בער שלענקער

Hebrew Name: 
בער שלענקער
German Name: 
בער שלענקער