פעדאן

Type of book:
Type of book
Full title of book: 
פעדאן: הוא ספר השארת הנפש
Title of the book in Latin characters: 
Fedon: hu sefer hashʼarat ha-nefesh
Text is presented as a translation? 
Yes
Textual and cultural sources for the book
Are there sources mentioned in the book itself? 
Yes
List of sources: 

Socrates, סוקרטס.

Are there sources not mentioned in the book? 
Yes
List of sources: 

מנדלסון מרבה לצטט את "כתבי דברי הימים", אם כי אין הוא מפרש את מקורותיו.

Translation
Type of translation: 
translation of contemporary text, or of adjacent period
Type of original text: 
Title of the original text as it appeared originally: 
פעדאן
Title of the original text as it appears elsewhere: 
Phaedon
Original language of text: 
Name of author of the original text as it appeared originally: 
משה מנדלסון
Other names for the author: 
משה מדעסויא
General notes: 

לפי כותב ההקדמה, נ.ה. וייזל, המתרגם "במקצת מקומות הוסיף מלין מדעתו לבאר לשונות סתומות שבה".

Publisher/ Printing press
Year of publication as it appears in the book: 
תקמז
Gregorian year of publication as it appears in the book: 
1787
Place of publication as it appears in the book: 
Format of date: 
modern
Book structure
Number of languages: 
Languages in book: 
Occasional words in other languages: 
Alignment of text: 
Typography: 
Language of footnotes: 
Location of footnotes: 
Is there a preface? 
Yes
Is there an epilogue? 
No
Is there a table of contents? 
No
Number of pages in the book: 
[8] ע', נב ד'
Height of book, in cm: 
16
Width of book, in cm: 
9
Are there illustrations/diagrams? 
No
Persons mentioned in book
Are there personal addresses? 
No
Are there rabbinical approbations? 
No
Are there recommendations? 
Yes
Notes: 

בהקדמתו, שהיא גם מעין המלצה לספר, כותב וייזל כי המתרגם "בקש לשמוע גם משפט לבי על זה, ואם תישר המלאכה בעיני, אהיה לה גם אני מליץ אחד מני אלף להגיד לבני אדם ישרה". מכיוון שמנדלסון הלך לעולמו לפני הבאת הספר לדפוס, מעיד וייזל על שביעות רצונו של מנדלסון ממלאכת התרגום. (עמ' שני בהקדמה)

Are there dedications? 
No
Are there thanks? 
No
Is there an appeal to sell subscriptions? 
No
Is there a list of subscribers? 
No
Is there a list of printers? 
No
Is there a list of proofreaders? 
No
Is there a list of the book's funders? 
No
Is there a list of the book's sellers? 
No
People mentioned in the book
Hebrew Name: 
וייזל, נפתלי הרץ
German Name: 
Wessely, Hartwig
Description of mentionee: 
Textual models
Secondary textual models: 
Notes: 

הספר פותח בהצגת קורותיו של סוקרטס ותורתו.

Target audience
Target audience
Target audience as described in the book: 
Notes on target audience: 

בהקדמה שתרם לספר פונה וייזל אל קהל יעד אפשרי, היראים לתורה: "ואם יאמר אדם אין אנו צריכין לעדותן של חוקרים, תורת ה' אתנו והיא תלמדנו כל זאת? נאמר לו יפה דברת, כי התורה הזאת מראשה ועד סופה, כלה אומרת כבוד על נשמת האדם... אבל לא בעבור כי התורה תלמדנו כל זאת, בוז נבוז לדברי חקרי לב... עלינו להתבונן מדעתנו ולחשוב מחשבות ישרות בעומק הענינים, ולשמוע מפי סופרים וספרים מכתבי יושר ודברי אמת..." (עמ' שלישי בהקדמה).

אך הספר מיועד גם לקהל יהודי אחר: "ספרים כאלו שמוצאם מדברי חכמי העמים שהלכו בדברים רבים בדרך אמונה, אותות הם לבוזי חכמה ומוסר, ותוכחות לעוזבי תורה, כי כאשר יבינו אל מעשה העמים הקדמונים אשר לא ידעו את ה'... איך גם ביניהם קמו אנשים יחידים, אנשי שם בכל חכמה ובכל מדע... שהתנשאו מעל לדיעות ההמון, ופרסמו מציאות השם ואחדותו, מציאות הנפש והשארותה אחרי המות... אף כי בני אדם אשר תורת ה' אתם... שיבושו להרים יד בראותי' ובאמונותיה, לא בצדק ולא בישרת השכל, כי אם כפי העולה על רוחם." (עמ' חמישי ושישי בהקדמה)

דומה כי וייזל ראה גם כקהל יעד של התרגום יהודים היושבים במדינות אחרות. הוא כותב: "המחברת הזאת פעדאן, המלאה דרך אמונה, טוב טעם ודעת...והיא כתובה בלשון צח אשכנזי, שאינה מובנת לכל אחינו בכל מושבותיהן הי', על המעתיק תבוא ברכת טוב, כי בשר צדקתה בקהל רב" (עמ' חמישי בהקדמה).

Production
Evidence about book production: 

לפי כותב ההקדמה, נ.ה.וייזל, המתרגם ישי בער "שלח ההעתקה אל יד אחד מריעיו הנמצא פה, בעוד החכם הנבון המחבר זצ"ל חי, לשאל את פיו, מה ישפוט עליה. ותשא חן בעיניו, ואלי אמר המחבר זצ"ל כי ישרה נפשו בה, וטובה היא בעיניו. ועתה כי בא מועד שיקבענה בדפוס, בענותנותו של החכם המעתיק נר"ו, בקש לשמוע גם משפט לבי על זה..." (עמ' שני בהקדמה)

Contacts with other people: 

וייזל בהקדמתו מציין כי המתרגם שלח את הספר אל ידיד בברלין. הרצברג, הנאורות הצרפתית, עמ' 176, הערה 91, משער כי מדובר במשה אנסהיים -
Moses Ensheim.

Catalog numbers
Bar-Ilan University Library: 
S A127 מנד.פד תקמ"ז
References and bibliography
Secondary sources used by researchers: 

הרצברג, הנאורות הצרפתית:
Arthur Hertzberg, The French Enlightenment and the Jews, NY & London 1968.

Copy of book used: 

עותק באוניברסיטת בר אילן

Book producers
Role(s) in book creation: 
Author
Role(s) in book creation: 
Translator
Role(s) in book creation: 
Mevi La'Dfus (Producer)
Prefaces
Number: 
1
Writer of preface: 
Wessely, Hartwig - וייזל, נפתלי הרץ
Preface title: 

[אין כותרת]