ספר נאוה קדש

Type of book:
Type of book
Full title of book: 
ספר נאוה קדש: והוא כולל חכמת המדידה והמשולשים ... וביאור נכון על הלכות קידוש החדש להרמב"ם
Title of the book in Latin characters: 
Sefer naṿeh ḳodesh: ṿe-hu kolel ḥokhmat ha-medidah ṿeha-meshulashim ... u-veʼur nakhon ʻal hilkhot ḳidush ha-ḥodesh leha-Rambam
Text is presented as a new edition of old text? 
Yes
New edition
Type of new edition, as specified in the text: 
References: 

דברי המחבר בעמוד השער

Name of the old text as it appears in the book: 
הלכות קידוש החדש
Name of the old text's author as it appears in the book: 
רמב"ם
Publisher/ Printing press
Year of publication as it appears in the book: 
תקמו
Hebrew year of publication as it appears in the book: 
תקמו
Gregorian year of publication as it appears in the book: 
1786
Place of publication as it appears in the book: 
Format of date: 
modern and non-modern
Notes: 

נוסח כתיבת התאריך: עדותיך נאמנו מאד לביתך נאוה קדש לפ"ק

Editions
Total number of editions: 
1
References: 

וינוגרד

Book structure
Number of languages: 
Languages in book: 
Occasional words in other languages: 
Alignment of text: 
Typography: 
Is there a preface? 
Yes
Is there a table of contents? 
No
Number of pages in the book: 
[4] ע' + י ד' + מב ד'
Are there illustrations/diagrams? 
Yes
Pages in which illustrations / diagrams appear: 
דפים מצורפים בסוף הספר
General Notes: 

מונחים מדעיים מוצגים בעברית, אך ככל הנראה כדי לסבר את האוזן, או שמא להשכלת הקורא, המונחים מוצגים בגרמנית ובלטינית (כך בהקדמה, למשל). למשל: כדור - שפערע - קוגל; שטח העגול, ארעא, איינהאלט; וכו'. המילים בשפות הלועזיות כתובות באותיות צו"ר, בסוגריים.

Persons mentioned in book
Are there rabbinical approbations? 
Yes
Notes: 

הסכמת הרב אב"ד דק"ק ברלין והמדינה: צבי הירש
הסכמת הרב אב"ד דק"ק האנובר והמדינה: ארי' ליבש (איש זה מכנה את שמעון וואלטש: "תלמידי". הוא אביו של יששכר בערש, נותן ההסכמה השלישי.)
הסכמת הגא"ה התוכן מהו' יששכר בערש בן הגאון אב"ד דק"ק האנובר (גם הוא מכנה את וואלטש "תלמידי"). הוא מציין: "ובאי אלי במכתבו מק"ק ברלין לאמר ראה מעשה ידי כי יגעתי בחכמה זו, והנה מחשבתו להעלות דבריו על מזבח הדפוס. והנה קודם נסיעתו לק"ק ברלין הי' פה והראה לי עלים לתרופה. וראיתי כי מיוסדים על אדני צדק. ויען כי אין דרכי להסכים על מלאכת הדפוס. אקצר ובמיעט אתפוס."

Are there thanks? 
Yes
Notes: 

מודה ל"אלוף התורני והרבני הראש והקצין... גביר ונדיב ... כממהו"רר שמואל ברעסלויא ... אשר הטה עלי חסדו ואמתו? להיות לי לעזרה גמורה בהוצאות הדפוס עד גמיר' ... ע"ז הגבירה המושכלת ומלומדת הצנועה והחסודה א"ח מרת הענדל... ובפרט לבין פורת... הבחור המופלא... כהר"ר ראובן ול... נחום פיק מברעסלויא, וזוגתו הצנועה המחכמת ומלומדת מ' חנלי... ולאלוף הראש והקצין חיים בר"ז, חסד עשה עמדי, ימינו תמכני, נדיבתו הראני, כל הטובות לא ב__ ממני, ביתו פתוח לרווחה, אשר במשך זמן הדפוס זכיתי להיות חד מאכלי שלחנו, עובד את ה' בין בגופו ובין בממנו, וסך? מסויים לדבר מצוה הלוה לי מהונו, ... ע"ו הגבירה המחכמת ומלומדת הצנועה והחסודה א"ח מרת רייצכה תי', [מברך אותם]
והפרט היוצא מן הכלל ה"ה אהובי ידידי נאמני הבחור המושלם... ירא אלהים מנעוריו הקצין הנדיב כה"רר ראובן בר"ז דרעזדען שי' אשר הטיב עמי בכל מה דאפשר..

Is there a list of subscribers? 
No
Is there a list of the book's funders? 
No
Notes: 

אין רשימה של ממש, אך מוזכרים שמות של אנשים אשר ככל הנראה תמכו בהוצאת הספר, הן על-ידי מתן כסף למחבר, והן על-ידי כך שארחו את המחבר, אולי בזמן שעמל להוצאת הספר. ראו לעיל, בסעיף "האם מופיעות תודות לספר".

Textual models
Notes: 

ההקדמה השניה לספר, "הקדמות ומושכלות ראשונות מחכמת המדידה", הופכת את הספר למעין ספר לימוד. כלולים בה יסודות הגיאומטריה ועוד. ההקדמה מבקשת להעביר לקורא מונחים בסיסיים לשם לימוד המדע בעברית. לדוגמא: "מלת כמות נאמר על דבר שיש לו מכין או מדה או משקל, ובל"א (גראסע)" (שורה ראשונה בהקדמה זו). המונחים המקצועיים מתחום המדע מוצגים לעיתים בשלוש שפות: עברית, לטינית וגרמנית.

Target audience
Target audience
Target audience as described in the book: 
Notes on target audience: 

מן ההקדמה הראשונה עולה לאיזה סוג קהל הוא מבקש לפנות, איזה קהל הוא מבקש לשרת: "אין אנו יכולים לעלות בעליות החכמה ולראות בעינינו, מה שראו ברי' נמוכה חכמי קדמונינו, בירושלים עיר הקדש יסוד אדמתינו, אבן שתיה אשר שתו ממנה כל הצמאים, גדלו והצליחו וגם עשו פרי עד שהגיעו למדריגת הנביאים, הלא נאמן הוא בבריתו וקיים מאמרו להותיר לנו בכל דור ודור שריד ופליט פליטת החכמה... כמו שהבטיחנו, לשלוח מלאך לפנינו, להאיר את עינינו, בחשבון ראיית החדש, לקיים מצות עשה לחשוב ולידע ולקבוע באיזה יום תחלת כל חדש, כמו שמבואר בספר תורת משה רבינו הקדוש. ואם דבריו טמונים ונעלמים למפרשי דבריו אודת קוצר ידיעותם בחכמת המדידה והמשולשים, הלא גלוי וידוע כל תוכן דברי רמב"ם זצ"ל ליודעי בינה לעתים בחשבון תקופות וחדשים, ע"פ מופתים אשר העידו עליו החושים... וספרי חכמה זו היו מימי קדם בכל לשונות המפורסמים ובפרט בל"הק, אבל אחרי כן שנתדלדל החכמה מישראל בעו"ה נתמעטו ונתאבדו ספרי חכמה זו בל"הק ולא נשארו בידינו כי אם בל"א, וחדשים מקרוב באו והתחילו להעתיק ספרים האלו מל"א ללשון הקודש, וככל זאת לא יצאו ידי חובת ביאור לבאר כל החשבונות הנמצאות ברמב"ם זצ"ל, ובגלל זה מי שחשקה נפשו ללמוד להבין הלכות ק"ה להרמב"ם זצ"ל ולא מבין לשונות אחרים מן הנמנע הוא אצלו להגיע בדרך
האמת שהוא המופת היורה על פרטי חשבונות האלו, ואפילו להמבינים ל"א אין בידינו פירוש נכון בציורים נכונים המספיקים לבאר דברי הרמבם זצ"ל... ושינה נדד מעיני ומעפעפי מנוחה, עד שמצאתי את שאהבה נפשי להעלות על הכתב בלשון נקי' וקלה פי' נכון על הלכות ק"ה להרמב"ם זצ"ל בציורים נכונים המתוקנים לפי דרך האמתי: ... להבין הלכות האלו ידוע לכל המבינים, שהכרח הוא להתחיל בחכמת המדידה והמשולשים, ע"כ אוציע בתחלה את כל דרכי למודים האלו בלשון צח ונקי, בלי טעות וחבוקה/מבוקה, לבל תהי' בפי המון למכשול... וכדי להקל על הקורא ציינתי בציונים נכונים ... ולתועלת המתחיל אבאר את הציונים הנזכרים בדרך פרט, ואחר השלמת למודים האלו אתחיל בע"ה לפרש דברי הרמב"ם זצ"ל בפי' נכון על כל הלכה והלכה, הן הלכות המוסדות על אדני חכמת התכונה, והן הלכות הנובעות ממקור ים התלמוד בבלי וירושלמי, ובסוף החיבור אבאר את דרכי חשבונות הנזכרות בדברי רמב"ם זצ"ל ע"ד חכמת המשולשים, כדי שיהיה ביד כל אחד ואחד לעשות לוח נכון ומתוקן.

Production
Evidence about book production: 

שמעון וואלטש מתחבר לבדרך עקיפין לחוג התלמידים של רפאל הלוי מהנובר, ומציג עצמו כמי שמגשים תכנית שהגה אותו חכם. כפי שכתוב בהקדמה הראשונה, נאמר באחד מספריו "שהיה בדעתו לפרש כל פרטי הרמב"ם... ודעת רב הנ"ל להדריך בדרך אמתי לכל המבקשים לשמוע ולהבין את תורת משה רבינו, ובדרך זה הלכתי, וזכות אבותי הקדושים היה אתי, להוציא מכח אל הפועל את מכשבתי, להראות דרך לנבוכים..."

Contacts with other people: 

על איש בשם חיים בר"ז נכתב בהקדמה הראשונה: "חסד עשה עמדי, ימינו תמכני, נדיבתו הראני...ביתו פתוח לרווחה, אשר במשך זמן הדפוס זכיתי להיות חד מאכלי שלחנו... וסך מסויים לדבר מצוה הלוה לי מהונו"

Catalog numbers
National Library of Israel: 
R 8= 35 V 1758
References and bibliography
Notes: 

הספר מוזכר ע"י שטיינשניידר בתוך ZGJD # 5 - 1982, עמ' 172:

Na'awa Kodesch von Simon b. Nata Waltsch behandelt Geometrie und Neumondberechnung (cf. Litb. d. Or. IX, 168).

Book producers
Role(s) in book creation: 
Commentator
Prefaces
Number: 
2
Writer of preface: 
Waltsch, Shimeon - ולטש, שמעון
Role in book production: 
Commentator
Preface title: 

הקדמות ומושכלות ראשונות מחכמת המדידה

Notes: 

על המבוא ראו לשונית "הקדמות",ההקדמה הראשונה כללית וקצרה, היא עוסקת בין היתר במניעים לפרסום הספר. בסיומה ישנו קטע קצר המציג את שפת החשבון, "לתועלת המתחיל", דהיינו את הסימני החיבור, החיסור, הכפל, החילוק והשווה.

ההקדמה הראשונה ארוכה יותר, מעין מבוא מדעי.

Number: 
3
Writer of preface: 
י"ט בנעט
Preface title: 

למעלת כ"ת אדוני חמי ה"ה הרב המופלא והמופלג בתורה החסיד מהור"ר י"ט בנעט נר"ו חד מהרבנים אנשי בה"מ דק"ק ברוינשווייג יע"א אעלה את זכרונו הטוב בדבר קדשי תורתו אשר המציא וחידש בעומק חכמתו