תלמוד לשון עברי

Type of book:
Type of book
Full title of book: 
תלמוד לשון עברי: כולל יסודות לשון הקדש
Title of the book in Latin characters: 
Talmud leshon ʿIvri: kolel yesodot leshon ha-ḳodesh
Text is presented as original: 
Yes
Textual and cultural sources for the book
Are there sources mentioned in the book itself? 
Yes
List of sources: 

שלמה זלמן האנויא: ?

רד"ק: ?

מנדלסון, משה: מיינערס פהילוזופהישט אונד אללגמיינע שפראכלעהרע.

References: 

הקדמה, עמ' [8]

הקדמה, עמ' [8]

הקדמה, עמ' [8]

Volumes
Printed originally with other books? 
Yes
Names of other books: 

נכרך עם ספר נוסף של בן-זאב ששמו: לוח הפעלים

Publisher/ Printing press
Name of publisher: 
Year of publication as it appears in the book: 
תקנו
Gregorian year of publication as it appears in the book: 
1796
Place of publication as it appears in the book: 
Format of date: 
modern
Price of book as it appears in the book: 
בהקדמה לספר נוסף של בן-זאב בשם לוח הפעלים, טוען המחבר כי שילם ארבעים בוגין על הלוח הספר
Notes: 

בעמ' [6] של ההקדמה מזכיר בן-זאב את ספר הפרשנות שלו על ספר האמונות והדעות

Editions
Total number of editions: 
18
Last known edition: 
1912, וילנה [יחד עם הספר "ספר שערי נעימה" (על טעמי א'יוב, מ'שלי, ת'הלים) שכתב שלמה חלם (בערך 1715-1781), עם הערות של שלמה מדובנא "יתרון לאדם" ו"חקר לשון אדם" ו"שני לוחות העדות" מאת אד"ם הכהן בן-חיים לעבענזאהן (לבנזון, אברהם דב)]
References: 

IUL

Year of edition: 
1796
City of edition: 
References: 
IUL
Year of edition: 
תקס"ו
City of edition: 
Changes in this edition: 
נדפס שנית (בהרבה תוספות ותיקונים ובאורים והרחבת הלשון בתקון ידי המחבר)
References: 
IUL
Year of edition: 
תק"ע
City of edition: 
Changes in this edition: 
תוספות ותיקונים ובאורים והרחבת הלשון בתקון ידי המחבר
References: 
IUL
Year of edition: 
1818
City of edition: 
Changes in this edition: 
תוספות ותיקונים ובאורים והרחבת הלשון בתקון ידי המחבר
References: 
IUL
Year of edition: 
1827
City of edition: 
Changes in this edition: 
תוספות ותיקונים ובאורים והרחבת הלשון בתקון ידי המחבר
References: 
IUL
Year of edition: 
תק"צ
City of edition: 
References: 
IUL
Year of edition: 
תקצ"ב
City of edition: 
References: 
IUL
Year of edition: 
תר"כ
City of edition: 
References: 
IUL
Year of edition: 
1866
City of edition: 
Changes in this edition: 
יחד עם הספר "ספר שערי נעימה" (על טעמי א'יוב, מ'שלי, ת'הלים) שכתב שלמה חלם (בערך 1715-1781), עם הערות של שלמה מדובנא
References: 
IUL
Year of edition: 
תרל"ב
City of edition: 
References: 
IUL
Year of edition: 
1874
City of edition: 
References: 
?? - יש צורך לבדוק זאת שוב - ישנה אי התאמה בין השנה הלועזית לעברית IUL
Year of edition: 
1875, תרל"ד
City of edition: 
Changes in this edition: 
יחד עם הספר "ספר שערי נעימה" (על טעמי א'יוב, מ'שלי, ת'הלים) שכתב שלמה חלם (בערך 1715-1781), עם הערות של שלמה מדובנא וגם נוסף עליו ... "יתרון לאדם" מאת אד"ם הכהן בן-חיים לעבענזאהן (לבנזון, אברהם דב)
References: 
IUL
City of edition: 
References: 
IUL
City of edition: 
References: 
IUL
Year of edition: 
1879
City of edition: 
Changes in this edition: 
יחד עם הספר "ספר שערי נעימה" (על טעמי א'יוב, מ'שלי, ת'הלים) שכתב שלמה חלם (בערך 1715-1781), עם הערות של שלמה מדובנא וגם נוסף עליו ... "יתרון לאדם" מאת אד"ם הכהן בן-חיים לעבענזאהן (בנזון, אברהם דב)
References: 
IUL
Year of edition: 
1883
City of edition: 
Changes in this edition: 
יחד עם הספר "ספר שערי נעימה" (על טעמי א'יוב, מ'שלי, ת'הלים) שכתב שלמה חלם (בערך 1715-1781), עם הערות של שלמה מדובנא וגם נוסף עליו ... "יתרון לאדם" מאת אד"ם הכהן בן-חיים לעבענזאהן (לבנזון, אברהם דב)
References: 
IUL
Year of edition: 
1890
City of edition: 
Changes in this edition: 
יחד עם הספר "ספר שערי נעימה" (על טעמי א'יוב, מ'שלי, ת'הלים) שכתב שלמה חלם (בערך 1715-1781), עם הערות של שלמה מדובנא
References: 
IUL
Year of edition: 
1912
City of edition: 
Changes in this edition: 
יחד עם הספר "ספר שערי נעימה" (על טעמי א'יוב, מ'שלי, ת'הלים) שכתב שלמה חלם (בערך 1715-1781), עם הערות של שלמה מדובנא "יתרון לאדם" ו"חקר לשון אדם" ו"שני לוחות העדות" מאת אד"ם הכהן בן-חיים לעבענזאהן (לבנזון, אברהם דב)
References: 
IUL
Book structure
Number of languages: 
Languages in book: 
Occasional words in other languages: 
Alignment of text: 
Typography: 
Is there a preface? 
Yes
Is there an epilogue? 
No
Is there a table of contents? 
Yes
Notes: 

בהקדמה מתאר המחבר את ששת החלקים של סיפרו. תיאור שלי:
(כל אחד מששת החלקים מתחלק גם הוא לפרקים לפי הנושאים השונים):
חלק א' - "מבוא-איינלייטונג": תיאור אותיות, תנועות וטעמים (עמ' א'-לא').
חלק ב' - שם העצם: חלקי המשפט, מין דקדוקי, שמות המספר, גזרות שם העצם (עמ' לב'-צד').
חלק ג' - הפועל: סוגי הפועל, בניינים, גזרות הפועל (עמ' צה'-קכח').
חלק ד' - מיליות: מילות יחס, מילות חיבור וכד' (עמ' קכט'-קלד').
חלק ה' - שימושי הדקדוק לצורך בניית משפטים (עמ' קלה'-רב').
לאחר 5 החלקים מופיע סעיף בשם "ניתוח המלות" שכולל ניתוח אטימולוגי של מילים עבריות שונות (דפים רג'-רד'), ושני סעיפים של "תיקון והשמטה"(דפים רד'-רה') ו"תיקוני הטעות" (דף רו').

Number of pages in the book: 
[18 עמ'] רו' [1 עמ']
Are there illustrations/diagrams? 
Yes
Pages in which illustrations / diagrams appear: 
עמ' [5] - בראש ההקדמה עיטורים מופיעים בראש חלקי הספר: "מבוא" (עמ' ב'); חלק שני (דף לג'); חלק חמישי (דף קלד'). עמ' אחרון בספר (אחרי רו', ללא מספור)
Persons mentioned in book
Is there a list of subscribers? 
Yes
Notes: 

מופיעה כאן רשימה ארוכה שתוקלד על ידי אורית. בסופה מציין בן-זאב במיוחד את התורני המשכיל פייסט הילדסבאך, שהתעשר ממסחר הקשור במלחמה (? - "בהיותו מכין צידה לאנשי המערכה..., עמ' [4]), שתומך ביד נדיבה ב"תופסי ספר" בכלל, ובסיפרו זה של בן-זאב בפרט.

Textual models
Main textual models of the book: 
Secondary textual models: 
Notes: 

להוסיף - טקסט אינפורמטיבי
בראש הספר שיר מליצה המפאר את השפה העברית

Topics
Topics: 
Target audience
Target audience
Target audience as described in the book: 
Notes on target audience: 

ראו ההקדמה

Production
Evidence about book production: 

בן-זאב מציין בסוף ההקדמה שלו כי קיצר אותו בשל יוקר הוצאות הדפוס.

Preservation in the public consciousness
Later references to the book: 

הספר זכה לפופולריות רבה,וקבוצות של משכילים באמסטרדם למדו ממנו לימודים שבועיים בערבים. ראו:

Irene E. Zwiep, "Imagined Speech Communities: Western Ashkenazi Multilingualism as Reflected in Eighteenth-Century Grammars of Hebrew", in Shlomo Berger et al, eds., Speaking Jewish - Jewish Speak, Multilingualism in Western Ashkenazic Culture, Leuven 2003 (Studia Rosenthaliana 36), pp. 111

Catalog numbers
National Library of Israel: 
S 25 V 14284
References and bibliography
Copy of book used: 

הלאומית העברית S 25 V 14284

Studies about the book: 

רפל, דב. 1986. 'החינוך היהודי בגרמניה במאה הי"ט באספקלריה של ספרי הלימוד'. מתוך: ספר אביעד. (עורך) יצחק רפאל. ירושלים: מוסד הרב קוק, שה'-שטז'.

Irene E. Zwiep, "Imagined Speech Communities: Western Ashkenazi Multilingualism as Reflected in Eighteenth-Century Grammars of Hebrew", in Shlomo Berger et al, eds., Speaking Jewish – Jewish Speak, Multilingualism in Western Ashkenazic Culture, Leuven 2003 (Studia Rosenthaliana 36), pp. 77 – 117, esp. 105 – 111.
פאהן, ראובן. תרצ"ז 1937. כתבי ראובן פאהן: חלק שני, פרקי השכלה. סטניסלבוב.

Notes: 

Bibliography of the Hebrew Book:
ספר לימוד הדקדוק העברי.
[32] דף, עם שער מיוחד: לוח הפעלים ... ומצורף אליו ידיעות וכללים בדיני התנועות ... ובאור הלוחות בלשון אשכנז. וסדרתי הזמנים ע"פ הדרך שהלכתי בו בספרי הכולל תלמוד לשון עברי ...
כולל טבלאות הפעלים (לפי הבנינים השונים). לפניהם, בראש החיבור, מבוא "ידיעות וכללים קצרים לבאר הלוחות". ה"ידיעות" הללו בעברית ובאשכנזית (באותיות צו"ר).
חלק מההוצאות הבאות נקראות בשם: לוחות הפעלים ...
Language עברית
גרמנית באותיות עבריות

Book producers
Role(s) in book creation: 
Author
Prefaces
Number: 
0
Writer of preface: 
Ben Seew, Juda Löb - בן-זאב, יהודה ליב
Role in book production: 
Author
Preface title: 

הקדמה

Notes: 

חלק א' - "מבוא-איינלייטונג": תיאור אותיות, תנועות וטעמים (עמ' א'-לא').,בן-זאב מדבר על תכונותיו של האדם, המבחינות אותו מן החיות - השכל (=יושר ההגיון, הלוגיקה); הדבור (=יושר המבטא; גרמטיקה), והכתיבה (=יושר הכתיבה; ארטוגרפיה). הוא טוען כי היהודים מוכרחים ללמוד להכיר את שפתם העברית על בורייה, כמו שהלא-יהודים שולטים בשפתם-הם. הנסיבות הביאו לקושי עם העברית: א)
"קיום הלשון בקיום אומתה" (עמ' [4] של ההקדמה)- ובשל הגלות מיעטו לדבר בה ושכחו את השפה, כשהשריד היחידי שמשמר אותה הוא כתבי הקודש; ב) העברית אינה לשון מדוברת, והוראת העברית נעשית על ידי "מורי הילדים אשר בזמנינו ובמדינותינו (זולתי הספרדים) רובם אינם יודעים מאומה מחכמת הדקדוק" (עמ' [5] של ההקדמה). כמו כן, הריחוק בזמן ובמקום מן המקום בו היתה העברית חיה, יוצר קשיים ואי-הבנות של השפה. בן-זאב טוען כי אלה הן הסיבות שהניעו אותו לכתיבת הספר: א) יש צורך בספר
דקדוק עברי מקיף, וכזה אין בנמצא; ב) יש צורך בספר שמבוסס על סדר לימוד עיקבי;
ג) יש צורך בספר שבנוי על עקרון הלוגיקה של השפה, בהמשך לדרכו של מנדלסון, משה. בן-זאב
מתאר את מבנה הספר שלו (ראו פירוט באצבע של שדה "תוכן עניינים" בחלונית "מבנה הספר"), וחותם באמירה כי ספר זה יהיה אולי קשה ללמוד עצמי של ילדים ונערים.