ספר לשון למודים

Type of book:
Type of book
Full title of book: 
ספר לשון למודים: תתבאר בו המליצה וחוקותיה
Title of the book in Latin characters: 
Sefer Leshon limudim: titbaʾer bo ha-melitsah ṿe-ḥuḳoteha
Text is presented as a new edition of old text? 
Yes
Textual and cultural sources for the book
Motto: 

"הלא-אזן מלין תבחן וחך אכל יטעם-לו" איוב יב, יא

General notes: 

בהקדמתו מביא המביא לדפוס מקורות רבים שמשמשים אותו להבהרת נושא השירה: מקורות יהודים/עבריים וגם כמה מקורות לועזיים.

New edition
General notes: 

המביא לדפוס מציין בהקדמתו את תרומתו לספר: תוספות והבהרות שהוסיף (וכוונות שהיו לו להוספות נוספות, שנמנע מהן כי "חסתי על הוצאות הדפוס..." וגם: "אך מעמדי, ומלאכתי ובריאת גופי לא נתנוני לבצע מעשי"

Publisher/ Printing press
Year of publication as it appears in the book: 
תקע
Place of publication as it appears in the book: 
Format of date: 
modern
Notes: 

שם בית הדפוס אינו מופיע בשער אלא בעמוד האחרון:
"געדרוקט אין לעמבערג בייא ר' אורי צבי רובינשטיין, בוכדרוקר אונד בוך הענדלער בייא וועלכעס אויך אללער ארט ספרים, טהיילס בייא איהם זעלבסט טהיילס בייא אנדרען הערויסגעקאממען צו האבין זינד"

Book structure
Number of languages: 
Languages in book: 
Alignment of text: 
Typography: 
Language of footnotes: 
Location of footnotes: 
Is there a preface? 
No
Is there an epilogue? 
No
Is there a table of contents? 
Yes
Notes: 

מאחורי עמוד השער:
"מפתח למודי הספר".
מצוין הנושא בו עוסק כל "לימוד" (=פרק), אך ללא ציון מס' עמ'.

Number of pages in the book: 
[3], 15, [8], צא, [4] ע'
Height of book, in cm: 
16
Width of book, in cm: 
10
Are there illustrations/diagrams? 
Yes
Pages in which illustrations / diagrams appear: 
מאחורי עמוד השער
Persons mentioned in book
Are there personal addresses? 
No
Are there rabbinical approbations? 
No
Are there recommendations? 
Yes
Notes: 

1) מעין המלצה תחת הכותרת הבאה: "זאת עצה היעוצה מאת הרב הגדול... יעקבקא סג"ל לנדא בן הגאון מורנו ורבנו מו' יחזקאל ז"ל אב"ד דק"ק פראג כאשר נועצתי אתו בדבר הדפסת ספר לשון למודים".
2) ההמלצה השניה היא עבור רמח"ל, מאת רבו ישעיה באסאן.

Are there dedications? 
No
Are there thanks? 
No
Is there an appeal to sell subscriptions? 
No
Is there a list of subscribers? 
No
Is there a list of printers? 
No
Is there a list of proofreaders? 
No
Is there a list of the book's funders? 
No
Is there a list of the book's sellers? 
No
Textual models
Secondary textual models: 
Topics
Notes: 
המביא לדפוס כותב בהקדמתו: "והנה תוכן ותכלית הספר הזה הוא ללמד דרכי המליצה וחוקתיה". בהקדמה הוא מבקש "לסדר מיני השירים ולבאר משפטן בקצרה... שיר ספורי או הגדיי (דיא עפישע פאעזיא)... שיר וכוחיי (דיא דראמאטישע פאעזיא)... כל אחד מהסוגים הנזכרים כולל מינים שונים" וכו'
Target audience
Target audience
Notes on target audience: 

לפי הכותרת, הספר פונה אל "נערי בני ישראל השוקדים בלימודיה" [של המליצה/השפה].
בהקדמת המביא לדפוס: "אבקש מידידי הקורא, לשפטני בצדק ובמשור על דבר איזה שמות זרים שקראתי לשירים" - בכך נהגתי כמו רמח"ל מחבר הספר.

Production
Evidence about book production: 

Yes

Contacts with other people: 

לפני הסכמתו של יעקבקא סג"ל לנדא, בנו של ר' יחזקאל לנדא, כותב המביא לדפוס כי נועץ אתו בדבר הדפסת ספר לשון למודים.

Catalog numbers
National Library of Israel: 
S 26 V 250
References and bibliography
Copy of book used: 

עותק בספריה הלאומית

Notes: 

נטלי:

IUL

ספרייה לאומית: S 26 V 250

מחבר הספר הוא רמח"ל.

זו הדפסה שנייה.

הדפסה ראשונה: מנטובה תפ"ז (בספרייה לאומית: R 8= 26 V 249).

נו, [1] ד'

7.2.07: נושא הספר הוא לימוד שירה וסוגותיה.

Book producers
Name: 
אנונימי
Role(s) in book creation: 
Mevi La'Dfus (Producer)