צייט געשיכטע

Type of book:
Type of book
Full title of book: 
צייט געשיכטע
Title of the book in Latin characters: 
Tsayṭ geshikhṭe
Text is presented as original: 
Yes
Volumes
Part of a series of books? : 
Yes
Name of series: 
General Notes: 

הספר יצא בשני גירסאות: יידיש ועברית.

Publisher/ Printing press
Hebrew year of publication as it appears in the book: 
תקסא
Place of publication as it appears in the book: 
Format of date: 
modern
Book structure
Number of languages: 
Languages in book: 
Alignment of text: 
Typography: 
Is there a preface? 
No
Is there an epilogue? 
No
Is there a table of contents? 
No
Number of pages in the book: 
192 עמ'
Height of book, in cm: 
17
Width of book, in cm: 
11
Are there illustrations/diagrams? 
No
Persons mentioned in book
Are there personal addresses? 
No
Are there rabbinical approbations? 
No
Are there recommendations? 
No
Are there dedications? 
No
Are there thanks? 
No
Is there an appeal to sell subscriptions? 
No
Is there a list of subscribers? 
No
Is there a list of printers? 
No
Is there a list of proofreaders? 
No
Is there a list of the book's funders? 
No
Is there a list of the book's sellers? 
No
General notes: 

בתחתית ההקדמה רשום: 'עיקר ההקדמה הלא היא כתובה בקורת העתים בלשון הקודש. ושם תמצא הסכמות וגזירות מהגאונים הרבנים נר"ו'. ההקדמה שכאן היא בת עמוד אחד בלבד, וחתומה על ידי המחבר.

Textual models
Secondary textual models: 
Topics
Topics: 
Notes: 
הספר עוסק בהיסטוריה של אירפה משנת 1741 ועד שנת תקס"א
Target audience
Target audience
Target audience as described in the book: 
Catalog numbers
National Library of Israel: 
S 33 V 4297
References and bibliography
Copy of book used: 

לאומית S 33 V 4297

Notes: 

טק:

יש לנו צילום של הספר

IUL

ספרייה לאומית: S 33 V 4297

הספר יצא גם בעברית בשם "קורות העתים" באותה השנה.

Bibliography of the Hebrew Book:

דברי הימים למלכי אירופה בכלל ולקיסרות אוסטריה בפרט.

Approbations הסכמות: ר' מרדכי בנעט, ר' ישראל חיים דייטש ור' אהרן שפיץ סג"ל , נ"ש [ניקלשבורג], י אייר

תקנ"ט;

ר' משה מינץ מבראד, ווין, כה נסין תקנ"ט;

ר' צבי יהושע הלוי איש הורוויץ, טריביטש, טו אלול תקנ"ז.

Additional Personal Name אהרן שפיץ סג"ל

ישראל חיים דייטש

בנט, מרדכי בן אברהם ביהא

מינץ, משה בן יהודה

צבי יהושע הלוי איש הורוויץ

Language עברית

Book producers
Role(s) in book creation: 
Don't know