בער ווירצבורג

Hebrew Name: 
בער ווירצבורג
German Name: 
בער ווירצבורג