שלמות וצורת הנפש או קשר הנפש עם הגוף

Type of book:
Type of book
Full title of book: 
שלמות וצורת הנפש או קשר הנפש עם הגוף: ביאור על ספר הנפש
Title of the book in Latin characters: 
Shelemut ṿe-tsurat ha-nefesh o ḳesher ha-nefesh ʻim ha-guf: beʼur ʻal sefer ha-nefesh
Text is presented as a new edition of old text? 
Yes
Textual and cultural sources for the book
Are there sources mentioned in the book itself? 
Yes
List of sources: 

בסעיף "תמצית דברינו עד הנה" שבא בעקבות הטקסט והבאור מוזכרים פילוסופים שונים: לייבניץ, דקארט, המטפיזיקה של וולף, "החכמים Budeus und Lange" - מתייחס לחילוקי דעות/השוואות ביניהם. גם חז"ל מוזכרים. גם בהערותיו משווה המבאר, למשל, בין דעותיו של דקארט ואלה של לייבניץ (הערה בעמ' 39, למשל). בסעיף על שכר ועונש מתייחס פירדא אל הרמב"ם/היד החזקה, מורה נבוכים והן אל בני תקופתו, אל "מתרגמי תרי עשר הם המה מורי ילדי בני ישראל פה בהקדמתם סלת למנחה"... גם בסעיף "התרת השאלה מענין ההכנה" (עמ' 66 - 67) מזכיר שמות של הוגים כגון Petrick ו- Richter ומפנה לדברים שהתפרסמו בתוך Sulamith בעניינם.

New edition
Type of new edition, as specified in the text: 
General notes: 

לפי הקדמתו של פרידלענדר, ה"מאמר הראשון" הוא תרגום ותמצית של ספרו פעדון לקהל שאינו מבין גרמנית; ה"מאמר השני" הוא "דרוש קשר הנפש עם הגוף... וגם הוא לרבינו משה נ"ע ורצוף היה בתוך אגרת אשר כתב המנוח למיודעו החכם הרב צבי הירש ליבשיץ זכרונו לברכה." עבודתו של פירדא: הוספת באור לתרגום/באור של פרידלענדר ותוספות משלו, כגון: "מן שכר ועונש והנבואה" (עמ' 64 - 66); "התרת השאלה מענין ההכנה" (עמ' 66 - 67).

Publisher/ Printing press
Year of publication as it appears in the book: 
תקעא
Hebrew year of publication as it appears in the book: 
תקעא
Place of publication as it appears in the book: 
Format of date: 
modern
Book structure
Number of languages: 
Languages in book: 
Occasional words in other languages: 
Alignment of text: 
Typography: 
Is there a preface? 
No
Is there an epilogue? 
No
Is there a table of contents? 
No
Number of pages in the book: 
[6] ד’, 67, [1] ע’
Height of book, in cm: 
17
Width of book, in cm: 
10.5
Are there illustrations/diagrams? 
No
General Notes: 

הופעת מלים בודדות בגרמנית באותיות עבריות: למשל בעמ' 67, באחת התוספות של פירדא.

Persons mentioned in book
Are there personal addresses? 
Yes
Notes: 

אחרי עמוד השער מופיעה פניה: "אל כבוד החכם המובהק התורני כ"ה דוד פרידלענדר נרו בברלין".

Are there rabbinical approbations? 
No
Are there recommendations? 
No
Are there dedications? 
No
Are there thanks? 
No
Is there an appeal to sell subscriptions? 
No
Is there a list of subscribers? 
No
Is there a list of printers? 
No
Is there a list of proofreaders? 
No
Is there a list of the book's funders? 
No
Is there a list of the book's sellers? 
No
People mentioned in the book
Hebrew Name: 
פרידלענדר, דוד
German Name: 
Friedländer, David
Description of mentionee: 
Location city of mentionee: 
Textual models
Main textual models of the book: 
Target audience
Target audience
Target audience as described in the book: 
Production
Evidence about book production: 

פירדא כותב בפנייתו אל פרידלנדר: יראתי מלגשת אליו [אל הספר הזה] ולעיין בו כי אזהרתו בהקדמתו: 'והי' כל איש זר אשר לא נסה ללכת בעקבות הפילוסופים כי תכונת שכלו עודנה בסתר המדריגה, או אם לא טעם מעולם דבר החכמה והעיון אל יקרוב הלום לקרוא מאמרים רמים ועמוקים כאלו' היתה לי צוויו, אמנם חמדת דבריו הקדושים גוברת עלי עד ששניתי ושלשתי לקרוא ולעיין בו, יגעתי ומצאתי פעם לבאר דבריו, ופעם לשנותם, ואמרתי להציב לפני רום כבודו את דעתי הקרושה בזה, וידעתי גם ידעתי, שההעזה לעמוד נגד רבים מחכמי קדמונינו וזמנינו גדולה היא, רק לאהבת האמת, ועל אהבתו אותו אני בטחתי, אולי ימצא בהשגתי עשירי' שראוי לאומרו, יודה לי חסדו וטובו' ותהי' משכורתי שלמה, ובמטותא מני' דמי בכל מקום אשר טעיתי או לא הבנתי דבריו הנשגבים, יורה לי איזה הדרך ישכון אור, אלה דברי עבדו ואוהבו ה"ק מאיר פירדא."

Catalog numbers
National Library of Israel: 
R8 = 36 A 2045
References and bibliography
Copy of book used: 

עותק בספריה הלאומית

Notes: 

הספר עבר לנטלי.

AK: JNUL: S 36 A 2045. Anmerkung der SBBPK: ["Vollkommenheit u. Form der Seele" oder "die Verbindung der Seele mit dem Körper". Kommentar (Widerlegung) des "Buches von der Seele" von Mendelssohn (Hrsg.: Freidländer), verfasst von M¯eir Fürth. T. 2. Mendelssohns Brief über "die Verbindung der Seele mir dem Körper" mit Kommentar]. Anm. der JNUL: זהו ספר הנפש למשה מנדלסזון, עם הקדמה מדוד פרידלנדר ועם פירוש ממאיר פירדא

Eintrag in : Bibliography of the Hebrew Book

Book producers
Role(s) in book creation: 
Author
Role(s) in book creation: 
Translator
Prefaces
Number: 
0
Writer of preface: 
Fürth, Meyer Elkan - פירדא, אלחנן מאיר בן אברהם
Role in book production: 
Author
Preface title: 

הקדמת המבאר

Number: 
0
Writer of preface: 
פירדא, אלחנן מאיר בן אברהם,פרידלענדר, דוד
Role in book production: 
Author
Preface title: 

הקדמה

Notes: 

הקדמתו של פרידלנדר מן המהדורה הקודמת: "כתבתיו בחודש אדר ה'תחמ"זיין ליצירה".