בעריש גינסבערג

Hebrew Name: 
בעריש גינסבערג
German Name: 
בעריש גינסבערג