ספר כרם עין גדי

Type of book:
Type of book
Full title of book: 
ספר כרם עין גדי
Title of the book in Latin characters: 
Sefer kerem ʻEn Gedi
Text is presented as original: 
Yes
Publisher/ Printing press
Year of publication as it appears in the book: 
תקכד
Place of publication as it appears in the book: 
Format of date: 
non-modern
Notes: 

נוסח כתיבת התאריך: בשנת אנכי אשלח גדי מן הצאן לפ"ק

Book structure
Number of languages: 
Languages in book: 
Alignment of text: 
Typography: 
Is there a preface? 
No
Is there an epilogue? 
No
Is there a table of contents? 
No
Number of pages in the book: 
י ד' כולל שער
Are there illustrations/diagrams? 
Yes
Notes on illustrations / diagrams: 

עיטור

Persons mentioned in book
Are there personal addresses? 
No
Are there rabbinical approbations? 
Yes
Notes: 

במקום הסכמה מפורשת מאת כל רב ורב, מובאים שמות המסכימים תחת טקסט קצר, בן חצי עמוד, בו נאמר בין היתר: "אחרי הפלגת התוארים שתוארו החכמים השלמים ח"מ למעלת חיבורנו בית יהודה הלא הוא בית יהודה... קצרתי במקום שה"ן רשאי' להאריך מפני סכנת ממון אשר בהוצאות הדפוס כי רבה היא ולא דפסתי כ"א שמות היקרים יענו ויעידו על תוקף ועוז מאמרינו הזה והמה לבל ירים איש את ידו ורגלו להרוס את הח"רם אשר נטעו על עשר שנים מיום כלות הדפוס..."

לשון החתימות:
-נאום אהרן בלא"א ה"ה כמ"והרר יוסף אהרן הלוי הורוויץ זלה"ה החו' פה ק"ק שקוד יע"א וק"ק האזנפוט במדינת קור לאנד
-ונאום ישראל בה"רב הגאון המפורסם מו"ה"רר חיים ז"ק החונ' בק"ק בירו והמדינה יע"א
-ונאום אליעזר בהרב ה"ג מה"ר"א נרו החונ' ב"גק"ק ע"ח וז"ח ושאוויל והמדינה יע"א
-ונאום אליעזר בהרב מו"הרר יצחק זצ"ל החונ' בק"ק פומפיאן ואגפי'
-ונאום יעקב בהרב ה"ג מ"הר"א החונ' בק"ק לוקניק ואגפי' יע"א

Are there recommendations? 
No
Are there dedications? 
No
Are there thanks? 
No
Is there an appeal to sell subscriptions? 
No
Is there a list of subscribers? 
No
Is there a list of printers? 
No
Is there a list of proofreaders? 
No
Is there a list of the book's funders? 
No
Is there a list of the book's sellers? 
No
People mentioned in the book
Hebrew Name: 
אהרן בן יוסף אהרן הלוי הורוויץ (רב ודיין (הסכמת רבני יושבי על מדין))
German Name: 
אהרן בן יוסף אהרן הלוי הורוויץ
Description of mentionee: 
Hebrew Name: 
אליעזר בהרב ה"ג מה"ר"א
German Name: 
אליעזר בהרב ה"ג מה"ר"א
Description of mentionee: 
Hebrew Name: 
אליעזר בן יצחק
German Name: 
אליעזר בן יצחק
Description of mentionee: 
Hebrew Name: 
יעקב בהרב ה"ג מ"הר"א
German Name: 
יעקב בהרב ה"ג מ"הר"א
Description of mentionee: 
Hebrew Name: 
ישראל בן חיים
German Name: 
ישראל בן חיים
Description of mentionee: 
Textual models
Main textual models of the book: 
Notes: 

מטרת החיבור היא "להסביר על דרך 'החקירה' את רמזי הפזמון מן ההגדה 'חד גדיא'". פיינר, יהודה הורוויץ, עמ' 120.

Topics
Notes: 
חיבור קצר זה עוסק בכמה שאלות סביב "חד גדיא".
Catalog numbers
National Library of Israel: 
R 59 A 3564
Tel-Aviv University Library: 
296.313 הור - אוסף יפה
References and bibliography
Secondary sources used by researchers: 

פיינר, יהודה הורוויץ.

Copy of book used: 

עותק בתל אביב

Notes: 

נטלי:

IUL

ספרייה לאומית: R 59 A 3564

תל אביב: 296.313 הור - אוסף יפה

Book producers
Role(s) in book creation: 
Author
Prefaces
Number: 
0
Writer of preface: 
Horowitz, Jehuda - הורוויץ, יהודה
Role in book production: 
Author
Preface title: 

פתח שער הכרם עין גדי