קול קורא לאחינו בני ישראל

Type of book:
Type of book
Full title of book: 
קול קורא לאחינו בני ישראל
Title of the book in Latin characters: 
Ḳol ḳore le-aḥenu bene Yisraʼel
Text is presented as original: 
Yes
Publisher/ Printing press
Hebrew year of publication as it appears in the book: 
תקסד
Place of publication as it appears in the book: 
Format of date: 
modern
Book structure
Number of languages: 
Languages in book: 
Occasional words in other languages: 
Alignment of text: 
Typography: 
Is there a preface? 
No
Is there an epilogue? 
No
Is there a table of contents? 
No
Number of pages in the book: 
[8] עמ'
Height of book, in cm: 
18
Width of book, in cm: 
11
Are there illustrations/diagrams? 
No
General Notes: 

הטקסט מסודר מימין לשמאל, אבל אין שער לעותק שבידי - פותח בטקסט "קול קורא לאחינו בני ישראל"

Persons mentioned in book
Are there personal addresses? 
No
Are there rabbinical approbations? 
No
Are there recommendations? 
No
Are there dedications? 
No
Are there thanks? 
No
Is there an appeal to sell subscriptions? 
No
Is there a list of subscribers? 
No
Is there a list of printers? 
No
Is there a list of proofreaders? 
No
Is there a list of the book's funders? 
No
Is there a list of the book's sellers? 
No
Textual models
Main textual models of the book: 
Target audience
Target audience
Target audience as described in the book: 
Notes on target audience: 

"לאחינו בני ישראל"

References and bibliography
Copy of book used: 

R 8=57 A 1666

Notes: 

טק:

IUL

הוא נמצא בלאומית העברית, רשום תחת שמו של הידנהים, וולף, ותחת הסיגנטורה:

R 8=57 A 1666

ורשומות ההערות הבאות:

כותר התחל.

הטכסט ביידיש.

על הסרת מס הגלגולת.

תקס"ד היא שנת כתיבת הכרוז.

המחבר לפי פרידברג.

ראיתי את הספר ב-7/1/07 בלאומית.

הספר כתוב ככל הנראה בגרמנית באותיות עבריות, ולא ביידיש.

עמ' [8-7]:
ועתה אחי! הטו אזניכם אל יושר אמרי ושימו על לבכם!מאן פאדערט אייך זעמטליך אויף, נדיבים ושועים וכל איש ישראל, פאדערט געמיינדען קאססען זאוואלהל לאז יעדען פריפאט מאן אויף, שלייניגסט אונד אהנע צעגרונג צור עטאבליהרונג איינעס זאלכען וויכטיגען פאנטס באר בייאצוטראגען. זענדעט איינער בייאטראגע אל פרסים ומנהיגים דער יעניגען פארנעהמסטען קהלות דייטשלאנדס דיא איהר ייך זעלבסט צו וועהלען בעליבט, דיסע בעריהמטע אונד רעדליכא מעננער ווערדן זיך דאן פאן דען איינגעקאממנען בייאטראגן וועקסליזייטיג אייננאנדר בענאכריכטיגן, אונד אונטר זיך איינע דירעקציאן אונד אדמיניסטעראציאן פעסטזעצען. דיע פערוואלטער דיזר קאסע ווערדן אויפס רעעלסטע אונד גוויסענהאפטעסטע דאמיט פערפאהרען, אונד דיא רעדליכא פערוואלטונגד אלז אינרע ערשטע אונד האכסטע פפליכט אנזעהן; נור איזט צו ווינשען דאס דער קירצעסטע צייטרויסם צור בעענדיגונג בעהערציגט ווערדן מאגע.

מאגע דאך דער ערפאלג דיזר אנרעדע אייערס ברודערס, זיינר ריינען אבזיכט געמאס, דיס בעשטרעבן קראהנען! מאכטען וויר אונז איינסטוויילען =- ביז דער אללגיטיגע דיא הערצן דער רעגענטן צו מעהרערן וואהלטהאטען פיר אונז שטיממן מאג - מיט דיזער צאללאבשאפפונג בעגניגען אונג גליקליך שעטצען!

נכתב בין כסה לעשור

Book producers
Name: 
אנונימי
Role(s) in book creation: 
Don't know