ספר שאלות ותשובות בשמים ראש

Type of book:
Type of book
Full title of book: 
ספר שאלות ותשובות בשמים ראש: מספרם שלש מאות תשעים ושנים והם להראש ולשאר גדולי הראשונים ... אספם ...יצחק די מולינא ... הבאתים אל הדפוס עם קצת הגהות ... בשם כסא דהרסנא אני ... שאול בן ... צבי הירש
Title of the book in Latin characters: 
Sefer Sheʼelot u-teshuvot Besamim Rosh: misparam shalosh meʼot tishʻim u-shenayim ṿe-hem leha-Rosh ule-shaʼar gedole ha-rishonim ... asafam ... Yitsḥaḳ di Molina ... heveʾtim el ha-defus ʿim ḳetsat hagahot ... be-shem Kasa de-harsana ani ... Shaʼul ben ... Tsevi Hirsh
Text is presented as a new edition of old text? 
Yes
Is there information to contradict this? : 
Yes
References: 

סמט, ר' שאול ברלין, עמ' 430, מסביר: "בספר זה 392 תשובות של ראשונים, הרא"ש וחכמי זמנו. בשער נאמר כי תשובות אלה נאספו, הוגהו והוכנו לדפוס ע"י ר' יצחק די-מולינא, חכם ספרדי כמעט לא נודע מתקופתו של ר"י קארו, ובעל פלוגתא חריף ביותר שלו. ר"ש [שאול ברלין] טען כי העתיק את כה"י באיטליה. על שתי שכבות הטכסט שמצא, היינו התשובות הקדומות מזה והגהות די-מולינא מזה, הוסיף ר"ש רובד משלו - הערות וחידושים בשם "כסא דהרסנא"... עד מהרה התגלה כי "עוד לא בא כבושם הזה" בספרות ההלכה. דברי הרא"ש ויתר הראשונים היו מלאים קולות מקולות שונות ומשונות, שאחדות מהן גבלו ממש באנטינומיה... נתעורר החשש שלא רק ההגהות, אלא גם חלקי הטכסט הקדומים, אינם אלא בדויים בידי ר"ש עצמו..."

Name of "old text": 
בשמים ראש
Author of "old text": 
חיים ראשמין (בחורי חמד)
Notes: 

בעמ' [2] בספר, טוען שאול ברלין כי הוא קנה את הספר מ"חכם מארץ טורקייא", "בהיותו מתאכסן עמי כאחד בקאזאל אשר במדינות פיאמאנטא)". הוא מודיע לו כי "הנה כבר עברו שלש שנים יתירים על שנות התנאי, אשר הי' בינינו, ואשר השביעני לבלתי הדפיס הספר הזה, עד יוודע בערי המדינות האלה אם נדפס הספר בערי תוגרמה..."

Publisher/ Printing press
Year of publication as it appears in the book: 
תקנג
Hebrew year of publication as it appears in the book: 
תקנג
Gregorian year of publication as it appears in the book: 
1793
Place of publication as it appears in the book: 
Format of date: 
non-modern
Notes: 

נוסח כתיבת התאריך: ושמרתיך בכל אשר תלך לפ"ק

מחיר הספר כפי שרשום ב"ערוגת הבושם": א' דוקאט.

Editions
Total number of editions: 
1
References: 

וינוגרד

Book structure
Number of languages: 
Languages in book: 
Alignment of text: 
Typography: 
Fonts: 
Is there a preface? 
Yes
Is there an epilogue? 
No
Notes: 

בסוף הטקסט ישנם רק:

"סליק" ומספר דפים של "תקון הטעויות וקצת השמטות" (בנוסף ל"מפתחות").

Is there a table of contents? 
Yes
Notes: 

בסוף הספר ישנם "מפתחות לשאלות ותשובות בשמים ראש לסדר הטורים".

Number of pages in the book: 
[6] ע', קי ד', [11] ע'
Height of book, in cm: 
33
Width of book, in cm: 
20
Are there illustrations/diagrams? 
No
General Notes: 

טיפוגרפיה: רציף - אך ישנם שני טורים בכל עמוד.

Persons mentioned in book
Are there rabbinical approbations? 
Yes
Notes: 

ההסכמה הראשונה היא מאת אבי המחבר, ר' צבי הירש.
אחריה בא "מכתב" (לעומת ה"הסכמה" הראשונה, אין דברים אלה מכונים בתואר "הסכמה"). ואכן דברים מעניינים כתובים כאן, אשר מציבים סימני שאלה על מוסד ההסכמות, ואולי אף מפקפקים, בצורה אירונית, באמינותו של המחבר. כך כתב הרב יחזקאל הלוי לנדאו במכתבו:
מפאת מחלה, הוא כותב, "אשיב בקוצר מילין, על דבר הסכמה אשר דרש ממני צר לי מאד כי לא אוכל למלאת רצונו בזה, יען זה כחמשה שנים אשר גדרתי בעדי לבלתי תת הסכמה על שום ספר, ואין הצער שוה בזה לצאת מן הנדר, כי מעלתו אינו צריך לזה ואין בו שום תועלת. כי דברי הרא"ש שהן עיקר הספר אינם צריכין לשום הסכמה. ואם בשביל הגהות ופלפלא חריפתא של כבוד מעלת ש"ב הגאון נרו, לדעתי הוא נגד כבודו שיסכים שום הסכמה. ומפורסם אינו צריך ראי', והכל יודעים שלא יוציא מעלתו דבר שאינו מתוקן תחת ידו, לכן כבודו הוא שלא יגיש שום הסכמה בראש הספר, כי אין זה דרך מחברים מגדולי התורה".

Are there recommendations? 
No
Are there dedications? 
No
Are there thanks? 
No
Is there an appeal to sell subscriptions? 
No
Notes: 

קדם לפרסום ספר זה חיבור קצר בשם ערוגת הבושם, המיועד לקידום מכירתו של בשמים ראש. ראו שם.

Is there a list of subscribers? 
Yes
Notes: 

בנוסף לשמות ברשימה הגדולה, ישנם שמות נוספים בעמוד אחרי.

List of Subscribers:

(Leslau) אברהם בהר"ר צבי הירש

(Berlin) אברהם בר"נ ה"ש

(Breslau) אברהם דאנציגר

(Pressburg/Bratislava) אברהם פ"ש

(Glogau) אורי פייבל חר"ש

(Glogau) איגר, מאיר

(Berlin) אייזק בר"נ ה"ש

(גובה, Berlin) אייזק דעסויא

(Breslau) איצק גד

(רופא, Berlin) איצק פליס

(פו"מ, Berlin) אלחנן לייפציג

(Berlin) אלי' ב"ר דניאל יפה

(Hamburg) אפנהיים, הירש

(Berlin) אפנהיים, מענדל

(Berlin) אשר שעניפליס

(Breslau) בארטנשטיין, הירש

(Berlin) ביטו, ליב

(Pressburg) בכרך, חיים

(יועץ פנימי לאדונינו המלך יר"ה, Berlin) בנימין בר"פ

(Berlin) ברוך עשווא

(Leslau) ברי, רפאל

(Pressburg) בריל, עזריאל

(Berlin) ברעסלא, שמואל

(Pressburg) גדלש, מענדל

(ג"צ, Berlin) גרידץ, ליב

(Leslau) דוד בהר"ר יצחק אייזק

(Berlin) דוד ב"ר אפרים

(Hamburg) דייארן, גבריאל

(Berlin) דעסוי, גרשון

(פו"מ המדינה, Hamm) האס, אנשיל

(מהו', Hamburg) הויזן, ישראל

(Leslau) הירש במה"ר אברהם בר"ה

(פו"מ, Berlin) הירש בר"נ

(Berlin) הירש דאברש

(Berlin) הירש הערפורט

(Berlin) הירש ה"ש

(Berlin) הירש ראטנויא

(Berlin) הירש שטראלזונד

(Berlin) וואלף שטארגראד

(Hamburg) ווארבורג, גדלי'

(Berlin) וולאטוי, משה

(Hamburg) ווערטהיים, שמואל

(Berlin) זנוויל בר"ה ר"נ

(Berlin) זנוויל בר"נ

(מנהיג, Berlin) חיים ב"ר אפרים

(מהו', Berlin) חיים לאנצבורג

(Berlin) חלפן, דניאל בר"ש

(גובה, Berlin) חלפן, משה בר"ש

(Berlin) טאקלש, בונפט

(Pressburg/Bratislava) טעבין, בנימין וואלף

(Berlin) טעבלי ב"ר קאפיל ריס

(Pressburg/Bratislava) טעבן, יחיאל

(Pressburg/Bratislava) טעבן, מענדל

(Pressburg/Bratislava) טעבן, משה יעקב בה' אברהם

(Berlin) יאסקי האמבורג

(Berlin) יאקב בר"ד

(Berlin) יואל האללי

(Berlin) יודא דאנציג

(Berlin) יוזפא אראניבורג

(Leslau) יוסף בר"ה

(Berlin) יוסף בר"ה בר"י

(Berlin) יוסף בר"ש בר"א

(מהו', Königsberg) יוסף מליסא

(Berlin) יוסף פ"ד

(Berlin , הרופא) יוסף פליס

(Berlin) יוסף צבי

(Berlin) יחיאל קאפנהאגן

(Glogau) יעקב לוי

(Berlin) יעקב פ"ל מקראנקי

(Berlin , פו"מ מדינה) Moses, Jacob , יעקב צבי

(Berlin) יפה, בונם בן פו"מ דניאל

Itzig, Daniel (Jaffe), יפה, דניאל (Oberlandesältester, Berlin)

(Glogau) לאנשטיין, וואלף

(פו"מ, Hamburg ) לוי, יוזפא

(פו"מ, Berlin) לוי, ליפמן בר"מ

(Berlin) ליב בר"נ ר"ז

(Breslau) ליבש דעסא

(Hamburg) ליזר ב"ר יוזפא לוי

(Hamburg) לייטרשדארף, נתן

(Berlin) ליפמן ה"ס

(Breslau) ליפמן מ"ס

(Breslau) מאיר הירץ

(Berlin) מאיר ווארבורג

(Pressburg/Bratislava) מענדל נ"כ

(Halle) מרדכי האללע

(Leslau) משה בה' יחיאל מיכל

(Breslau) נחמי' גלויגא

(פו"מ, Berlin) סאמטור, ליפמן

(Leslau) סג"ל, אליעזר בהרב מהו' משה

(Leslau) סג"ל, משה בהרב מהו' עליעזר

(Berlin) סמטור, דוד

(Königsberg) סענדר קעניגשבורג

(Pressburg/Bratislava) עזריאל בהר"ר וואלף

(מנהיג, Berlin) פאן, זלמן

(Breslau) פאנאפקי, מענדל

(Hamburg) פופרע, מאיר

(Pressburg/Bratislava) פייבל ברעסלוי

(Berlin) פרידלנדר, אברהם

Friedländer, David, פרידלענדר, דוד (Berlin)

(Pressburg/Bratislava) פרייסיך, איצק במהו' דוד

(גובה, Berlin) פרעגר, דוד

(Glogau) פרעגר, ליזר

(Glogau) פרענקל, מאיר

(Hamburg) פרענקל, נפתלי הירש

(Berlin) צילץ, אברהם בר"נ

(Berlin) צילץ, משה ב"ר בערמן

(Berlin) קאפל פ"ד

(Berlin) קינשבורג, דוד

(Berlin) קעסלין, מאיר בר"ה

(Berlin) ריז, קאפל ב"ר מאדל

(פו"מ, Berlin) רינטל, משה

(Berlin) רינטל, קאשמן

(Glogau) רפאל גלוגא

(Pressburg/Bratislava) שאכרלש, זלמן

(ג"צ, Berlin) שטרעליץ, קאפל בן פו"מ אברהם

(Hamburg) שיף, איזק בר"ב

Schiff, Isaak Benedix, שיף, בנדיט איצק (Altona)

(Berlin) שלמה פ"ל מקראנקי

(Breslau) שלעזינגר, מיכל

(Leslau) שמואל בן כהר"ר מאיר יצ"ו

(ג"צ, Berlin) שמואל ניקלסוברג

(Berlin) שמעון וויצנהויזן

(Pressburg/Bratislava) שמעון פ"ל מפ"ב

(Pressburg/Bratislava) שמעון ק"ס בפ"ב

Is there a list of printers? 
No
Is there a list of the book's funders? 
No
Notes: 

בסוף רשימת החותמים מראש, נכתבה ברכה ל"הגבירים תורניים ונכבדים, אשר מלאו את ידי ועזרוני בהלוואה לצורך הדפוס לפי רוב הענוה והצנע לכת, פקדו עלי לבלתי אפתח את שמותם פתח ספרי..."

Is there a list of the book's sellers? 
No
People mentioned in the book
Hebrew Name: 
לנדא (רב), יחזקאל הלוי
German Name: 
יחזקאל הלוי לנדא
Description of mentionee: 
Location city of mentionee: 
Hebrew Name: 
צבי הירש
German Name: 
צבי הירש
Description of mentionee: 
Location city of mentionee: 
Textual models
Secondary textual models: 
Notes: 

על השימוש המכוון בסוגה רבנית כדי לערער על הסמכות הרבנית ראו דעתו של פלאי, הריפורמה הדתית.

Topics
Notes: 
פלאי, הריפורמה הדתית, עמ' טז, רואה בספר "כחלק ממעשה ההשכלה של ר' שאול ברלין - וכחלק בלתי נפרד מן המאבק של המשכילים האחרים לחידוש פני היהדות".
Target audience
Target audience
Target audience as described in the book: 
Book's reception in its time
Contemporary references to the book: 

בעקבות גל ההתקפות נגד שאול ברלין בעקבות פרסום הספר, יצא אביו, ר' צבי הירש, להגנתו, ופרסם: איש עניו, לא יפלו פניו..., ברלין?, 1794?.

Contemporary disputes about the book: 

לפי סמט, ר' שאול ברלין, עמ' 431, מיד עם צאתו, עורר הספר חשש כי לא רק ההגהות, כי אם גם חלקי הטקסט הקדומים כביכול לא היו אלא מעשה ידיו של שאול ברלין. דברים שנאמרו בספר גבלו ממש באנטינומיה. ראשון יצא נגדו תלמיד חכם בשם וולף לנדסברגר, בקונטרס זאב יטרוף (פרנקפורט דאודר, תקנ"ג). אחריו יצא נגד הספר ר' מרדכי בנט (רב המדינה במורביה), ור' רפאל כהן וקרוביו פתחו במערכה נגד הספר ונגד המחבר.
אביו ר' צבי הירש יצא להגנתו ודחה האשמות בנוגע למקוריות השו"ת.

Bans: 

שאול ברלין הוחרם על ידי הרבנים ונאלץ לצאת לנדודים, עד שהגיע ללונדון, שם מצא את מותו זמן קצר לאחר מכן.

Catalog numbers
National Library of Israel: 
R 2= 23 V 9250
Bar-Ilan University Library: 
A572 ברל.בש תקנ"ג S
References and bibliography
Secondary sources used by researchers: 

סמט, ר' שאול ברלין:

משה סמט, "ר' שאול ברלין וכתביו", קרית ספר מ"ג (תשכ"ח), עמ' 429 - 441.

Copy of book used: 

עותק באוניברסיטת בר אילן

Studies about the book: 

סמט, ר' שאול ברלין:

משה סמט, "ר' שאול ברלין וכתביו", קרית ספר מ"ג (תשכ"ח), עמ' 429 - 441.

פלאי, הריפורמה הדתית:

משה פלאי, "הריפורמה הדתית של הרב 'החרדי' שאול ברלין", בתוך:
Hebrew Union College Annual, XLII (1971), pp. א - כג.

Talya Fishman, ____

Book producers
Role(s) in book creation: 
Author
Prefaces
Number: 
2
Writer of preface: 
Berlin, Saul - ברלין, שאול
Role in book production: 
Author
Preface title: 

הקדמת המחבר ספר שאלות ותשובות בשמים ראש