דאוויד איזאק ארנשטיינער

Hebrew Name: 
דאוויד איזאק ארנשטיינער
German Name: 
דאוויד איזאק ארנשטיינער