הערמאן שטראסער

Hebrew Name: 
הערמאן שטראסער
German Name: 
הערמאן שטראסער