תולדות נח אדער געשיכטע דער זינדפלוט

Type of book:
Type of book
Full title of book: 
תולדות נח אדער געשיכטע דער זינדפלוט: אין צוועלף געזענגען, צור ערבויאונג אונד אונטערהאלטונג אן הייליגען רוה- אונד פעסטטאגען
Title of the book in Latin characters: 
Toldot Noaḥ oder Geshikhṭe der zindfluṭ: in tsṿelf gezengen, tsur erboyung und unṭerhalṭung an heyligen ruh- und fesṭṭagen
Text is presented as original: 
Yes
Publisher/ Printing press
Name of publisher: 
Year of publication as it appears in the book: 
תקנז
Place of publication as it appears in the book: 
Format of date: 
modern
Notes: 

נוסח כתיבת התאריך: התאריך ע"פ החתימה בסוף ההקדמה.

Book structure
Number of languages: 
Languages in book: 
Alignment of text: 
Typography: 
Is there a preface? 
No
Is there an epilogue? 
No
Is there a table of contents? 
No
Number of pages in the book: 
[8] ד', [ג]-קיט ע' כולל שער
Are there illustrations/diagrams? 
Yes
Notes on illustrations / diagrams: 

איורים מודרניים. לשמל בתחילת "השיר הראשון".

General Notes: 

יש לציין כי למעט שמות של אנשים ומקומות, לא נמצאו בבדיקה כללית מילים בעברית.

Persons mentioned in book
Are there personal addresses? 
No
Are there rabbinical approbations? 
No
Are there recommendations? 
No
Are there dedications? 
No
Are there thanks? 
No
Is there an appeal to sell subscriptions? 
No
Is there a list of subscribers? 
No
Is there a list of printers? 
No
Is there a list of proofreaders? 
No
Is there a list of the book's funders? 
No
Is there a list of the book's sellers? 
No
Textual models
Main textual models of the book: 
Secondary textual models: 
Notes: 

באשר ל'ספרות מוסר' מציין המחבר לקראת סוף הקדמתו כי הוא משתמש במכוון ב'גייסטרייכ'ן אונד ערבויענדן שטיהל' וכי אחת ממטרותיו העיקריות היא לחנך להתנהגות מוסרית ראויה.

Topics
Notes: 
בהקדמתו מדבר המחבר על מעלותיהן של תקופות קודמות בהיסטוריה היהודית. אמנם סבלו אז היהודים, אך מצד שני ניכרו האחדות ושותפות הגורל בקרבם. היהודים היו מחוברים בקשר ההדוק של הדת, מוכנים לחיות ולמות אחד בשביל כולם וכולם בשביל אחד. "אבר ווא איזט נון דיא טרויריגע אונד צוגלייך זא זעליגע צייט הין? דאס אונצערטרענליך געגלויבטע באנד שיינט זיינער אויפ'לעזונג נאהע, שאן פ'ערקעננעט דער ברודער דען ברודער, הערץ אונד מיינונג זינד געטהיילט". המחבר מבקר שתי עמדות רווחות בקרב היהודים: מצד אחד - אמונות תפלות ודעות קדומות; מצד שני - ספקנות ולעג לדת היהודית וזלזול ב"לעהרן" וב"זיטטענלעהרע" שהיא מכילה. מהי מקור הצרה, שואל המחבר בהקדמתו. "גוויס אין איינער צוועקלאזן ערציהונג, דא אונזרע נאציאן אויף די בילדונג דעס הערצענס אונד פ'רשטאנדעס איהרר קינדר ניכ'ט אכ'טן". דואגים אך ורק לפן המכני והטקסי, מבלי להבהיר את המשמעות והמטרה של אותם טקסים. לפי דברי המחבר בהקדמתו, הספר מתייחס גם לתוצאות הבלתי רציות של ה"פ'אנאטיסמוס" כפי שאלה באות לידי ביטוי בארועים כגון המהפכות בארה"ב ובצרפת (ראו ציטוט באצבע קהל יעד). כמו כן, הספר תורם ידיעות גם בתחום אחר: "איינטהיילונג אללער לעבענדיגן געשעפפ'ע אין פ'רשידנע רייכ'ע אונד קלאססן, נאטורגעשיכ'טע אונד לעהרע
Target audience
Target audience
Target audience as described in the book: 
Notes on target audience: 

הספר פונה אל "יונגע לייטע אונזרר נאציואן", ומטרתו "מעהר אונטער דעם אנשיין דעס פ'רגניגענס אלס דער אונטרווייזונג אונפ'רמערקט צור טוגענד אונד רעליגיאן צו לייטן, דיא שלוממערנדן געפ'יהלע צו וועקן, דאס הערץ צו בעססרן, דיא זעעלע מיט ריינן געדאנקן צו ענטצינדן אונד פ'ערטרויען אן גאטט אונד זיינע געבאהטע איינצופ'לעסן..."
הספר מבקש גם 'דיא גרויזאמן ווירקונגן דעס פ'אנאטיסמוס איינע אנשפילונג אויף דיא עראברונג פ'אן אמעריקא, דיא פאריזר בלוטהאכ'צייט א' ד' ג' מ''.
המחבר פונה גם ישירות אל הקוראים והקוראות, ומבקש מהם לא להתיחס אל הספר כאל סתם רומן מבדר, כלומר, "לא לקרוא מהר ולזרוק" אלא לקרוא בעיון כל קטע, פעמים או יותר, במטרה מוצהרת ללמוד ממנו מוסר. "איך ווינשע דאס מאן ניכ'ט דיא צייט צו פ'רטרייבן זאנדערן זיא ניצליך אנצוווענדען זוכ'טע".

Catalog numbers
National Library of Israel: 
S 39 A 499
Frankfurt University Library: 
urn:nbn:de:hebis:30:2-1452
References and bibliography
Copy of book used: 

עותק דיגיטלי מספריית פרנקפורט

Notes: 

נטלי:

וינוגרד 1993, IUL

עותק בספריה הלאומית: S 39 A 499

Book producers
Role(s) in book creation: 
Author
Prefaces
Number: 
0
Writer of preface: 
Schottländer, Benedikt - שוטלנדר, בנדיקט
Role in book production: 
Author
Preface title: 

פאררעדע