ווייל, מאיר שמעון

Hebrew Name: 
ווייל, מאיר שמעון
German Name: 
ווייל, מאיר שמעון