תשועת ישראל בידי יהודית

Type of book:
Type of book
Full title of book: 
תשועת ישראל בידי יהודית: אשר העתקתי מלשון אטלקי ללשון קדש
Title of the book in Latin characters: 
Teshuʿat Yisraʾel bi-yede Yehudit: asher heʿetaḳti mi-leshon Iṭalḳi li-leshon ḳodesh
Text is presented as a translation? 
Yes
Textual and cultural sources for the book
General notes: 

לפי קלוזנר, מחזה זה הינו תרגום, פרפרזה ע"פ ספרו של מטסטסיו: Betutia Liberata.

Publisher/ Printing press
Year of publication as it appears in the book: 
תקסד
Gregorian year of publication as it appears in the book: 
1804
Place of publication as it appears in the book: 
Format of date: 
modern
Notes: 

על האופן שבו הגיע כתב היד של פרנקו מנדס לידי הידנהים, שהוציאו לאחר מות המחבר, מצוין בתחילת הספר:
"אמר וואלף היידנהיים. צדיק באמונתו יחי', כי זה חיים [דהיינו חיים בינגר, שמוזכר באותו עמוד] האיש המוכתר במעלות מעולות ומדות נכבדות שמר חסדו לדוד נאמנו ובכסף מלא לקח לו את המגילה הזאת מעזבון הרב המעתיק זצ"ל וישלחה אלי לאמר: "המגילה נתונה לך ומאומה לא תתן מחירה אך העלה אותה על מכבש הדפוס כי חפץ בה אהובי הרב זצ"ל ואלה דברי דוד האחרונים טרם חלף הלך לו לארץ החיים, ואנכי לעשות רצונו חפצתי" עכ"ל. ונדיב נדיבות יעץ והוא על נדיבות יקום.

נוסח כתיבת התאריך: נימין זאב (וולף) היידנהיים הביא ספר זה לדפוס 12 שנה לאחר פטירתו של פרנקו-מנסד (קלוזנר, עמ' 201).

Book structure
Number of languages: 
Languages in book: 
Alignment of text: 
Typography: 
Language of footnotes: 
Location of footnotes: 
Is there a preface? 
No
Is there an epilogue? 
No
Is there a table of contents? 
No
Number of pages in the book: 
12, כו ד'
Height of book, in cm: 
17
Width of book, in cm: 
11.5
Persons mentioned in book
Are there personal addresses? 
No
Are there rabbinical approbations? 
Yes
Notes: 

ההסכמה ניתנה לפרנקו מנדס בשנת תקנ"ב. חותם: הצעיר דניאל בכמוה"רר דוד הכהן די אזיבידו

Notes: 

בעמוד אחרי ההסכמה:
"ואלה דברי אצילי ישראל השרים והסגנים במע"לה ראשונה הפקודים פקודי העדות יושבי בכסאות השררה בק"ק האשכנזים פה אמשטירדם... על דבר שאלתו [של פרנקו מנדס] דברתי אל האלופים פרנסים לאמר לחכמי קהלתינו לכתוב הסכמה על חבורו מגילת יהודית ואלופירניס ובזה אשיב שזה לא לצורך כי המפורסם אינו צריך ראיה. אבל זאת צריך לדעת שהפרנסים יקחו כל א' וא' מגילה כפי המקח הידוע ובזה אתן רשות למר לכתוב בפרוטרוט השמות של הפרנסים על הנייר ובודאי יקחו יחידי סגולה הרבה מזה, ועלי לשרתו כדאפשר".
החותם (גם בתקנ"ב): הד"ש, ליב מינדן.

לאחר מכן יש דברי שבח מאת חיים בינגר, כולל שיר לכבוד פרנקו מנדס וספרו.

כמו כן, שיר שבח מאת דוד בן לא"א מ"ו כמוה"רר רפאל מילדולה.

Are there dedications? 
No
Are there thanks? 
No
Is there an appeal to sell subscriptions? 
No
Is there a list of subscribers? 
No
Notes: 

ראו דברי ליב מינדן באצבע "המלצות" כאן למעלה.

Is there a list of printers? 
No
Is there a list of proofreaders? 
Yes
Is there a list of the book's sellers? 
No
People mentioned in the book
Hebrew Name: 
דניאל בן דוד הכהן (אב"ד ור"מ דק"ק ספרדים)
German Name: 
דניאל בן דוד הכהן
Description of mentionee: 
Location city of mentionee: 
Hebrew Name: 
בינגר, חיים
German Name: 
בינגר, חיים
Description of mentionee: 
Location city of mentionee: 
Hebrew Name: 
דוד בן רפאל מילדולה
German Name: 
דוד בן רפאל מילדולה
Description of mentionee: 
Hebrew Name: 
ליב מינדן
German Name: 
ליב מינדן
Description of mentionee: 
Location city of mentionee: 
Textual models
Main textual models of the book: 
Target audience
Target audience
Target audience as described in the book: 
Notes on target audience: 

בפתיחה מציין פרנקו מנדס כי תכלית וכונת הספר היא: א) להציג בפני הקהל היהודי סיפור שאינו מוכר מדי, בשל מעמדו של ספר יהודית כספר חיצוני. ב) "להראות לעמים ולשרים הישרים אוהבי דעת לשוננו הקדושה הנצחית המסוגלת והשלמה מכל הלשונו'... כחה להעתיק בה כל פרטי שכיות לבבות החכמים ומשכילים הכתובים בארצותם בלשונתם לגוייהם הן בהלצה והן בשיר מבלי נטות מני דרכם...". ג) "להגדיל הדרת ומעלת בית מדרשינו המשנה הגדול עץ חיים בהוצאת איזה חיבור מהכח אל הפועל..."

Production
Evidence about book production: 

על האופן שבו הגיע כתב היד של פרנקו מנדס לידי הידנהים, שהוציאו לאחר מות המחבר, מצוין בתחילת הספר:
"אמר וואלף היידנהיים. צדיק באמונתו יחי', כי זה חיים [דהיינו חיים בינגר, שמוזכר באותו עמוד] האיש המוכתר במעלות מעולות ומדות נכבדות שמר חסדו לדוד נאמנו ובכסף מלא לקח לו את המגילה הזאת מעזבון הרב המעתיק זצ"ל וישלחה אלי לאמר: "המגילה נתונה לך ומאומה לא תתן מחירה אך העלה אותה על מכבש הדפוס כי חפץ בה אהובי הרב זצ"ל ואלה דברי דוד האחרונים טרם חלף הלך לו לארץ החיים, ואנכי לעשות רצונו חפצתי" עכ"ל. ונדיב נדיבות יעץ והוא על נדיבות יקום.

Catalog numbers
National Library of Israel: 
S 31 V 1696
References and bibliography
Copy of book used: 

עותק בספריה הלאומית

Notes: 

נטלי:

קלוזנר 1930

IUL

ספרייה לאומית: S 31 V 1696

בנימין זאב (וולף) היידנהיים הביא ספר זה לדפוס 12 שנה לאחר פטירתו של פרנקו-מנסד (קלוזנר, עמ' 201).
לפי קלוזנר, מחזה זה הינו תרגום, פרפרזה ע"פ ספרו של מטסטסיו: Betutia Liberata.

Book producers
Role(s) in book creation: 
Translator
Role(s) in book creation: 
Mevi La'Dfus (Producer)