הערר באראן נתן ארנשטיין

Hebrew Name: 
הערר באראן נתן ארנשטיין
German Name: 
הערר באראן נתן ארנשטיין