ראשית למודים - 1775

Type of book:
Type of book
Full title of book: 
ראשית למודים: הוא ספר אקלידס בסדר מחודש ועוד כמה וכמה למודים ... לדעת ולהבין מהם כל עניני מדות השיעורים השייכים לבאורי דברי חכמינו
Title of the book in Latin characters: 
Reshit limudim: hu Sefer Uḳlidos be-seder meḥudash ṿe-ʿod kamah ṿe-khamah limudim ... la-daʿat ule-havin mahem kol ʿinyane midot ha-shiʿurim ha-shayakhim le-veʾure divre ḥakhamenu
Text is presented as a translation? 
Yes
Notes: 

המקור הוא חיבור של אקלידס על הנדסה

Publisher/ Printing press
Year of publication as it appears in the book: 
1775
Gregorian year of publication as it appears in the book: 
1775
Place of publication as it appears in the book: 
Format of date: 
non-modern
Notes: 

נוסח כתיבת התאריך: וזה יהיה לך לאות (גמטריה)

Book structure
Number of languages: 
Alignment of text: 
Typography: 
Fonts: 
Is there a preface? 
No
Is there an epilogue? 
No
Is there a table of contents? 
No
Number of pages in the book: 
[ב],א,[1],ד-מח דף, 4 לוחות ציורים גיאומסריים
Height of book, in cm: 
20.5
Width of book, in cm: 
16
Are there illustrations/diagrams? 
Yes
Pages in which illustrations / diagrams appear: 
בספחם בסוף
Persons mentioned in book
Are there personal addresses? 
No
Are there rabbinical approbations? 
No
Are there recommendations? 
No
Are there dedications? 
No
Are there thanks? 
No
Is there an appeal to sell subscriptions? 
No
Is there a list of subscribers? 
Yes
Notes: 

יש רשימת חותמים מראש עם כשישים שמות, רבים מדסאו. בין החותמים: דוד פרידלנדר, הרופא יוסף פליס והרופא מרדכי פלאק, אהרן וויזל, הב"ח כה' דוד פרענקל, הירץ האמבורג, זלמן דעסויא, שמות מבילפעלד, צילץ, ברעסלויא, עקיבא איגר...

Is there a list of printers? 
No
Notes: 

בעמ' מ"ח מופיע שם הסדר: ארי' ליב בן זאב וואלף מק"ק ברלין

Is there a list of proofreaders? 
No
Is there a list of the book's funders? 
No
Is there a list of the book's sellers? 
No
Textual models
Main textual models of the book: 
Secondary textual models: 
Topics
Topics: 
Target audience
Target audience
Target audience as described in the book: 
Catalog numbers
National Library of Israel: 
S 36 A 469
References and bibliography
Copy of book used: 

S 36 A 469a

Notes: 

AK: Katalog JNUL: S 36 A 469,

Koautor; מנץ, אברהם יוסף Minz, Abraham Josef

ש.ל. 02/2009

נ.ג. 08/2009

Book producers
Role(s) in book creation: 
Author
Prefaces
Number: 
0
Writer of preface: 
Fürth, Meyer Elkan - פירדא, אלחנן מאיר בן אברהם
Role in book production: 
Editor
Preface title: 

הקדמת המחבר

Number: 
0
Writer of preface: 
Fürth, Meyer Elkan - פירדא, אלחנן מאיר בן אברהם
Role in book production: 
Editor
Preface title: 

התנצלות והקדמת המגיה

Notes: 

"התנצלות והקדמת המגיה": "אם אמור יאמר עלי הקורא מה אמולה לבתך לא יראת לגשת ולהעתיק ספר הלזה הלא שלימים וכן רבים ממך אשר חלפו ועברו לא הי' די ידם ויראו ממנו להוריקהו מלשון ללשון אין זה כי אם גודל לבבך ורוח יתירה אשר בך ע"כ אתנצל אותי ואומר לא כן אנכי עמדי הנה יש באמתחתי חיבור מה שחברתי זה כמה שני' ויראתי להוציאו לאור ולהעמידני בין שורת חכמי' אמנם עתה באתי אין זה כי אם חסד ה' אשר חנני בזה למען לא ימנע טוב מבעליו ולמען לא יחסר כל טוב בזה החיבור אמרתי להעלות כאן אף שארי ידיעות כוללות מדברי אקלידוס אשר לא הביאן המחבר בעבור שלדעתו דברי' פשוטי' הן כאשר כתב בספר כללי הנדסה סי' ל"ד אמנם בהיות תועלתן מרובה והן עיקר לדיני המדות והשיעורים ע"כ ראויין לזוכרן והן: .....[א עד ז] והתמדה לזכור הידיעות הכוללות האלו צריכה להיותה ממש יתירה מהתמדה לזכור שארי דינים המובאים בחיבור הזה..."