שאילת תלמוד ורב באמרי שפר זה שואל וזה משיב זה אומר וזה מקשיב ..."

Target audience
Target audience
Target audience as described in the book: 
Production
Evidence about book production: 

בהקדמה דף ג אומר: הספר הזה הוא "מורה דרך". הוא מצא לנכון לקצר, כדי לאפשר את קנייתו ע"י אנשים רבים יותר. "אמרתי עת לקצר כעוללת הבציר וללקוט השושנים אשר שמה נתונים ומכל האוצר לא יעדר ולא יבצר אף אחת מהנה כנראה לאישר בינה וכל הלשונות הרחוקים הזרים הצגתי אתה בלשונות שגורים בכדי שכל נפש מישר אל יבין וישכיל איך דבריו לכלכל וימצא פתח עינים איך לעבוד לבורא ארץ ושמים ... ולמען המשיך את הלבבות אל זה הספר הצגתי הכל בדרך שאילת תלמוד ורב באמרי שפר זה שואל וזה משיב זה אומר וזה מקשיב ... בררתי הטוב והמעולה אשר יש בו הצטרכות גדול לכל באי עולם והחקירות הגדולות אשר אין בהם צורך כל כך השארתי וגם הנשאר הוא יקר מפז ומפנינים ומחרוץ והחלקתי את הספר למאמרים ובסוף הספר השלשה עשר עקרים וכל מאמר ומאמר נחלק לפרקים ואת הכל בדעת יחלצו הצדיקים בזכות התורה והמצות בית קדשינו ותפארתנו...

Catalog numbers
National Library of Israel: 
R 8= 22 V 13367
References and bibliography
Copy of book used: 

עותק בספריה הלאומית.

Notes: 

נטלי:

IUL

וינוגרד 1993

ספרייה לאומית: R 8= 22 V 13367

לפי וינוגרד, הספר עוסק ב"פילוסופיה".

מחברו היה יוסף אלבו (1380 - 1444).

הספר נבדק ב- 10.7.07. לא מצאתי (עדיין) מאפיין משכילי ברור.

אין מדובר בהדפסה של הספר הישן כי אם בעיבוד. לפי דברי המביא לדפוס, הוא קיצר במקומות מסוימים והאריך באחרים, שינה מילים לא ברורות, ובעיקר, שינה את צורתו של הספר, המופיע כאן כקטכיזמוס - דברי הרב ותלמידו.

Book producers
Role(s) in book creation: 
Editor
Prefaces
Number: 
0
Writer of preface: 
Gerson, Elias - אליהו מפינטשוב
Role in book production: 
Editor
Preface title: 

הקדמת המלקט והמחבר בלעגי שפה מדבר