ספר תכונת השמים

Type of book:
Type of book
Full title of book: 
ספר תכונת השמים: וכל צבאם ומהלכם
Title of the book in Latin characters: 
Sefer Tekhunat ha-shamayim: ṿe-khol tsevaʼam u-mahalakham
Text is presented as original: 
Yes
Publisher/ Printing press
Name of publisher: 
Year of publication as it appears in the book: 
תקט"ז
Hebrew year of publication as it appears in the book: 
תקט"ז
Gregorian year of publication as it appears in the book: 
1756
Place of publication as it appears in the book: 
Format of date: 
non-modern
Notes: 

נוסח כתיבת התאריך: על פי משה עבדת הלוים לפ'ק

ספרים המוזכרים בספר זה (הקדמת המחבר, דף א'):
הלכות קדוש החודש/ הרמב"ם

Editions
Total number of editions: 
3
Last known edition: 
1997, נתיבות
References: 

IUL

Year of edition: 
תשנ"ו
City of edition: 
Changes in this edition: 
(דפוס צילום של מהדורת אמסטרדם, תקט"ז)
References: 
IUL
Year of edition: 
1997
City of edition: 
References: 
IUL
Book structure
Number of languages: 
Languages in book: 
Alignment of text: 
Typography: 
Is there a preface? 
Yes
Is there an epilogue? 
Yes
Notes: 

בסוף הספר מבקש המחבר שלא יאשימו אותו בכך שהוא מציג ידע שסותר את הידע המסורתי - מטרתו טובה, הוא מתכוון להוסיף ידע ולאפשר לתלמידים להבין ולהשכיל (דף לג').

Is there a table of contents? 
Yes
Notes: 

בעמ' [3] מופיע תוכן הענינים של נושאי הספר, המסודרים בסדר אלפבייתי: "מפתחות הסימנים למצוא דברי חפץ".

הספר מורכב באופן הבא:

-(דפים א' וב'): מבוא - 10 עיקרים מתוך הגיאומטריה והמתמטיקה.

- (דפים ב'- צו'): תיאור האסטרונומיה ההליוצנטרית-תלמאית.

-(דפים לב'-לג'): תיאור התיאורה הגיאוצנטרית-קופרניקאית, תוך שיבוח יתרונותיה.

- (דפים לג'-לח' + [1]):טבלאות - לוחות שנה, לוחות המתארים את תנועות השמש והירח, וזוויותיהם ביחס לכדור הארץ, לוח המזלות וכד'.

Number of pages in the book: 
[1] עמ' לח' דפים [1] עמ'
Height of book, in cm: 
20
Are there illustrations/diagrams? 
Yes
Notes on illustrations / diagrams: 

כל האיורים הם שרטוטים של מערכת השמש על פי התפיסה הגיאוצנטרית, להוציא את האיור האחרון המופיע בעמ' לג' שהוא קישוט.

Pages in which illustrations / diagrams appear: 
דפים ב', ה', ז', ח', ט', י', יא', טו', טז', יז', יח', כ', כא', כד', כה', כו', כז', כט', לב', לג'.
General Notes: 

המחבר מתאר את התיאוריה הגיאוצנטרית במרבית הספר, כדי להסביר את קביעת לוח השנה. בסעיף האחרון של הספר (צו') הוא מתאר את התיאוריה ההליוצנטרית החדשה.

Persons mentioned in book
Are there rabbinical approbations? 
Yes
People mentioned in the book
Hebrew Name: 
ארי' ליב (ברהב מוהר"י בערוש יצ"ו)
German Name: 
ארי' ליב
Description of mentionee: 
Hebrew Name: 
יצחק בהרב ה"ה מוהר"ר מרדכי הלוי זצ"ל מלבוב (אב"ד ור"מ דק"ק לעשנאב)
German Name: 
יצחק בהרב ה"ה מוהר"ר מרדכי הלוי זצ"ל מלבוב
Description of mentionee: 
Hebrew Name: 
יצחק חיים ן' דנא די בריטו (אב"ד ור"מ דק"ק ספרדים אמסטרדם)
German Name: 
יצחק חיים ן' דנא די בריטו
Description of mentionee: 
Textual models
Target audience
Target audience
Target audience as described in the book: 
Preservation in the public consciousness
Partial publication of the book in other texts: 

Yes

Catalog numbers
Tel-Aviv University Library: 
T278 טיכ.אמ תשנ"ו
References and bibliography
Copy of book used: 

ספריית אוניברסיטת בר אילן, T278 טיכ.אמ תשנ"ו (דפוס צילום), כרוך יחד עם טיכר, יוסף משה, אמרי יוסף).

Studies about the book: 

Schwarzschild, Steven and Henry. 1984. "Two Lives in the Jewish Frühaufklärung Raphael Levi Hannover and Moses Wolff". Leo Baeck Institute Year Book, p. 229-258.

Notes: 

בסידור האותיות עסק ברון בן אליעזר ליפמן ויינר (רשום בתחתית דף לג').

Bibliography of the Hebrew Book:

מעבר לשער: "אמת... שקניתי ספר (תכונת השמים) בשנת תק"ט... מעזבון... ר' מאיר אושטרוט ז"ל בק"ק אלטונא... ומכרתי אותו... לתלמידי בחכמה זו... ר' משה טיקטין... פה אמשטרדם... שבט תקט"ז... הק' צבי הירש דעהן". בהקדמה לספרו "לוחות העיבור",
חלק ב, האנאבר תקי"ז, כותב ר' רפאל מהאנובר: "גם צריך להודיע כי שמעתי שאחד... ר' משה טיקטין הדפיס באמשטרדם ספר אחד על תכונה על שמי בלי ידיעתי ובלי רשותי והאיש הזה היה פעם אחת אצלי... ואמרתי לו שספר הזה ביד כל תלמידי...
ששמעו ממני פא"פ [פה אל פה], כי באמת אינו ראוי לקרא אותו בשם ספר. על כן כל מי שקנה ספר הנזכר אל יאשימני שיצא לאור דבר שאינו מתוקן כי לא היה בדעתי מעולם שיבא ספר הלז אל הדפוס בלי הוספה".

דף [2],א: מפתחות. דף [2],ב: חרוזים "לכבוד בעל המחבר". פותחים: אז ישיר משה. בראשי החרוזים שמו של המביא לדפוס, משה מטיקטין.

דף לג-לח: טבלאות.

דף לט-מ: "קונטרס אחרון", כולל "יישוב נכון על דברי הרמב"ם ז"ל בפירושו למשנת ערוגה" (ועוד), מאת המביא לדפוס. שני הדפים הללו חסרים ברוב הטפסים.

Approbations הסכמות: ר' שאול ב"ר ארי' ליב [לעוונשטאם], אמשטרדם, כג אדר-א תקט"ז;

ר' יצחק חיים ן' דנא די בריטו, אמשטרדם, כא אדר-א תקט"ז;

ר' יצחק ב"ר מרדכי הלוי מלבוב ("אב"ד ור"מ דק"ק לעשנאב"), אמשטרדם, ב דראש-חודש אדר-ב תקט"ז.

Added personal author [טיקטין, משה בן יקותיאל]

Additional Personal Name יצחק בן מרדכי הלוי מלבוב

יצחק חיים ן' דנא די בריטו

מאיר אושטרוט

משה במוהר"ר יקותיאל זלה"ה מק"ק טיקטין

לוונשטאם, שאול בן אריה ליב

Language עברית

Book producers
Role(s) in book creation: 
Author
Commentator
Role(s) in book creation: 
Mevi La'Dfus (Producer)
Prefaces
Number: 
1
Writer of preface: 
Levi, Hannover Raphael - לוי, רפאל מהנובר
Role in book production: 
Author
Commentator
Notes: 

בדפים א' וב' מציג המחבר 10 עיקרים מתוך הגיאומטריה והמתמטיקה: מהי נקודה, מהו עיגול, זוויות, קווים מקבילים, יחס בין מספרים וכד'.,ללא כותרת (דף א'): לוי, רפאל מדבר על אובדן הידע של היהודים בגלות. מטרת סיפרו היא לבאר את הידע שהפך לסתום עבור היהודים, המצוי בסיפרו של הרמב"ם "הלכות קדוש החודש" - ידע זה מבוסס על האסטרונומיה העתיקה, והמחבר מתכוון לבאר אותה כדי שיהיה אפשר להבין את ספרו של הרמב"ם.