ספר עמודי בית יהודה

Type of book:
Type of book
Full title of book: 
ספר עמודי בית יהודה: העומדים לתורה ועבודה
Title of the book in Latin characters: 
Sefer ʻAmude bet Yehudah: ha-ʻomdim le-Torah ṿa-ʻavodah
Text is presented as original: 
Yes
Publisher/ Printing press
Name of publisher: 
Year of publication as it appears in the book: 
תקכו
Place of publication as it appears in the book: 
Format of date: 
non-modern
Notes: 

מאחורי עמוד השער ישנה הודעה מאת המחבר והמדפיס:
"...לבל יגזול איש לבבי ועמלי אבקש מאחינו בני ישראל שלא לקנות חיבור זה לבתי עדותינו המדפיס והמחבר שנינו כי אנחנו נחתום ונכתוב את שמינו על כל הספרים בחתימת ידינו ועל השומע יבוא ברכת אלקינו".

נוסח כתיבת התאריך: בשנת עומדות היו רגלינו בשעריך לפ"ק

Book structure
Number of languages: 
Languages in book: 
Alignment of text: 
Typography: 
Fonts: 
Is there a preface? 
No
Is there an epilogue? 
No
Is there a table of contents? 
Yes
Notes: 

בסוף הספר (ללא מספרי עמודים - רק פירוט של תוכן כל פרק ותת פרק).

Number of pages in the book: 
[8], ק, [4] ד' כולל שער
Height of book, in cm: 
18
Width of book, in cm: 
13
Are there illustrations/diagrams? 
Yes
Notes on illustrations / diagrams: 

ציור של בית מאחורי עמוד השער

Persons mentioned in book
Are there personal addresses? 
No
Are there rabbinical approbations? 
Yes
Are there recommendations? 
Yes
Notes: 

מכתב שמנדלסון שלח למחבר בעניין הספר הודפס בתוך הקדמת המחבר. במכתבו מדגיש מנדלסון כי הספר "רצוף אהבת הדת האמתי ויקר התורה והמצות ואם ישקיפו חכמי הדור על אבדון החכמה והמדות מבינינו אין ספק שיתנו יד ויסכימו שיחוקו מיליו". הספר מכוון לכל "משכיל וירא ה''.
המחבר גם אומר בהקדמתו: "שמעו ובאו כמה חסידי הפילסופים אותם שאינם מכת החונפים מצאו את הנטועים טובים ויפים ואמרו יתן ה' וירבו כאלו הספרים לאלפים".
יוסף עשווא: כותב בסוף הספר: "חסדי ה' אודה כי גמר על ידי הגהת ספר בית יהודה, ועתה לכבוד הרב המחבר אומר ואדבר שיר..."
יש שיר נוסף מאת ידידו של המחבר, אריה... לדברי פיינר (מהפכת הנאורות, עמ' 45) הודפס בראש הספר שיר מאת וייזל, אך לא ראיתיו בעותק שבדקתי.

Are there dedications? 
No
Are there thanks? 
No
Is there an appeal to sell subscriptions? 
No
Is there a list of subscribers? 
No
Is there a list of printers? 
Yes
Is there a list of proofreaders? 
No
Is there a list of the book's funders? 
No
Is there a list of the book's sellers? 
No
People mentioned in the book
Hebrew Name: 
אברהם (אב"ד ור"מ קהילת ראטרדם [צריך להוסיף שם זה לרשימה])
German Name: 
אברהם
Description of mentionee: 
Location city of mentionee: 
Hebrew Name: 
אברהם ב"ר צבי הירש (אב"ד ור"מ)
German Name: 
אברהם ב"ר צבי הירש
Description of mentionee: 
Location city of mentionee: 
Hebrew Name: 
אהרן ב"ר משה מגזע צבי ראב"ד בק"ק ברלין (רב)
German Name: 
אהרן ב"ר משה מגזע צבי ראב"ד בק"ק ברלין
Description of mentionee: 
Location city of mentionee: 
Hebrew Name: 
אריה ליב
German Name: 
אריה ליב
Description of mentionee: 
Location city of mentionee: 
Hebrew Name: 
טעבלי העס (אב"ד)
German Name: 
טעבלי העס
Description of mentionee: 
Location city of mentionee: 
Hebrew Name: 
יואל מגלוגא (דיין ומ"צ)
German Name: 
יואל מגלוגא
Description of mentionee: 
Location city of mentionee: 
Hebrew Name: 
יוסף משטיין הרט (רב)
German Name: 
יוסף משטיין הרט
Description of mentionee: 
Location city of mentionee: 
Hebrew Name: 
ירמי' מהלברשטט
German Name: 
ירמי' מהלברשטט
Description of mentionee: 
Hebrew Name: 
נפתלי הירש ב"ר משה לבית קצנאלנבוגן (רב)
German Name: 
נפתלי הירש ב"ר משה לבית קצנאלנבוגן
Description of mentionee: 
Location city of mentionee: 
Hebrew Name: 
נתנאל אשכנזי ווייל מפראג (רב)
German Name: 
נתנאל אשכנזי ווייל מפראג
Description of mentionee: 
Location city of mentionee: 
Hebrew Name: 
צבי הירש אויערבך מבראנדיש (אב"ד)
German Name: 
צבי הירש אויערבך מבראנדיש
Description of mentionee: 
Location city of mentionee: 
Hebrew Name: 
שאול (אב"ד באמסטרדם)
Description of mentionee: 
Location city of mentionee: 
Hebrew Name: 
יוסף עשווא
German Name: 
יוסף עשווא
Description of mentionee: 
Hebrew Name: 
מנדלסון, משה
German Name: 
Mendelssohn, Moses
Description of mentionee: 
Location city of mentionee: 
Hebrew Name: 
זלמן בן משה ווינג
German Name: 
זלמן בן משה ווינג
Description of mentionee: 
Hebrew Name: 
יעקב בן גדליה
German Name: 
יעקב בן גדליה
Description of mentionee: 
Hebrew Name: 
שמעון בן גדליה
German Name: 
שמעון בן גדליה
Description of mentionee: 
Topics
Notes: 
הספר "הציע דת רציונליסטית כתשובה לאתגר הרדיקליזם המיסטי והפילוסופי של זמנו, וחותם תרבות הנאורות של המאה ה-18 היה טבוע בו" (פיינר, מהפכת הנאורות, 45).
Target audience
Target audience
Target audience as described in the book: 
Notes on target audience: 

בסוף הקדמתו פונה המחבר אל הקוראים - ומנחה אותם כיצד לקרוא את ספרו.

Catalog numbers
National Library of Israel: 
S 70 A 154
Bar-Ilan University Library: 
A12 הור.עמ תקכ"ו - S
Tel-Aviv University Library: 
296.18הור
References and bibliography
Copy of book used: 

עותק בתל אביב

Studies about the book: 

ש' פיינר, "בין 'ענני הסכלות' ל'אור המושכלות' - יהודה הורוויץ משכיל מוקדם במאה הי"ח", במעגלי חסידים, קובץ מאמרים מוקדש לזכרו של מרדכי וילנסקי, בעריכת ע' אטקס, ד' אסף, י' ברטל וא' ריינר, ירושלים תש"ס, עמ' 111-160.

Notes: 

נטלי:

פיינר תשס"ב

IUL

ספרייה לאומית: S 70 A 154.

תל אביב: 296.18 הור (CT ומהלמן)

בר אילן: A12 הור.עמ תקכ"ו - S

עותק גם בבית אריאלה

שם ההוצאה לאור כפי שמופיעה בקטלוג היא: ליב זוסמנש (ללא "ומשותפו", כפי שרשום ברשימה שלנו).

על הספר: פיינר, מהפכת הנאורות, עמ' 45, 74 והלאה.

על הורוויץ (לפי אנצ' יודאיקה): צינברג, ספרות, 3, 310-4, 367.

הערה לבדיקה: לפי פיינר, 45, "חיבר וייזל 'אמרי שפר', שהודפסו בראש 'עמודי בית יהודה'... מעין הסכמה פיוטית". אך דברי וייזל לא נמצאו בעותק שנבדק בת"א. גם לפי מס' העמודים בקטלוג לא נראה כי חסרים עמודים בעותק שנבדק.

Book producers
Role(s) in book creation: 
Author