עשרה מאמרות ב

Type of book:
Type of book
Full title of book: 
עשרה מאמרות ב: בינה לעתים
Title of the book in Latin characters: 
ʻAsarah maʼamarot 2: Binah le-ʻitim
Is there information to contradict this? 
Yes
Volumes
Number of volumes published: 
5
Number of examined volume: 
2
Names of other published volumes: 

מלחמות ה'; צוף נובלות

Names of planned volumes that were not published: 

התפרסמו רק חמשת הספרים הראשונים של "עשרה מאמרות"-
רשום בקטלוג הספרייה הלאומית:
חמשת המאמרים האחרונים לא נדפסו והם:
ו. באר מים חיים ... באור על מאמר אדם דאצילות,
ז. מעין חתום ... על ספר יצירה,
ח. דברי אמת ...
ט. שער החשבון על סדר המספר בדברי חכמי האמת,
י. ארצות החיים ... בדברי תנ"ך וחז"ל ...
בעותק עץ חיים 5300 A 79 R נוספו בסוף 2 ד’ המתחילים: אל אצילי ישראל : בקשה לתמיכה בהוצאת שאר החלקים

Part of a series of books? : 
Yes
Name of series: 
General Notes: 

חלק ד' הוא ספר קבלה, שאינו שייך לספרות ההשכלה:

מאמר מעין גנים נובע מן גינת אגוז להרב הגדול רבינו יוסף גיקטילא זלה"ה, מקורו בהררי קדש מראש אמנה, נוזלים מים חיים בדעת בחכמה ותבונה, דלה דלה, ויזל מים מדליו, להשקות הצמאים לדבר ח'.

ברלין: דפוס חינוך נערים, תקס"ג.

יש לנו צילום של החלק הזה

לאומית:

S 59 A 4265

Publisher/ Printing press
Year of publication as it appears in the book: 
1795
Place of publication as it appears in the book: 
Format of date: 
non-modern
Notes: 

נוסח כתיבת התאריך: @בשנת ולירושלים מבשר אתן לפ"ק
- יש טעות כאן (1995), והשנה הנכונה היא ככל הנראה 1795.

Book structure
Number of languages: 
Languages in book: 
Occasional words in other languages: 
Alignment of text: 
Typography: 
Is there a preface? 
No
Is there an epilogue? 
No
Is there a table of contents? 
Yes
Number of pages in the book: 
כו' דף [1]
Height of book, in cm: 
20.5
Width of book, in cm: 
12
Are there illustrations/diagrams? 
No
Persons mentioned in book
Are there personal addresses? 
No
Are there rabbinical approbations? 
No
Are there recommendations? 
No
Are there dedications? 
No
Are there thanks? 
No
Is there an appeal to sell subscriptions? 
No
Is there a list of subscribers? 
No
Is there a list of printers? 
Yes
Notes: 

בסוף הספר חתימת הפועל העובד בדפוס:
יעקב בר אורי הלוי

Is there a list of proofreaders? 
No
Is there a list of the book's funders? 
No
Is there a list of the book's sellers? 
No
People mentioned in the book
Hebrew Name: 
יעקב בר אורי הלוי
German Name: 
יעקב בר אורי הלוי
Description of mentionee: 
Location city of mentionee: 
Textual models
Secondary textual models: 
Topics
Topics: 
Notes: 
הספר עוסק בחישובי קיצין - צריך להוסיף את הנושא הזה
Target audience
Target audience
Target audience as described in the book: 
General notes
General notes: 

לא רשום בספר פניה לקהל יעד -אך ברור שהוא פנה לקהל של יהודים קוראי עברית

Catalog numbers
National Library of Israel: 
R 8= 22 V 12032
References and bibliography
Copy of book used: 

R 8= 22 V 12032

Notes: 

טק:

ראיתי את הספר באוסף שלום ב-31/12/06. המהדורות המקוריות של שלושת החלקים הראשונים של עשרה מאמרות, שיצאו בשנים שונות, כרוכים בעותק זה יחד.

Ruderman 2000

IUL

בספריית אוניברסיטת בן-גוריון תחת הסיגנטורה:

3N- Rare Books Room 000090485152

בלאומית העברית תחת סיגנטורה:

R 8= 22 V 12032. כרך אחד שבו שלושה חלקים.

בסיפרו של רודרמן (189 ,Ruderman 2000) מתוארים שלושת החלקים של הספר שיצאו בשנים: א'- 1794; ב'-1795; ג'-1800. רישום שנות ההוצאה כאן נעשה בהתאם לרודרמן.

לפי הלאומית העברית:

חמשת המאמרים האחרונים לא נדפסו והם: ו. באר מים חיים ... באור על מאמר אדם דאצילות, ז. מעין חתום ... על ספר יצירה, ח. דברי אמת ... ט. שער החשבון על סדר המספר בדברי חכמי האמת, י. ארצות החיים ... בדברי תנ"ך וחז"ל

Bibliography of the Hebrew Book:

נדפסו כאן רק שלושת המאמרים הראשונים. לכל מאמר שער מיוחד.

מאמרים ד-ה נדפסו אחר כך בברלין תקס"ג. המאמרים ו-י לא נדפסו.

ראינו טופס בו בסוף החלק השלישי נוספו שני דפים בלתי ממוספרים, הפותחים במלים "אצילי בני ישראל". בדפים הללו נאמר שנדפסו עד עתה שני המאמרים הראשונים בלבד, אז "התאזרנו אנשי חיל... לסייע להוציאם לאור". בהמשך רשימת הנדבנים, מארבע

"קהלות הקודש" (בתי הכנסת) האשכנזיים של לונדון.

[א]: מלחמות ה'. בשנת וא'נ'ח'נ'ו נ'חלץ' חש'ים [תקנ"ד]. [3], ט, ט-לג דף.

[ב]: בינה לעתים. בשנת ו'ל'י'ר'ו'שלי'ם מ'ב'שר א'ת'ן [ר של ולירושלים הובלטה בטעות: תקנ"ה]. [2], כו דף.

ראינו טופס (באוסף מ"ל ווייזר, לונדון) ובו נוסף דף אחד אחרי דף כו, ובו: טעות הדפוס.

[ג]: צוף נובלות. בשנת והח'כ'מ'ה מ'א'ין' ת'מצא [תקנ"ט] לו דף.

ראינו טופס (באוסף מ"ל ווייזר, לונדון) ובו נוספו אחרי דף לו עוד שני דפים ובהם רשימת הנדבנים שתרמו להדפסת חלק ג.

Added personal author [דלמדיגו, יוסף שלמה בן אליהו]

Additional Personal Name לוריא, יצחק בן שלמה (אר"י)

יוסף גיקטליא

יש"ר מקנדיאה

עברית

Book producers
Role(s) in book creation: 
Don't know