ספר נתיבות השלום א

Type of book:
Type of book
Full title of book: 
ספר נתיבות השלום א': ספר נתיבות השלום והוא חבור כולל חמשת חמשי התורה עם תקון סוופרים ותרגום אשכנזי ובאור
Title of the book in Latin characters: 
Sefer Netivot ha-shalom 1: Sefer Netivot ha-shalom ṿe-hu ḥibur kolel ḥameshet ḥumshe ha-Torah ʿim tiḳun sofrim ṿe-tirgum Ashkenazi u-veʾur
Text is presented as a translation? 
Yes
Text is presented as a new edition of old text? 
Yes
Translation
Type of translation: 
translation of old text
Type of original text: 
Title of the original text as it appeared originally: 
ספר בראשית
New edition
Type of new edition, as specified in the text: 
Name of the old text as it appears in the book: 
ספר בראשית
Volumes
Number of volumes published: 
5
Number of examined volume: 
1
Part of a series of books? : 
Yes
Publisher/ Printing press
Name of publisher: 
Year of publication as it appears in other sources: 
תקמ
Place of publication as it appears in other sources: 
References: 

סנדלר, הביאור, עמ 161

Notes: 

יש לוודא האם ספר בראשית במהדורתו הראשונה אכן הופיע באותו בית דפוס.

Editions
Total number of editions: 
20 לפחות
Last known edition: 
2006
References: 

Bibliothekskataloge, ראו MMGS 15, 1, pp. CII ff

Year of edition: 
1795
City of edition: 
Changes in this edition: 
Publisher: A. Schmidt
References: 
ראו MMGS 15, 1, pp. CII ff
Year of edition: 
1802
City of edition: 
Changes in this edition: 
Publisher: Elsenwanger
References: 
ראו MMGS 15, 1, pp. CII ff
Year of edition: 
1808/09
City of edition: 
Changes in this edition: 
Publisher: A. Schmidt
References: 
ראו MMGS 15, 1, pp. CII ff
Year of edition: 
1817
City of edition: 
Changes in this edition: 
Publisher: A. Schmidt
References: 
ראו MMGS 15, 1, pp. CII ff
Year of edition: 
1831/32
City of edition: 
Changes in this edition: 
Publisher: A. Schmidt
References: 
ראו MMGS 15, 1, pp. CII ff
Year of edition: 
1836
City of edition: 
Changes in this edition: 
Publisher: Moshe Landau
References: 
ראו MMGS 15, 1, pp. CII ff
Year of edition: 
1837
City of edition: 
Changes in this edition: 
Publisher: A. Schmidt
References: 
ראו MMGS 15, 1, pp. CII ff
Year of edition: 
1846
City of edition: 
Changes in this edition: 
Publisher: Franz Edlen von Schmid
References: 
ראו MMGS 15, 1, pp. CII ff
Year of edition: 
1848
City of edition: 
Changes in this edition: 
Publisher: Josef Ruben Man Re'em
References: 
ראו MMGS 15, 1, pp. CII ff
Year of edition: 
1860-62
City of edition: 
Changes in this edition: 
Publisher: S. Freund
References: 
ראו MMGS 15, 1, pp. CII ff
Year of edition: 
1861
City of edition: 
Changes in this edition: 
Publisher: A. della Torre
References: 
ראו MMGS 15, 1, pp. CII ff
Year of edition: 
1861
City of edition: 
Changes in this edition: 
Publisher: M.E. Lowy's Sohn
References: 
ראו MMGS 15, 1, pp. CII ff
Year of edition: 
1875
City of edition: 
Changes in this edition: 
Publisher: Salomon
References: 
ראו MMGS 15, 1, pp. CII ff
Year of edition: 
1915
City of edition: 
References: 
ראו MMGS 15, 1, pp. CII ff
Year of edition: 
1974
City of edition: 
References: 
ראו MMGS 15, 1, pp. CII ff
Year of edition: 
2001-2006
City of edition: 
Changes in this edition: 
Publisher: Jüdische Verlagsanstalt Berlin (4 Auflagen)
References: 
ראו MMGS 15, 1, pp. CII ff
Book structure
Number of languages: 
Alignment of text: 
Typography: 
Is there a preface? 
No
Is there an epilogue? 
No
Is there a table of contents? 
No
Number of pages in the book: 
רצט ד'
Height of book, in cm: 
21
Are there illustrations/diagrams? 
No
Persons mentioned in book
Are there personal addresses? 
No
Are there rabbinical approbations? 
No
Notes: 

הסכמות בספר שמות.

Are there recommendations? 
No
Notes: 

דברי שבח מאת נפתלי הירץ וייזל הופיעו בכרך ב', ספר שמות.

Are there dedications? 
No
Are there thanks? 
No
Is there an appeal to sell subscriptions? 
No
Is there a list of subscribers? 
Yes
Is there a list of printers? 
No
Is there a list of proofreaders? 
No
Is there a list of the book's funders? 
No
Is there a list of the book's sellers? 
No
Textual models
Main textual models of the book: 
Target audience
Target audience
Target audience as described in the book: 
Book's reception in its time
Contemporary references to the book: 

מאיר אוברניק בדברי הקדמה ל"חמשה חומשי תורה עם תקון סופרים...", וינה תקנ"ד מציין כי הגה את הספרים "ע"פ תקון סופרים היקר הנדפס בחומשי רמ"ד".

Catalog numbers
National Library of Israel: 
S 22 V 3993
General Notes: 

לשון השער הנוסף לספר (ייתכן כי השער כפי שמופיע בעותק שנבדק נוספה בהדפסות חוזרות): "חמשה חמשי תורה עם תקון סופרים ותרגום אשכנזי ובאור, ערשטי אבליוורונג וועלכ'י ספר בראשית ענטהעלט. דיא צווייטי אבליוורונג זאלל אי"ה באלד ערפאלגן, אונד ווירד ענטהאלטן ספר שמות, הקדמת החלק הראשון, הסכמת הגאון אב"ד נ"י וב"ד הצדק, וויא אויך דא נאמע דר ביזהעריגן פרענומראנטן"

References and bibliography
Secondary sources used by researchers: 

פרץ סנדלר, הביאור לתורה של משה מנדלסון וסיעתו, התהוותו והשפעתו, ירושלים תש"א.

Copy of book used: 

עותק בספריה הלאומית (עותק 1)

Studies about the book: 

Werner Weinberg, "Einleitung", in Moses Mendelssohn, Gesammelte Schriften, Jubilaeumsausgabe, 15, 1 [Der Pentateuch], pp. XI - CLIV

Notes: 

נטלי:

בספריה הלאומית: S 22 V 3993

הועבר מטל:

"נתיבות השלום" מיוחס למחברים:

[מאת שלמה בן יואל מדובנא ושלום בן יעקב הכהן] ; ותרגום אשכנזי [מאת משה מנדלסון] ; ובאור [מאת משה מנדלסון, שלמה בן יואל מדובנא, אהרן ירוסלב והירץ הומברג]

לבדוק האם שלום כהן הוא מחבר?? לפי פיינר - זו כנראה טעות.

Book producers
Role(s) in book creation: 
Translator
Commentator
Role(s) in book creation: 
Commentator