עשרה מאמרות ה

Type of book:
Type of book
Full title of book: 
עשרה מאמרות ה: ... עין הקורא
Title of the book in Latin characters: 
ʻAsarah maʼamarot 5: ... ʻEn ha-ḳore
Text is presented as original: 
Yes
Volumes
Number of volumes published: 
5
Number of examined volume: 
5
Names of other published volumes: 

מלחמות ה'; בינה לעתים; צוף נובלות

Names of planned volumes that were not published: 

רשום בקטלוג הספרייה הלאומית:
חמשת המאמרים האחרונים לא נדפסו והם:
ו. באר מים חיים ... באור על מאמר אדם דאצילות,
ז. מעין חתום ... על ספר יצירה,
ח. דברי אמת ...
ט. שער החשבון על סדר המספר בדברי חכמי האמת,
י. ארצות החיים ... בדברי תנ"ך וחז"ל ...
בעותק עץ חיים 5300 A 79 R נוספו בסוף 2 ד’ המתחילים: אל אצילי ישראל : בקשה לתמיכה בהוצאת שאר החלקים

Part of a series of books? : 
Yes
Name of series: 
General Notes: 

חלק ד' הוא ספר קבלה, שאינו שייך לספרות ההשכלה:

מאמר מעין גנים נובע מן גינת אגוז להרב הגדול רבינו יוסף גיקטילא זלה"ה, מקורו בהררי קדש מראש אמנה, נוזלים מים חיים בדעת בחכמה ותבונה, דלה דלה, ויזל מים מדליו, להשקות הצמאים לדבר ח'.

ברלין: דפוס חינוך נערים, תקס"ג.

יש לנו צילום של החלק הזה

לאומית:

S 59 A 4265

Publisher/ Printing press
Year of publication as it appears in the book: 
1797
Place of publication as it appears in the book: 
Notes: 

נוסח כתיבת התאריך: @ שפה אחת ודברים אחדים

בקטלוגים מצאתי כי תאריך ההוצאה הוא תקס"ג, אך חישוב גימטרי מצא כי השנה היא 1797. יש לבדוק זאת שוב.

Book structure
Number of languages: 
Languages in book: 
Alignment of text: 
Typography: 
Is there a preface? 
No
Is there an epilogue? 
No
Is there a table of contents? 
No
Notes: 

הספר בנוי מ-יג' פרקים

Number of pages in the book: 
8 ד', [1] עמ'
Height of book, in cm: 
21
Width of book, in cm: 
12
Are there illustrations/diagrams? 
No
Persons mentioned in book
Are there personal addresses? 
No
Are there rabbinical approbations? 
No
Are there recommendations? 
No
Are there dedications? 
No
Are there thanks? 
No
Is there an appeal to sell subscriptions? 
No
Is there a list of subscribers? 
No
Is there a list of printers? 
No
Is there a list of proofreaders? 
No
Is there a list of the book's funders? 
No
Is there a list of the book's sellers? 
No
Textual models
Main textual models of the book: 
Secondary textual models: 
Notes: 

בעמ' הראשון של הספר מופיעה חידה.

Topics
Notes: 
הספר עוסק בדקדוק עברי. המחבר טוען בחלק א' שהשפה העברית נעלה על כל השפות, וחשוב ללמוד את הדקדוק שלה: "...שפה ברורה, העולה היא למעלה, על לשונות הגוים... לכן נכון וראוי לכל אשר תורת אלהיו בלבו, לדרוש וללמוד חכמת הדקדוק, כי בלעדיה לא ישכיל פשוטי דברי התורה, גם לא יבין אמרי מצפוני'... (דף ב'). הספר עוסק בקריאה הנכונה, ובהבדלים בין קריאה ספרדית ואשכנזית.
Target audience
Target audience
Target audience as described in the book: 
General notes
General notes: 

הפניה לקהל יעד יהודי כללי משתמעת מן הפתיחה לפרק א' (ראו כאן אצבע לחלון "נושאים").

Catalog numbers
National Library of Israel: 
(עותק שני) S 25 V 13718
References and bibliography
Copy of book used: 

לאומית S 25 V 13718 (עותק שני)

Notes: 

טק:

IUL

בספריית הר הצופים תחת סיגנטורה:

PJ 4556.2 E451 E8

לפי הלאומית העברית:

חמשת המאמרים האחרונים לא נדפסו והם: ו. באר מים חיים ... באור על מאמר אדם דאצילות, ז. מעין חתום ... על ספר יצירה, ח. דברי אמת ... ט. שער החשבון על סדר המספר בדברי חכמי האמת, י. ארצות החיים ... בדברי תנ"ך וחז"ל

Bibliography of the Hebrew Book:

נדפסו כאן רק שלושת המאמרים הראשונים. לכל מאמר שער מיוחד.

מאמרים ד-ה נדפסו אחר כך בברלין תקס"ג. המאמרים ו-י לא נדפסו.

ראינו טופס בו בסוף החלק השלישי נוספו שני דפים בלתי ממוספרים, הפותחים במלים "אצילי בני ישראל". בדפים הללו נאמר שנדפסו עד עתה שני המאמרים הראשונים בלבד, אז "התאזרנו אנשי חיל... לסייע להוציאם לאור". בהמשך רשימת הנדבנים, מארבע

"קהלות הקודש" (בתי הכנסת) האשכנזיים של לונדון.

[א]: מלחמות ה'. בשנת וא'נ'ח'נ'ו נ'חלץ' חש'ים [תקנ"ד]. [3], ט, ט-לג דף.

[ב]: בינה לעתים. בשנת ו'ל'י'ר'ו'שלי'ם מ'ב'שר א'ת'ן [ר של ולירושלים הובלטה בטעות: תקנ"ה]. [2], כו דף.

ראינו טופס (באוסף מ"ל ווייזר, לונדון) ובו נוסף דף אחד אחרי דף כו, ובו: טעות הדפוס.

[ג]: צוף נובלות. בשנת והח'כ'מ'ה מ'א'ין' ת'מצא [תקנ"ט] לו דף.

ראינו טופס (באוסף מ"ל ווייזר, לונדון) ובו נוספו אחרי דף לו עוד שני דפים ובהם רשימת הנדבנים שתרמו להדפסת חלק ג.

Added personal author [דלמדיגו, יוסף שלמה בן אליהו]

Additional Personal Name לוריא, יצחק בן שלמה (אר"י)

יוסף גיקטליא

יש"ר מקנדיאה

עברית

Book producers
Role(s) in book creation: 
Author