ספר מצפה יקתאל

Type of book:
Type of book
Full title of book: 
ספר מצפה יקתאל: השגות על ספר תורת יקותיאל מהרב ... רפאל הכהן
Title of the book in Latin characters: 
Sefer Mitspeh Yeḳatʼel: hasagot ʻal ha-sefer Torat Yeḳutiʼel meha-rav ... Refaʼel ha-Kohen
Text is presented as original: 
Yes
Textual and cultural sources for the book
Are there sources mentioned in the book itself? 
Yes
References: 

מקורות חז"ל המצוינים בספר רבים מכדי לציינם במפורש.

Publisher/ Printing press
Year of publication as it appears in the book: 
תקמט
Gregorian year of publication as it appears in the book: 
1789
Place of publication as it appears in the book: 
Format of date: 
non-modern
Notes: 

נוסח כתיבת התאריך: התאריך בעמוד השער:
"לפרט הנני נשפט אותך"

Editions
Total number of editions: 
1
References: 

וינוגרד

Year of edition: 
תקנ"ד
City of edition: 
References: 
וינוגרד
Book structure
Number of languages: 
Languages in book: 
Alignment of text: 
Typography: 
Is there a preface? 
Yes
Is there an epilogue? 
No
Is there a table of contents? 
No
Number of pages in the book: 
10ע', מ ד'
Are there illustrations/diagrams? 
No
Persons mentioned in book
Are there personal addresses? 
Yes
Notes: 

אחרי דברי הקדמתם, מוסיפים המביאים לדפוס את הדברים הבאים:
"ואלה שמות ראשי אלפי ישראל הנודעים בשערינו אשר אליהם אנו שולחים הספר הזה...
לכבוד אדונינו מורינו ורבינו הגאון המפורסם, מוה"רר צבי הירש נ"י ולכבוד בנו הגאון מוה"רר שאול נ"י.
ולכבוד הגאונים המפורסמים רבני קהלות קדושות
פראג
אמשטרדם
פ"פ דמיין
הנובר
ברעסלוי
גלויגא ליסא
פוזנא
מיינץ
הייצפ'עלד
פ"פ דאודר
ולהגאון החסיד המפורסם מוה"רר אליה מווילנא.
ולהם ערוכים הדברים האלה אשר הצבנו בפתיחת שער הספר הזה, כמכתב שלוח לכל אחד בפרט למען אשר יראו כל איש ישראל כי בצדק כל אמרי פינו: אנחנו עבדים לה' ולתורתו האמתית ולכל חפיצי אמת וצדק.
ברלין ר"ח אדר תקמ"ט לפ"ק
איצק בר"ד מברלין דוד פ'רידלענדר"

Are there rabbinical approbations? 
No
Are there recommendations? 
No
Are there dedications? 
No
Are there thanks? 
No
Is there an appeal to sell subscriptions? 
No
Is there a list of subscribers? 
No
Is there a list of printers? 
No
Is there a list of proofreaders? 
No
Notes: 

אחרי לוח טעות ארוכה יחסית, ישנה "התנצלות המדפיס": "בהיות שמחבר הספר הלזה אינו נכח אצלי, כי נשלחו מכתביו לידי ע"י שליש, לא יכולתי לעמוד בכל מקום על ההגהה, ולזאת ישא נא הקורא בבקשי מאתו לתקן הגיאות על שולי הספר כאשר נרשמים בלוח הטעיות [כך] הזה."

Is there a list of the book's funders? 
No
Is there a list of the book's sellers? 
No
Textual models
Notes: 

כפי שפיינר מציין, ברלין כתב את ספרו "בקודים ובסגנון המקובלים בספרות ההלכתית, כדי להראות שהרב כהן [נגדו יצא] נכשל לאורך כל הדרך [בספרו תורת יקותיאל] בשימושו בטכניקות הלמדניות, ותלמיד חכם רציני ימצא בו רק דברי הבל, טעויות אין ספור ומסקנות מגוחכות..." (פיינר, מהפכת הנאורות, עמ' 308)

Topics
Notes: 
בהקדמתו מציין המחבר כי קרא את הספר מצפה יקותיאל (שנגדו הוא יוצא) - ספר "עב מאד" - "ומצאתי אותו רזה ודל תואר מאד ואין בכל דבריו" חידושים של טעם, "רק גבובי דברים". הוא מבקר את מחבר מצפה יקותיאל על כי "לפעמים ידבר על הפשט הפשוט לתינוקת דף שלם", ולפעמים משנה את טעמם של דברי האחרונים.
Target audience
Target audience
Target audience as described in the book: 
Notes on target audience: 

אחת מן הכוונות המוצהרות של הספר, לפי המביאים לדפוס, היא לעורר את הקהל, ובין היתר את הקהל הלמדני, אשר מקבל ללא עוררין "נבילות וטריפות בלי טעם וסברא", כל עוד הספר עוסק "במשפטי התלמוד או בדברי אגדה", אך לא כך כאשר מדובר ב"חכמה" ("עברתם שמורה רק לכל הבא בעסק חכמה והשכלה או דורש לטוב בני עמינו...").
כפי שכותבים המביאים לדפוס, הם מתכוונים לשלוח "מקצת ספרים אל הראשים והגדולים היושבים על כסא הוראה". בסוף ההקדמה הם אף מציגים רשימה של אותם רבנים אשר בכוונתם לשלוח להם את הספר. בראשם: ר' צבי הירש ובנו שאול (!).
בנוסף, ישנה פנייה מפורשת ומנומקת אל הקהל הרחב, להסתמך על "הבטת עיניהם" ולא ללכת בצורה עיוורת אחרי דברי החכמים.

המחבר עצמו פונה בתוך הטקסט אל הקהל שלו. כך למשל: "ועתה הקורא משכיל אשר בוודאי נלאית בקריאת דברים בטלים של המחבר הזה [אותו הוא מבקר] וסתירתן..." (עמ' כ/2)

Book's reception in its time
Contemporary references to the book: 

הספר והמאבק סביבו היו נושא לדיון במקומון הברלינאי
Chronik von Berlin,
שפרסם איש האמנות והתיאטרון היינריך וילהלם זייפריד -
Seyfried
פיינר, מהפכת הנאורות, עמ' 312.

Contemporary disputes about the book: 

ראו פיינר, מהפכת הנאורות, עמ' 310 והלאה.

לפי סמט, ר' שאול ברלין, "הספר הוליד חמישה מכתבים כהגנה עליו. על שלושה מהם חתום ר"ש
ברלין ועל שניים - עובדיה בן ברוך." (עמ' 432)

כך: פסק דין מכבוד אדונינו מורנו ורבנו הגאון המפורסם החכם הכולל מהו' צבי הירש נר"ו, על דבר החרם על ספר מצפה יקתאל, י"ב טבת תקנ"א (חינוך נערים).

Bans: 

הספר ומחברו הוחרמו על-ידי הרבנים. פיינר, מהפכת הנאורות, עמ' 310.
אביו של שאול ברלין עמד להצטרף לחרם. אולם כאשר נודע לו כי בנו הוא המוחרם, חזר בו ועבר לצד בנו, וניסה לבטל את החרם. סמט, ר' שאול ברלין, עמ' 430.

Catalog numbers
National Library of Israel: 
R 8= 35 V 3846
Bar-Ilan University Library: 
מיקרופילם: 6 JTS VRB
References and bibliography
Secondary sources used by researchers: 

סמט, ר' שאול ברלין:
משה סמט, "ר' שאול ברלין וכתביו", קרית ספר מ"ג (תשכ"ח), עמ' 429 - 441.

סמט, בשמים ראש:
משה סמט, "'בשמים ראש' של ר' שאול ברלין, ביבליוגרפיה היסטוריוגרפיה ואידיאולוגיה, קרית ספר מ"ח (תשל"ג), עמ' 509 - 523

פלאי, הריפורמה הדתית:
משה פלאי, הריפורמה הדתית של הררב "החרדי" שאול ברלין,
HUCA 43, 1971,
עמ' א - כג.

פיינר, מהפכת הנאורות, עמ' 307 - 318.

Copy of book used: 

עותק בבר אילן (מיקרופילם)

Notes: 

להיעזר בסמט ופלאי למילוי השאלון.
להמשיך לקרוא בהקדמת המחבר ובספר (מקורות מצוטטים, קהל, נושאים, מודלים).
הערה ב- IUL לגבי העותק בירושלים: "בסוף נמצאים שלשה מכתבים שנדפסו אחר שנתפרסם הספר ואחר שהחרימו המחבר."

Book producers
Role(s) in book creation: 
Author
Role(s) in book creation: 
Mevi La'Dfus (Producer)
Role(s) in book creation: 
Mevi La'Dfus (Producer)
Prefaces
Number: 
1
Writer of preface: 
Friedländer, David
Role in book production: 
Editor
Preface title: 

דברי המביאים לבית הדפוס העומדים על המשמרת לחברת חנוך נערים

Number: 
2
Writer of preface: 
Berlin, Saul - ברלין, שאול
Role in book production: 
Author
Preface title: 

הקדמת המחבר

Notes: 

ההקדמה הראשונה חתומה הן על ידי פרידלענדר, הן על ידי איצק מברלין.

בהקדמתם מציגים המביאים לדפוס ביוגרפיה (דימיונית למחצה?) של המחבר, "ר' עובדיה". לפי דבריהם בהקדמתם, איש זה ישב בברלין שנים רבות והיה מקורב אליהם, אך עזב את העיר וכעת שלח להם את החיבור הזה, כדי שהם ידפיסו אותו, כמי שעומדים בראש דפוס חנוך נערים, שכן "החבור הלז לא יעלה הוצאות מרובות בהדפסתו". הם מביאים את היסוסם להדפיס ספר זה, אף כי הבינו את תרומתו ואת חשיבותו: "היינו נבוכים זמן מה למלאות רצונו אחרי כי חומר הספר וצורתו הוא פלפול והוויות בגמרא ובפוסקי' ואיננו מן הדברים אשר אנחנו מתגדרים בם, ואף כי הוא נמצא לריב את אחד מראשי ישראל הנודעים בדורנו".

סמט, "בשמים ראש..." קרית ספר מח, עמ' 511: לפי דרבי המחבר בהקדמתו, ועוד יותר לפי הקדמת המו"לים, נועד הספר לנקום את נקמת המשכילים בר' רפאל כהן בעל "תורת יקותיאל" - וכן להרתיע את שאר הקנאים מסוגו. לפי סמט - ספר זה הוא חלק מהמתיחות הניכרת ביהדות גרמניה בין הרבנים למשכילים (בראשם פרידל') על רק העדר תמיכה מצד הרבנים בתכניות המשכילים ולעיתים אף התנגדות להם. (510)

בהקדמתו מוסיף המחבר "פרטים ביוגרפים" נוספים: "אמר עובד' ברבי ברוך איש פולניא המתגורר כעת בדינת עלזאס, מסבות מתהפך הזמן עלי... עד כי הנידני וטלטלני מעיר לעיר וממדינה למדינה עד בואי לארץ הזאת גם פה ישיבתי אין בה סמיכה כי אין לי מכיר... ואני יושב לבדי..."