ספר מגלה סוד

Type of book:
Type of book
Full title of book: 
ספר מגלה סוד: והוא ביאור לפירוש הרב רבי אברהם בן עזרא ... על ... קהלת רות שיר השירים אסתר איכה
Title of the book in Latin characters: 
Sefer megaleh sod: ṿe-hu beʼur le-ferush ha-rav rabi Avraham ben ʻEzra ... ʻal ... Ḳohelet, Rut, Shir ha-shirim, Ester, Ekhah
Text is presented as original: 
Yes
Publisher/ Printing press
Hebrew year of publication as it appears in the book: 
תקכה
Place of publication as it appears in the book: 
Format of date: 
non-modern
Notes: 

נוסח כתיבת התאריך: בשנת יתרון הכשר חכמה לפ"ק

Book structure
Number of languages: 
Languages in book: 
Alignment of text: 
Typography: 
Fonts: 
Is there a preface? 
No
Is there an epilogue? 
No
Is there a table of contents? 
No
Number of pages in the book: 
[3], יב, יז [צ"ל כ] ד’
Persons mentioned in book
Are there personal addresses? 
No
Are there rabbinical approbations? 
No
Are there recommendations? 
No
Are there dedications? 
No
Are there thanks? 
No
Is there an appeal to sell subscriptions? 
No
Is there a list of subscribers? 
No
Is there a list of printers? 
Yes
Notes: 

בעמוד השער כתוב: "נדפס ב... בשנת... על ידי המתעסק הנעלה כ' אהרן בן כ' אלי' כ"ץ ז"ל".

Is there a list of proofreaders? 
No
Is there a list of the book's funders? 
No
Is there a list of the book's sellers? 
No
Textual models
Topics
Notes: 
חלק אחד של הספר מוקדש לפרשנות על פרושו של אבן עזרא לחמש מגילות. חלק אחר הוא 'מאמר המדע'.
Target audience
Target audience
Target audience as described in the book: 
Notes on target audience: 

לקורא מציג גומפרץ 'ביאור על פירוש הרב ר' אברהם בן עזרא נ"ע למגלות החמש... כי פעמים רבות בא בקצרה ודבריו מעטים ואולי לחידות נוטים כל יודעיו יתנו עידיהן כי הם סתומים ומכיריו יכירו וידעו כי הם חתומים בשגם ידיו רב לו בפי' הכתוב בדקדוק לשונו ובהבנת צחות משליו ומליצותיו ... אמרתי עת לעשות ולא אחדל להוציא מאפלה לאורה חבור כזה אף כי קטן ודל אשר תועלתו גלויה וכוונתו רצויה. והנה הוא למחברת ולתוספת לספר מרגליות טובה לפירושו על התורה שכבר נודע בשערים ונתכוונתי למען ירוץ בו היודע לקרות ספרים כי הרחקתי מאד מדרכי המפרשים הגדולים. באילן גדול דבריהם תולים ולכבודם הסתר מסתירים הביאורים לפעמים וביותר נעלם יבארו הנעלמים. לא כן אנכי עמדי. אמנם לאנשים כגילי וכערכי הרימותי ידי וככל צרכם אל הביאור בארתי וכאשר ידבר איש אל רעהו דברתי... ואל הקורא המשכיל אתחנן לבעבור יחנני ולכף זכות ידינני ועל השגיאות מי יבין אזני יגלה, וידעתי כי מצאתי חן בעיניו ואתנה לו יקר וגדולה. והיה כי אזכה להדפיסו שנית אתן לעיני השמש תודה לו... לבעבור הקים האמת על כנו והאמונה על תלה'.

Production
Evidence about book production: 

בין מניעיו לכתיבת הספר: 'כי כבר חלפו שנים ועוד היום מנעני אלהים מבנים ואמרתי פן אגוע ואל עמי אאסוף מבלתי תת שם ושארית בארץ זכרי יסוף. ואשא סביב עיני ואמשש את כל כלי נכאתי את אשר כבר לימים הכינותי והנה באמתחתי ביאור על פירוש הרב ר' אברהם בן עזרא...'

Catalog numbers
National Library of Israel: 
R /8= 54 A 2347
Tel-Aviv University Library: 
224.07גום - מהלמן
References and bibliography
Copy of book used: 

עותק בתל אביב

Studies about the book: 

Thomas Kollatz, Under the Cover of Tradition: Old and New Science in the Works of Aron Salomon Gumpertz, in: Schatz et. al. (eds.), Sepharad in Ashkenaz, 2007, pp. 147 ff.

Notes: 

נטלי:

פיינר, תשס"ב

IUL

נמצא בספריה הלאומית:

R /8= 54 A 2347

כנראה קיים גם במיקרופילם.

נמצא גם ב- TAU (מלמן נדירים)

Book producers
Role(s) in book creation: 
Author
Commentator
Prefaces
Number: 
0
Writer of preface: 
Gumpertz, Aaron - גומפרץ, אהרון
Role in book production: 
Author
Preface title: 

הקדמה