ספר זכר רב

Type of book:
Type of book
Full title of book: 
ספר זכר רב: יזכור ימי עולם ושרש דבר נמצא בלשונינו הקדושה
Title of the book in Latin characters: 
Sefer Zekher rav: yizkor yeme ʻolam ṿe-shoresh davar nimtsa bi-leshonenu ha-ḳedoshah
Text is presented as a new edition of old text? 
Yes
New edition
Name of the old text's author as it appears in the book: 
ר' בנימן מוספיה
General notes: 

לפי וינוגרד 1993 - כעשר שנים קודם לכן, ראתה אור מהדורה אחרת של הספר (וינה 1757). וינוגרד מציין לגבי מהדורה זו: "עם לטינית".
הספר הודפס מספר פעמים במהלך התקופה, בשילוב עם ספרים אחרים, לפי בחירתו של המביא לדפוס. כך למשל:

1) זכר רב : ... בו שרשי לשון הקודש... / אשר יסד וחקר... בנימין מוספיא... ; והיה... חתום וסתום עד שקמתי... ירחמיאל המכונה פלק בן כה"ר נתן כהן... ופתרתי אותו בל"א, והצבתי ציונים על כל שורש מקומו בתנ"ך, ברין תק"ן.

2) נ"ה שולמן, זכר רב..., שקלוב 1804. הוציא את הספר יחד עם:
המצאה חדשה מדבר שין, מאת פיזא, משה בן יהודה

Publisher/ Printing press
Year of publication as it appears in the book: 
תקכו
Place of publication as it appears in the book: 
Format of date: 
modern
Editions
Notes: 

הספר הודפס מספר פעמים במהלך התקופה, בשילוב עם ספרים אחרים, לפי בחירתו של המביא לדפוס. כך למשל:

1) זכר רב : ... בו שרשי לשון הקודש... / אשר יסד וחקר... בנימין מוספיא... ; והיה... חתום וסתום עד שקמתי... ירחמיאל המכונה פלק בן כה"ר נתן כהן... ופתרתי אותו בל"א, והצבתי ציונים על כל שורש מקומו בתנ"ך, ברין תק"ן.

2) נ"ה שולמן, זכר רב..., שקלוב 1804. הוציא את הספר יחד עם:
המצאה חדשה מדבר שין, מאת פיזא, משה בן יהודה
ניתוח מהדורה זו של שולמן אצל:
Fishman, The Jews of Shklov, pp. 68 ff

Book structure
Number of languages: 
Languages in book: 
Alignment of text: 
Typography: 
Is there a preface? 
No
Is there an epilogue? 
No
Is there a table of contents? 
No
Number of pages in the book: 
יח ד'
Height of book, in cm: 
16
Width of book, in cm: 
10
Are there illustrations/diagrams? 
No
Persons mentioned in book
Are there personal addresses? 
No
Are there rabbinical approbations? 
No
Are there recommendations? 
No
Are there dedications? 
No
Are there thanks? 
No
Is there an appeal to sell subscriptions? 
No
Is there a list of subscribers? 
No
Is there a list of printers? 
Yes
Notes: 

בסוף הספר:
"על ידי הפועל העוסק במלאכת הקודש באמונה הזעציר וההדרוקר הבחור ארי' בן מהור"ר אבא שוחט ובודק זצ"ל מק"ק ברלין וארץ מולדתי באויבר שלעזיא מעיר פלעס ממשפחת זינגר
ועל ידי הפועל העוסק במלאכת הקודש במאונה הדרוקר יוסף יוספא בהר"ר שלום ז"ל מק"ק זאלקוויא סמוך ק"ק לבוב הבירה
ועל ידי הפועל העוסק במלאכת הקודש באמונה הזעציר הבחור ארי' ליב בן מהור"ר זאב וואלוף זצ"ל בן המנוח הר"ר יוסף זצ"ל בן הרבני מהור"ר אהרן דיין זצ"ל מק"ק ברלין"

Is there a list of proofreaders? 
Yes
Notes: 

ראו חלון לעיל.

Is there a list of the book's funders? 
No
Is there a list of the book's sellers? 
No
Textual models
Main textual models of the book: 
Notes: 

לפי
Fishman, The Jews of Shklov, p. 69
שניתח את מהדורתו המאוחרת יותר שערך נפתלי הרץ שולמן, זהו:
a moralistic treatise in rhymed meter praising the marvels of God and His creation.

Topics
Topics: 
Target audience
Target audience
Notes on target audience: 

המביא לדפוס כותב בהקדמתו הקצרה: "והנה זה הספר אינו נמצא ממש אחד בעיר, ואפילו בלאותיהן לא נראה. ובפרט שאינו שוה לכל נפש בשביל התיבות הזרי' שבאים בו שלא יוכלו לפרשן. אף היודע שרשן. מפני שאינו מצויה בידו הספר קונקורדאנץ או ספר השרשים לרד"ק ז"ל. לכן אמרתי לי נאה להדפיסו מחדש ולחברו אל ספר מלים לאלה שחברתי על השרשים שהוא קיצור מופלג משני הספרי' הנ"ל ויהיו לאחדים בידו. והיה הדבר הקשה יחפשו בחבורי הנ"ל. "

Catalog numbers
National Library of Israel: 
S25V13942
References and bibliography
Copy of book used: 

עותק בספריה הלאומית. העותק עליו עבדתי: חתוך מעט בשולים.

Notes: 

נטלי:

מקור המידע: IUL

הספרייה הלאומית:

25V13942

שם המחבר המקורי: מוספיה, בנימין

בקטלוג לא מופיע שם של מביא לדפוס או עורך. המחבר המקורי של החיבור הוא בנימין מוספיה.

לפי וינוגרד 1993 - כעשר שנים קודם לכן, ראתה אור מהדורה אחרת של הספר (וינה 1757). וינוגרד מציין לגבי מהדורה זו: "עם לטינית".

Book producers
Role(s) in book creation: 
Mevi La'Dfus (Producer)