פרקי רבי אליה

Type of book:
Type of book
Full title of book: 
פרקי רבי אליה: בארבע פרקים
Title of the book in Latin characters: 
Pirḳe Rabi Eliyah: be-arbaʻ peraḳim
Text is presented as a new edition of old text? 
Yes
Publisher/ Printing press
Year of publication as it appears in other sources: 
תקל
Place of publication as it appears in other sources: 
Book structure
Number of languages: 
Languages in book: 
Alignment of text: 
Typography: 
Is there a preface? 
Yes
Is there an epilogue? 
No
Is there a table of contents? 
No
Number of pages in the book: 
[4], כ, [1] ד’
Are there illustrations/diagrams? 
No
Persons mentioned in book
Are there personal addresses? 
No
Are there rabbinical approbations? 
Yes
Notes: 

שתי ההסכמות הראשונות זהות לאלו אשר בספר שנכרך יחד עם "פרקי רבי אליה", דהיינו, "ספר מאזנים".
הסכמה ראשונה: "דוד הקטן מברלין", אב"ד דשלש קהילות אהו"ב.
הסכמה שניה: "יצחק זאבי?, שליח מעה"ק חברון"
אך נוספו שתי הסכמות נוספות, המתייחסות גם לספר מאזנים:
הסכמה מאת אב"ד ור"מ דק"ק ספרדים בעיר אמשטרדם, שלמה שלם.
הסכמה מאת אב"ד ור"מ דק"ק אשכנזים באמשטרדם שאול חונה בק"ק אמשטרדם.

Are there recommendations? 
No
Are there dedications? 
No
Are there thanks? 
No
Is there an appeal to sell subscriptions? 
No
Is there a list of subscribers? 
No
Is there a list of printers? 
No
Is there a list of proofreaders? 
No
Is there a list of the book's funders? 
No
Topics
Catalog numbers
National Library of Israel: 
S 47 A 820
Bar-Ilan University Library: 
R B450.9 אבן-עז.מא תק"ל
References and bibliography
Secondary sources used by researchers: 

עותק בבר אילן

Notes: 

נטלי:
IUL
ספרייה לאומית: S 47 A 820
זו הדפסה חוזרת של ספרו של אליהו בן אשר בחור אשכנזי.
המידע המופיע בקטלוג, כאילו הספר נדפס ב"דפוס חנוך נערים", אינו נראה מדויק. הספר נדפס יחד עם ספר אחר (ספר מאזנים...), שיצא לפי השערה אחת בדפוס משה בון באלטונה. גם לגבי הספר הנוכחי צוין כי נדפס באלטונה.
בעותק בבר אילן (R B450.9 אבן-עז.מא תק"ל) ספר זה מופיע כרוך עם אותו ספר מאזנים. מספור הדפים נפרד. ראו גם עניין ההסכמות.

Book producers
Role(s) in book creation: 
Mevi La'Dfus (Producer)
Prefaces
Notes: 

הקדמת המחבר המקורי, אך לא הקדמת המביא לדפוס (מעבר לדברים שהובאו בעמוד השער).