ספר מסלול

Type of book:
Type of book
Full title of book: 
ספר מסלול: בדקדוק לשון הקודש
Title of the book in Latin characters: 
Sefer Maslul: be-diḳduḳ leshon ha-ḳodesh
Text is presented as original: 
Yes
Textual and cultural sources for the book
Are there sources mentioned in the book itself? 
Yes
References: 

"האבן התשיעית" בהקדמה

לפי המחבר, "כל הכללים המבוארים בזה הספר תוצאותיהם מספרי חשובי המדקדקים הראשונים והאחרונים אשר התפשטו אצלנו".

Quotes from Jewish sources: 

תנ"ך

ספרי התנ"ך השונים הם המקור הבולט להבאת דוגמאות לכללי וניתוח הלשון.

Volumes
General Notes: 

הספר הזה אמנם איננו חלק מ"סדרת ספרים", אך המחבר קושר אותו ישירות לספר אחר שפרסם מספר שנים קודם לכן: סדר לוח הבנינים ולוח הכנויים עם לוח משקלי השמות (המבורג תקמ"ה) - ספר אשר מהווה כלי עזר חיוני לספר הנוכחי, לפי שיטתו הדידקטית של המחבר.

Publisher/ Printing press
Year of publication as it appears in the book: 
תקמח
Gregorian year of publication as it appears in the book: 
1788
Place of publication as it appears in the book: 
Format of date: 
modern
Notes: 

על ההוצאה רשום בעמוד השער:
נדפס בהמבורג בדפוס המשותפים כהר"ר אליעזר ליזר שמש וכהר"ר נתן בר"מ מאיי

Editions
Total number of editions: 
20
Last known edition: 
וילנא תר"ן
References: 

וינוגרד; מהדורות בבר-אילן

Notes: 

לפי קרסל, ספרו זכה במשך מאה שנים ומעלה לעשרים מהדורות בערך. (קרסל ב', עמ' 785)
וינוגרד: 16 מהדורות; קרסל: "כעשרים במשך מאה שנים ויותר", מאז המהדורה הראשונה

Year of edition: 
תקמח
City of edition: 
References: 
וינוגרד; מהדורות בבר-אילן
Year of edition: 
תקנ"ו
City of edition: 
References: 
וינוגרד; מהדורות בבר-אילן
Year of edition: 
תקנז
City of edition: 
References: 
וינוגרד; מהדורות בבר-אילן
Year of edition: 
(?) תקנ"ח
City of edition: 
References: 
וינוגרד; מהדורות בבר-אילן
Year of edition: 
תקפ"ה
City of edition: 
References: 
וינוגרד; מהדורות בבר-אילן
Year of edition: 
תקצ"ב
City of edition: 
References: 
וינוגרד; מהדורות בבר-אילן
Year of edition: 
תקצ"ג
City of edition: 
References: 
וינוגרד; מהדורות בבר-אילן
Year of edition: 
תקצ"ט
City of edition: 
References: 
וינוגרד; מהדורות בבר-אילן
Year of edition: 
תר"א
City of edition: 
Changes in this edition: 
בחלק מן המהדורות המאוחרות (תר"א, למברג תר"ך) נוסף בסוף הספר "סדר לוח הבנינים עם משקלי השמות", שהמחבר הוציא כספר נפרד.
References: 
וינוגרד; מהדורות בבר-אילן
Year of edition: 
תר"ז
City of edition: 
References: 
וינוגרד; מהדורות בבר-אילן
Year of edition: 
תר"ח
City of edition: 
References: 
וינוגרד; מהדורות בבר-אילן
Year of edition: 
תרי"ב
City of edition: 
References: 
וינוגרד; מהדורות בבר-אילן
Year of edition: 
תרי"ב
City of edition: 
References: 
וינוגרד; מהדורות בבר-אילן
Year of edition: 
תרי"ח
City of edition: 
References: 
וינוגרד; מהדורות בבר-אילן
Year of edition: 
תרי"ט
City of edition: 
References: 
וינוגרד; מהדורות בבר-אילן
Year of edition: 
תר"ך
City of edition: 
Changes in this edition: 
בחלק מן המהדורות המאוחרות (תר"א, למברג תר"ך) נוסף בסוף הספר "סדר לוח הבנינים עם משקלי השמות", שהמחבר הוציא כספר נפרד.
References: 
וינוגרד; מהדורות בבר-אילן
Year of edition: 
תרכ"ג
City of edition: 
References: 
וינוגרד; מהדורות בבר-אילן
Year of edition: 
תרמ"ג
City of edition: 
Changes in this edition: 
לפני "ספר מסלול". במהדורות אחרות (וילנא, תרמ"ג; וילנא, תרנ"ב) נוספו פרקים מאת משה בן-דוד הכהן רייכערסאהן, והם: "מסילת הנגינות או דרך פיסקי הטעמים", וכן אוסף של הערות תחת השם "מאיר נתיבות".
References: 
וינוגרד; מהדורות בבר-אילן
Year of edition: 
תר"ן
City of edition: 
References: 
וינוגרד; מהדורות בבר-אילן
Year of edition: 
תרנ"ב
City of edition: 
Changes in this edition: 
לפני "ספר מסלול". במהדורות אחרות (וילנא, תרמ"ג; וילנא, תרנ"ב) נוספו פרקים מאת משה בן-דוד הכהן רייכערסאהן, והם: "מסילת הנגינות או דרך פיסקי הטעמים", וכן אוסף של הערות תחת השם "מאיר נתיבות".
References: 
וינוגרד; מהדורות בבר-אילן
Book structure
Number of languages: 
Alignment of text: 
Typography: 
Language of footnotes: 
Location of footnotes: 
Is there a preface? 
Yes
Is there an epilogue? 
No
Is there a table of contents? 
No
Number of pages in the book: 
[15] ע', קכה ד'
Height of book, in cm: 
19
Width of book, in cm: 
12
Are there illustrations/diagrams? 
Yes
Pages in which illustrations / diagrams appear: 
עמ' [6]; עמ' אחרון
General Notes: 

על שם הספר והשמות המשמשים לכינוי הפרקים והסעיפים כותב המחבר בהקדמה: הוא אשר "ישמור את הדרך הזה אשר אנכי מורה וינצור ארחות חיים וחפץ ה' בידו יצלח להגיע אל מחוז חפצו, ועל כן קראתי את הספר הזה בשם מסלול, להיותו דרך ישרה ואורח סלולה לפני כל איש, וכל הולך בו לא ייעף ולא ייגע ולא יכשל במרוצתו למצוא חפצו. וחלקתיו לארבע מסלות, וכל מסלה חלקתי לפרקים אותם קראתי בשם נתיבות, וגם הפרקים חלקתי לסימנים קראתים שבילים, ומספר הנתיבות אשר בארבע המסלות עולה ס"ח כמספר העעולה מאותיות שמי".
המטפורה של מסלול ודרך נמצאת גם בחלק של ההקדמה שנקרא "מרצפת אבנים", המחולקת ל"אבנים": האבן הראשונה, השנית, וכו'.

Persons mentioned in book
Are there personal addresses? 
Yes
Notes: 

מיד לאחר ההסכמות, מקדיש המחבר שני עמודים (תחת הכותרת מנחת מרחשת) להבעת תודה והוקרה לשמואל ווערטהיים.

Are there rabbinical approbations? 
Yes
Notes: 

(שאול מאמסטרדם: כנראה אחיו של צבי הירש מברלין)
בהסכמתו, מדגיש ר' שאול (מאמסטרדם) את כוונותיו הטובות של המחבר, להבדיל ממחברים אחרים בזמנו: "לבי נכון ובטוח באמונתו שלא יערב בספרו מחשבות אחרות של קצת מהמתחכמים בזמננו זה שפשטו ידם למקום שאינה מגעת ועשו בלבול גדול בסדורי התפלות אשר בידינו מקדמת דנא והם שבשו נסחאות הרבה שלא במשפט כידוע לי ולמקשיבים בקולי. מובטחני בההוא גברא שאין חלקו עמהם, לא מהם ולא מהמהם, ולא בא לרחק את המקורבים ומקובלים אצלינו מאבותינו או לשנות שום דבר או אפי' אות אחת מהנסחאות שבידינו בסדורי התפילות... לא בא זה החכם אלא ללמד דעת את המשכילים ולהבינם מה שידברו בלשון של זהורית..."
( שני נותני הסכמה - הראשון והאחרון - מציינים כי לא קראו את כל הספר )

Are there recommendations? 
No
Are there dedications? 
No
Is there an appeal to sell subscriptions? 
No
Is there a list of subscribers? 
No
Is there a list of printers? 
Yes
Is there a list of proofreaders? 
No
Is there a list of the book's funders? 
No
Is there a list of the book's sellers? 
No
People mentioned in the book
Hebrew Name: 
שמואל ווערטהיים
Description of mentionee: 
Hebrew Name: 
שאול (אב"ד באמסטרדם)
Description of mentionee: 
Location city of mentionee: 
Hebrew Name: 
אריה ליבש
Description of mentionee: 
Location city of mentionee: 
Hebrew Name: 
ברלין, שאול
German Name: 
Berlin Saul
Description of mentionee: 
Hebrew Name: 
צבי הירש
German Name: 
צבי הירש
Description of mentionee: 
Hebrew Name: 
יאקב ב"ר יהודא ליב ב"ר זרח סג"ג
Description of mentionee: 
Location city of mentionee: 
Textual models
Main textual models of the book: 
Notes: 

מדובר בספר לימוד מובהק. המחבר מבקש מן הקורא/התלמיד/המורה להתקדם בלימוד השפה לפי הסדר שהוא קבע: "החבור הזה הוסד על שמירת סדר המוקדם והמאוחר. ולא ימצא בו זכרון איזה כלל הצריך אל הקדמת איזה ידיעה אשר איננה מבוארת מקודם לכן במקום הראוי לה..." (בתוך "האבן השלישית" בהקדמה).
וכן: "המסלות האלה מסודרות באופן שכל אחת מהן היא הקדמה אל המסלה שאחריה... לכן כל הקרב להשתמש בזה החבור גבר במסלתו ילך ואל יצא מאחת מהן אל מה שאחריה עד אשר יכונו לפניו כל דרכי המסלה הקודמת לה" ("האבן השביעית")
מכיוון שהספר מיועד לקהל צעיר, המחבר בחר במודע בשפה קלה: "בעבור שכוונתי בזה הספר להיותו לתועלת ילדי בני ישראל, לכן כתבתי את כל האמור בו בלשון קלה ומבוארת... גם בהעתקתי דברים מספרי המדקדקים ככתבם וכלשונם, בחרתי בדברי מי שמבאר הענין היטב בלשון קלה להבין לתלמידים... ואולם כל הדבר הנמצא במאמרם אשר העתקתי וקשה להבין למתחילי', כתבתי באורו במקומו בין שני חצאי עגול..." ("האבן הרביעית" בהקדמה)
שיקולים פדגוגיים שיחקו תפקיד בסינון החומר מתוך ספרי המדקדקים שכתבו לפניו: "והנה המדקדקים האחרונים האריכו עד מאד במשפטי הנקוד וחדשו כללים רבים, ואמנם אנכי לא יצאתי בזה בעקבותיהם ולא הבאתי את כל דבריהם במסלת הנקוד. רק הוצאתי מהם הכללים אשר בלעדם לא ירים איש את ידו לבנות הפעלים והשמות... אותם הכללים שעיקרם הוא לתקון הקריאה בלבד...המה לא יבואו במסלות האלה, אחרי ראותי שאין זכרם מסכים עם כוונת עניננו בזה מאמר, כי כל עוד שלא ידעו המתחילים דרכי נטית הפעלים והשמות אי אפשר להם לעמוד על יסודות הכללים ההם ולא יהיו נשמרים בלבבם כראוי, וקרוב הדבר להיותם סבה לבלבול דעת התלמידים אשר לא נסו ללכת באלה". מי שחפץ בכך, כותב המחבר, יוכל לגשת בעצמו אל אותם ספרים (ה"מצויים ביד כל אדם", כדבריו), כשהוא מצויד ביסודות שירכוש בספר הזה. ("האבן התשיעית" בהקדמה)

Topics
Notes: 
מטרה עיקרית של לימוד לשון הקודש, על-פי המחבר, היא התמצאות והבנה נאותה של המקרא.
Target audience
Target audience
Target audience as described in the book: 
Notes on target audience: 

בהקדמה מדגיש המחבר כי במקום ספרי דקדוק מחקריים, המצוים בשפע בעברית, מבקש הוא להעניק ספר, "אשר יהיה לתועלת המתלמד". (אך כפי שקרסל מציין, יחד עם היותו ספר עממי בצורתו משולבים בו יסודות מחקריים לרוב ובעיקר במקומות שהוא חולק על קודמיו.) המחברים האחרים, טוען המחבר, "בעוצם חכמתם ורוח מבינתם חתרו לתת טעמי' נכונים לדבריהם במועצות ודעת, והאריכו למעניתם בראיות מן הכתובים... ויתערבו הפעלים והשמות והמלים למיניהם, והלכו בגדולות ונפלאות אשר לא ידעו ולא יבינו המתחילים להתהלך בהיכלי החכמה הזאת, בפרט הנערים הקטנים אשר לא נסתה כף רגל ידיעתם לעמוד על חבורי המאמרים וסדור הדבורים. והיה כל זה סבה למוקש הסדור עד אשר ילאה המתחיל למצוא דרך סלולה..."
המחבר מציין למי מיועד ספרו: "(א) לתועלת המתלמד הקרב אל המלאכה הזאת ... (ב) המלמד את נערי בני ישראל ינהלם לאט וילמדם מתוך הספר הזה כללי דקדוק הלשון אשר ימסור להם ולא יצטרך למסור אותם בע"פ... גם (ג) אשר לא נסה ללמד את החכמה הזאת לאחרים אף לנערים הרכים בשנים ישמור את הדרך הזה אשר אנכי מורה וינצור ארחות חיים..."

Production
Evidence about book production: 

המחבר מתייחס אל תהליכי הכתיבה בהקדמה/הקדשה "מנחת מרחשת": "לולא התמהמהתי לבעבור נסות פעם אחר פעם את הסדר אשר ערכתי, ואחר רואי כי קרוב הוא הדרך אשר בחרתי להדריך בו את ילדי בניי ישראל ולהגיעם אל מחוז חפצם..." הספר הוא תוצר של ניסיון בהוראה. כך כותב בעמ' השני להקדמה: "לכן נתתי אל לבי לכתוב בספר סדר למוד החכמה הזאת אשר ניסיתי פעמים רבות. וה' הצליח את דרכי אשר הדרכתי בו תלמידים קטנים כבני שש שנים..."
בחלק של ההקדמה הנקרא "מרצפת אבנים" (תחת "האבר הראשה" (כך!) מוסיף המחבר כיצד עבר סדר לימוד לוח הבנינים מיד ליד: "ועיקר סדר למוד הלוח הזה קבלתי ממורי הרבני מוהר"ר איזק זלאטווי ז"ל אשר הדריכני בדרך הזה בימי ילדותי. וכאשר הוריתי לתלמידים דרכי החכמה הזאת, נסיתי את הסדר הזה ובחנתיו כבחון את הזהב וצרפתיו כצרוף את הכסף. וככל אשר הורני הנסיון הוספתי בבאורו."

Catalog numbers
National Library of Israel: 
25V14362
Bar-Ilan University Library: 
B450.9 קסל.מס תקמ"ח
References and bibliography
Copy of book used: 

עותק באוניברסיטת בר אילן

Book producers
Role(s) in book creation: 
Author
Prefaces
Number: 
1
Writer of preface: 
Cöslin, Chajim - קסלין, חיים
Role in book production: 
Author
Preface title: 

מנחת מרחשת

Notes: 

"מנחת מרחשת" היא למעשה הבעת תודה והערכה לאיש יקר למחבר, שמואל ווערטהיים.