הירץ שלעזינגר

Hebrew Name: 
הירץ שלעזינגר
German Name: 
הירץ שלעזינגר